III Моро Бантова Математика 2

III ДЕО

МНОЖЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ

491_494

Увод

1. Три дечака су направила по 6 маски животиња и по 4 маске птица. Колико су укупно маски направили дечаци?

Размотри два начина решавања овог задатка и објасни их.


1. начин
(6 + 4) • 3 = 10 • 3 = 30
Решење: 30 маски
2. начин
(6 + 4) • 3 = 6 • 3 + 4 • 3 = 18 + 12 = 30
Решење: 30 маски

 2. Реши на два начина: (5 + 2) • 9.

491.

(2 + 7) • 8(8 + 1) • 5(10 + 9) • 4(9 + 1) • 7
(3 + 4) • 6(6 + 4) • 7(10 + 2) • 8(6 + 4) • 10

492.

1. За ресторан је поручено 24 kg брашна у 8 једнаких пакета. За један дан је потрошено 5 таквих пакета. Колико килограма брашна је потрошено?

2. За ресторан је поручено 24 kg брашна у 8 једнаких пакета. За један дан је потрошено 15 kg брашна. Колико пакета брашна је потрошено?

493. Саставити све примере множења бројева прве стотине са резултатом 12 и примере дељења за резултатом 8.

494.

70 : a = 10b • 7 = 8168 – b = 80 – 20
Решење задатака 491_494 Видео

495_500

495. Реши задатке на разне начине:

1. Два дечака су добила по 3 зелена и по 4 црвена круга. Колико свега кругова су добила оба дечака?

2. Купљене су 2 чајне чаше по 2 рубље и 2 тањирића по 1 рубљу. Колико новца је за све то уплаћено?

496.

1. Састави задатак који се може решити помоћу израза (4 + 3) • 2.

2. Реши задатак на дрзги начин.

497.

=?
(10 + 9) • 4 * 10 • 4 + 9 • 4
(20 + 3) • 4 * 20 • 4 + 3 • 5

498.

x : 8 = 67 • a = 56x + (20 + 10) = 70

499. За 4 памучне хаљине потребно је 16 m платна. Колико таквих хаљина се може сашити од 20 m платна?

500.

7 • 2 + 7 • 810 • 2 + 10 • 36 • 9 : 3
4 • 6 + 6 • 62 • 10 + 3 • 108 • 6 : 4
Решење задатака 495_500 Видео

III Моро Бантова Математика 2

Множење и дељење нуле

501_508

5о1.

1. Замени производе збиром једнаких сабирака и израчунај његову вредност:

3 • 412 • 30 • 20 • 60 • 5

2. Чему је једнак збир ако су сви сабирци једнаки нули?

Када множимо нулу ма којим бројем добијамо нулу: 0 • b = 0.
0 : 6 = ?

502.

Који број треба поможити са 6 да би се добила нула? 0 • 6 = 0. Значи, 0 : 6 = 0. Замени 6 ма којим другим бројем. Расуђуј тако да поново добијеш као одговор 0.

Када делимо нулу ма којим бројем добијамо нулу: 0 : а = 0.

503.

8 • 914 : 70 • 10(67 – 67) • 15
0 • 60 : 30 : 50 • (24 + 39)

504. Одабери такве вредности да једнакости буду тачне:

(8 + 6) • 5 = □ • □ + □ • □
20 • 5 + 7 • 5 = (□ + □) • □

505. На теретну станицу стигла су два система са балванима. У једном од њих било је 37 платформи, а у другом за 4 више. Истоварено је 60 платформи. Колико још платформи треба истоварити?

506. Нађи збир дужина свих страна правоугаоника са страницама 2 cm и 3 cm.

507. Одабери по 5 вредности слова k и c за које је тачна једнакост k : c = 9.

508.

45 + (68 – 53)9 • (36 – 28)4 • 5 : 2 • 3
(52 – 49) • 84 • (100 – 92)9 • 7 : 9 • 4
Решење задатака 501_508 Видео

509_515

509.

=?
0 : 7 * 0 = 71 • 4 * 1 + 4
6 • 1 * 6 – 08 • 5 * 8 + 5

510.

aca + ca • c
106
87
68

511.

9 • 3 + 9 • 710 • 5 + 2 • 536 : 4 • 8
8 • 6 + 2 • 62 • 10 + 2 • 463 : 7 • 6
4 • 8 + 4 • 110 • 7 + 3 • 748 : 6 • 7

512. Део пута који има облик правоугаоника је био ограђен оградом од дрвених штитова. Колико таквих штитова је потребно ако је дужина дела пута 6 m, ширина 4m, а дужина једног штита је једнака 2 m? Ссатави одговарајући математички израз и реши га.

513. Купљено је 6 паковања за јаја, по 20 копејака свако, и 4 чајне чаше, по 4 копејке за комад. Колико је коштала ова куповина? Реши на разне начине.

514. За храну за пилиће потрошено је 30 kg житарица, а за пачиће 40 kg. На једно пиле потрошено је за један месец 3 kg житарица, а на једно паче 5 kg. Кога је имало више, пилића или пачића и за колико? Реши задатак, запиши одвојено свако део решења.

515.

56 : 8 • 854 : 6 • 90 • 6 : 2(63 – 58) • 7
49 : 7 • 981 : 9 • 80 : 8 • 4(32 – 23) • 3
36 : 4 • 572 : 8 • 70 • 7 : 3(64 – 58) • 4
Решење задатака 509_515 Видео
Множење нулом. Немогућност дељења нулом.
516_522

Прозвод ма којег броја и нуле једнак је нула.

5 • 0 = 09 • 0 = 012 • 0 = 0
a • 0 = 0Дељење нулом није могуће.

516.

0 • 7 = 00 • 6(78 – 59) • 056 : 8 • 0
7 • 0 = 06 • 0(64 + 27) • 072 : 9 • 1
0 : 7 = 00 : 60 : (37 + 56)54 : 6 • 0

517. Састави задатак према слици и реши га на два начина.

518. За комад платна чија цена је 2 рубље за 1 метар уплаћено је 20 рубаља, а за комад свиле чија је цена 6 рубаља за 1 метар уплаћено је 30 рубаља. Колико пута више је купљено платна него свиле?

519. У школском врту посађено је 32 жбуна црне рибизле, а црвене 4 пута мање. Колико свега жбунова рибизле је засађено у школском врту? Састави према задатку израз и реши га.

520.

12 – x = 18 – 916 + x = 11 + 7c + 8 = 9 + 4

521.

32 : 8 + 36 : 43 • 6 + 2 • 712 + 48 : 8 • 7
64 : 8 – 27 : 924 : 3 + 92 – 4154 – 27 : 3 + 5

522. Нацртај многоуглове дате на слици и нађи збир дужина страница сваког од њих.

Решење задатака 506_522 Видео
523_529

523.

0 : 1776 • 10 : 320 • 81(34 – 34) • 0
24 • 076 : 165 : 651 • 95(75 – 74) • 0

524.

+:?
0 * 3 = 35 * 0 = 0n * 0 = n
0 * 3 = 05 * 0 = 5n * 0 = 0
7 * 1 = 76 * 1 = 78 * 8 = 1

525. Група ученика на екскурзији смештена је на 2 бродића, по 6 ученика у сваки, и у 2 чамца, по 4 ученика у сваки. Колико свега учаника је било у групи?

526. У 7 једнаких паковања има 42 kg парадајза. Колико килограма парадајза има у c таквих паковања?   Саставити израз према задатку и нађи његове вредности за c = 6, c = 8, c = 9, c = 10.

527. У дечији вртић донете су јабуке. После тога је 6 дана трошено по 7 kg дневно после чега је остало 18 kg јабука. Колико колограма јабука је донето у дечији вртић?

528. Нацртај такве троуглове да у једном од њих буде прави угао, а у другом не.

529.

36 + 57 – 2854 : 6 + 45 : 981 : 9 + 71 – 24
49 – 18 – 2472 : 8 – 36 : 490 – 63 : 7 + 19
84 – 76 + 19100 – 32 : 8 • 97 • 6 + 3 • 9

Решење задатака 523_529 Видео
Множење и дедљење броја који се завршава нулом
530_536

Анализирај записе. Објасни решења:

20 • 4
2 д. • 4 = 8 д.
20 • 4 = 80
60 : 2
6 д. : 2 = 3 д.
60 : 2 = 30
3 • 20
20 • 3 = 60
3 • 20 = 60

530.

40 : 220 • 2100 : 52 • 403 • 30
30 • 390 : 330 • 22 • 504 • 20

531.

b012345
20 • b      
c3210
c • 30    

532. За време одмора тата је направио 92 снимка фотоапаратом. Он је направио две серије снимака у боји, по 30 снимака у свакој, и једну серију црно-белих снимака. Колико црно-белих снимака је направио  тата?

533. Састави задатак према изразу и реши га: (16 + 14) • 2.

534. Миши су поклонили серију од 30 марака посвећену совјетским космонаутима и серију од 20 марака штампану за Дан совјетске армије. Он их је ставио у албум, по 5 марака у сваки ред. Колико таквих редова је добијено?

535. Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Умањеник – 85, умањилац – производ бројева 40 и 2.

2. Умањеник – количник бројева 100 и 2, умањилац – број 38.

3. Дељеник – збир бројева 38 и 42, делилац – број 4.

536.

(54 + 36) : 3(74 – 69) • 2081 – 8 • 3 : 4
(98 – 18) : 4(81 – 79) • 5018 + 64 : 8 • 9

Решење задатака 530_536 Видео
537_541

537.

80 : 20
Којим бројем треба помоножити број 20 да би се добио број 80? Помножи број 20 са 2, са 3, са 4
80 : 20 = 4 зато што је 20  • 4 = 80.
40 : 2060 : 35 • 2080 : 2 : 20
80 : 2060 : 30100 : 2100 : 5 : 20
100 : 5040 • 2100 : 2060 : 2 : 30

538.

> < ?
80 : 20 * 80 : 407 • 0 * 7 • 1
30 • 2 * 30 • 37 • 0 * 7 + 0

539. У дечији камп дошло је из једне школе 50 ученика, из друге 40. Раздељени су на три одреда, по 30 ученика у сваком. Колико одреда је добијено?

540. Користећи таблице, запиши изразе, прочитај их и нађи њихове вредности:

Сабирак5060 – 242836
Сабирак30 + 7369 • 463 : 7
Умањеник7052 – 74263
Умањилац20 + 42035 : 79 • 4

541. Ученици су послали својим друговима који живе у хладним областима 4 гајбе крушака, по 8 kg у свакој, и 6 гајби јабука исте тежине. Колико укупно килограма воћа су они послали? Реши задатак на разне начине.

Решење задатака 537_541 Видео
542_549

542.

1. Књижара је добила 80 књига у пакетима, у сваком пакету има по 20 књига. Постави питање и реши задатак.

2. Састави обрнуте задатке и реши их.

543.

1. Увеличај 2 пута следеће бројеве: 40, 10 ,9, 7.

2. Увеличај за 2 следеће бројеве: 18, 20, 48, 9.

3. Умањи 2 пута следеће бројеве: 16, 100, 80, 18, 14.

4. Умањи за 2 следеће бројеве: 18, 30, 60.

544. Двадесет ученика донело је за одељењску библиотеку по 2 књиге, а 20 ученика по 3 књиге. Колико свега књига су донели ученици?

545. За тапацирање 20 фотеља треба 40 m тканине. Потрошено је 18 m тканине. Колико фотеља је тапацирано?

546. Нацртај правоугаоник са страницама 4 cm и 3 cm и нађи збир душина свих његових страница.

547.

=?
20 • 4 + 3 • 4 * (20 + 3) • 4
3 • 52 + 7 • 52 * (3 + 7) • 52

548.

(16 – 7) + c = 148 – a = 5 + 0b – (7 + 3) = 25

549.

70 – 60 : 3 • 4(48 + 12) : 20(44 + 36) : 20
89 – 20 • 3 : 2(54 + 46) : 50(27 + 33) : 30
Решење задатака 542_549 Видео
550_552

Размотримо решење једначине: (16 – x) + 3 = 10.

Објашњење: Овде су познати други сабирак и збир, а непознат је први сабирак. Нађимо чему је једнак први сабирак:

16 – x = 10 – 3.

Настави решавање задатка …

16 – x = 7

x = 16 – 7

x = 9.

Објасни решавање следећих једначина:

10 – (x + 2) = 7
x + 2 = 10 – 7
x + 2 = 3
x = 3 – 2
x = 1
(5 + x) – 3 = 6
5 + x = 6 + 3
5 + x = 9
x = 9 – 5
x = 4
8 + (x – 5) = 9
x – 5 = 9 – 8
x – 5 = 1
x = 1 + 5
x = 6
Провера:
10 – (1 + 2) = 7
Провера:
(5 + 4) – 3 = 6
Провера:
8 + (6 – 5) = 9

550. Реши примере и објасни који од њих се могу, а који не могу решити на разне начине:

(32 + 16) : 8(7 + 9) : 2(62 + 18) : 40

551. Објасни по чему у слични, а по чему различити следећи задаци, реши их и запиши сваки пример одвојено:

1. У једном комаду тканине је било 24 m, а у другом за 8 m мање. Од другог комада сашивено је неколико хаљина, а на сваку је потрошено по 4 m. Колико хаљина је сашивено?

2. У једном комаду тканине је било 24 m, а у другом за 8 m мање. Од све те тканине сашивено је неколико хаљина, а на сваку је потрошено по 4 m. Колико хаљина је сашивено?

552.

90 : 30 • 8 + 76(100 – 72) : 4(36 – 29) • 7
40 • 2 : 20 + 32(63 + 27) : 9(72 – 67) • 20
100 : 20 • 9 + 8(17 + 68) – 70(48 – 39) : 3
553_559

553. Заврши решавање следећих једначина:

9 – (4 – x) = 6
4 – x = 9 – 6
(a – 7) – 3 = 12
(a – 7) = 12 + 3
14 – (c – 5) = 10
c – 5 = 14 – 10

554.

(8 + 2) – x = 3(a – 5) + 8 = 17(k + 6) – 4 = 8

555. Два блока за цртање коштају 18 копејака …

Продужи задатак тако да се решење добија помоћу израза 18 : 2 • 5.

556.

557.

=?
(2 + 7) • 3 * 2 • 3 + 8
(20 + 30) + 50 * (20 + 50) = 30

558.

90 : 3 • 2(34 – 29) • 20(6 + 8) • 4
60 : 20 • 9(48 + 52) : 2(7 + 4) • 8
80 : 40 • 8(76 – 36) : 4(3 + 6) • 9

559. Тежина два једнака кофера једнака је тежини два једнака ранца и торбе. Израчунај колика је тежина сваког кофера ако је тежина ранца 8 kg, а торбе 4 kg.

Решење задатака 550_559 Видео
Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем
560_567

1.

(6 + 2) • 330 • 3 – 910 • 3 + 4 • 3
(8 + 3) • 420 • 4 – 1620 • 4 + 2 • 4

2. Представи следеће бројеве као збир битних сабирака: 34, 42, 18, 23, 14, 28.

3. Објасни како се може помножити двоцифрени број једноцифреним бројем:

23 • 4 = (20 + 3) • 4 =

            20 • 4 + 3 • 4 =

            80 + 12 = 92

560.

24 • 236 • 218 • 317 • 312 • 6
13 • 316 • 423 • 226 • 327 • 3

561. Одабери такве бројеве за које су тачне неједнакости:

24 • 3 > 24 • □18 : 6 < 18 : □36 : 9 < 18 : □

562. Ученици су добили задатак да сакупе 25 kg лековитих трава, а сакупили су 4 пута више. Колико килограма лековитих трава су сакупили ученици?

563. За дан је пошта примила неколико пакета са књигама, по 8 kg сваки, и исто толико пакета са воћем, по 6 kg сваки. Укупна тежина свих пакета са књигама је 32 kg. Израчунај укупну тежину свих пакета са воћем.

564. Састави задатак према таблици и реши га:

Тежина 1 кутијеБрој кутијаТежина свих кутија
8 kg
8 kg
Једнак42 кг
?

565.

(a – 8) + 4 = 36c + (8 – 6) = 12x : 7 = 23 – 19

566.

27 • 313 • 77 • 8 – 4224 • 064 : 8 • 4
14 • 725 • 49 • 9 – 972 : 7236 : 9 • 8

567. Колико троугаоника и колико четвороугаоника је приказано на датом цртежу?

Решење задатака 560_567 Видео

568_574

568.

23 • 416 • 548 • 2 – 4628 • 3 – 32
18 • 519 • 332 • 3 – 3417 • 4 – 28

569. Катја је имала 1 рубљу. Она је купила књигу за 64 копејке. За преостали новац решила је да купи свески по 4 копејке за комад. Колико таквих свески Катја може да купи?

570. У дечијем вртићу је за недељу дана потрошено 60 kg брашна. За првих 4 дана трошено је 12 kg брашна дневно, а преостало брашно подједнако следећих 3 дана. По колико килограма је трошено дневно последњих 3 дана у недељи?

571. Провери рачунањем следеће једнакости:

8 • 3 + 7 • 3 = (8 + 7) • 317 • 2 + 3 • 2 = (17 + 3) • 2

572. Нађи вредност израза b • c за:

c = 7, b = 8c = 3, b = 9
c = 6, b = 7c = 9, b = 4
c = 10, b = 6c = 8, b = 6

573. Састави задатке према једначинама и реши их:

x – 4 = 48x + 6 = 8816 – x =6

574.

12 • 214 • 615 • 6 : 338 + 27 – 36
12 • 314 • 520 • 5 : 224 + 69 – 74
12 • 414 • 418 • 2 : 486 – 17 + 23
12 • 514 • 316 • 2 : 872 – 24 + 18
Решење задатака 568_574 Видео
575_581

575. Лубенице су продаване по 15 копејака за 1 kg. Тата је купио 2 лубенице. Тежина једне од њих била је 3 kg, а друге 2 kg. Колико новца је требало платити за те две лубенице? Реши задатак на разне начине.

576. Мама је купила костиме за своја 2 сина. Панталоне су коштале по 7 рубаља, а јакне по 8 рубаља. Колико су укупно коштала оба костима. Реши задатак на разне начине.

577.

?
9 • 8 – 9 * 9 • 613 • 2 + 13 • 4 * 13 • 5
12 • 7 * 6 • 12 + 67 • 5 + 9 • 5 = 16 • 6

578. Реши једначине:

(x – 3) + 9 = 1115 : x = 30 – 25а : 5 = 12 : 3

579. Размотри цртеж и објасни који пут је најкраћи:

580.

19 • 311 • 63 • 3 + 9 • 9(7 + 7) • 2
19 • 411 • 94 • 4 + 5 • 5( 4 + 8) • 8
19 • 511 • 46 • 6 + 7 • 7(3 + 10) • 3

581. Саставити задатак који се решава помоћу следећег израза:

1. 36 : 9 = 4 (m).

2. 20 : 4 = 5 (хаљина). Решење: 5 хаљина.

Решење задатака 575_581 Видео
Множење једноцифреног броја двоцифреним
582_587

1. Размотри и објасни следећи пример:

5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 5 • 10 + 5 • 4 = 70.

2. Користећи претходни, решити следеће примере:

2 • 326 • 133 • 224 • 197 • 124 • 21

582. За возну карту од Москве до наше станице треба убацити у аутомат 2 монете од 15 копејака и једну монету од 20 копејака. Колико кошта вожња од Москве до наше станице? Колико карата се може купити за 1 рубљу?

583. Дванаест девојчица праве украсе од листова папира. Свака девојчица је добила по 4 листа зеленог папира и по 2 листа жутог папира за резање украса. Колико укупно листова за резање украса су  девојчице добиле? Састави израз према задатку и реши га.

584. Нађи вредност израза b : c ако је:

1. b = 36, c = 43. b = 27, c = 9
2. b = 64, c = 84. b = 48, c = 6

585. Напиши називе сваког многоугла приказаног на слици:

Образац: Троугао ABC.

586.

2 • 185 • 1823 • 3 + 3180 : 20 • 17
3 • 262 • 4314 • 7 – 5090 : 30 • 25
4 • 243 • 1721 • 3 + 1260 : 20 • 31

587. Сасатавити задатак у којем треба сазнати вредност другог сабирка ако су познате вредности првог сабирка и збира та два сабирка.

Решење задатака 582_587 Видео
588_593

588. Пољопривредник је био дужан да припреми за продају 100 kg парадајза. Најпре је упаковано 12 гајби, по 6 kg свака, а затим је у  неколико мањих гајби распоређено по 4 kg парадајза. Колико мањих гајби је било потребно?

589. Састави задатак према табели и реши га:

 Цена 1 предметаБрој предметаТрошак
Рекет10 копејака21 рубља
Лоптица?4

590.

?
3 • (12 + 16) * 3 • 12 + 3 • 15
4 • (8 + 12) * 4 • 12 + 4 • 8
13 • 5 * 13 • 6 – 6

591. Запиши задатке у таблице и реши их:

1. Домаћица је купила кромпира за 30 копејака по цени 10 копејака за килограм и исто толико купуса по 18 копејака за килограм. Колико је плаћен купус?

2. Миша је имао неколико монета по 10 копејака, а Коља исто толико монета по 15 копејака. Колико навца је имао Коља ако је Миша имао 60 кошпејака?

592.

x – 6 = 4 • 2(c – 6) + 4 = 845 : x = 16 – 7

593.

3 • 32 – 493 •18 -2970 – 7 • 642 : 7 • 0
90 – 2 • 2867 – 14 : 258 + 6 • 756 : 8 • 1
86 – 3 • 1290 – 27 : 383 – 9 • 548 : 6 : 2
Решење задатака 588_593 Видео

594_600

Прочитај задатак и упореди различите начине његовог решавања.

Подједнако су подељени у два тима 6 дечака у црвеним дресовима и 4 дечака у плавим дресовима. Одреди број дечака  у сваком тиму.

Размотри два начина решавања овог задатка и објасни сваки од њих:

I начин 6 : 2 + 4 : 2 = 3 + 2 = 5 (дечака)II начин (6 + 4) : 2 = 10 : 2 = 5 (дечака)

594. Размотри два начина решавања примера

•594. Размотри два начина решавања примера (6 + 9) : 3:

1. Израчунај збир и подели добијени резултат бројем:

(6 + 9) : 3 = 15 : 3 = 5

2. Подели бројем сваки сабирак одвојено, а затим сабери добијене резултате.

(6 + 9) : 3 = 6 : 3 + 9 : 3 = 2 + 3 = 5

Упореди резултате.

595. Израчунај вредност сваког од датих израза на два начина:

(10 + 4) : 2(8 + 12) : 4(12 + 15) : 3

596. Израчунај на погодан начин:

(11 + 13) : 6(70 + 35) : 7(30 + 21) : 3

597. У једној кројачници било је 15 m тканине, а у другој 12 m. Од све те тканине сашивене су хаљине. Потрошено је по 3 m тканине за сваку хаљину. Колико хаљина је сашивено?

598.

60 – x = 20 = 30(20 + k) – 40 = 30a : 12 = 6

599.

(23 + 6) • 2 + 2416 • 4 – 1248 : 8 + 32 : 8
(7 + 11) • 4 – 3289 – 4 • 1436 : 4 + 28 : 4

600.

9 • 10 : 30100 : 20 • 780 : 20 • 928 • 3
8 • 5 : 10100 : 2 : 560 : 10 • 718 • 4

Решење задатака 594_600 Видео

601_607

601. Израчунај у датом поретку:

(62 + 18) : 8(36 + 27) : 9(40 + 16) : 7

602. Број 48 представити као збир два броја дељива са 2. Саставити пример са дељењем тих два броја са 2 и реши га.

603.

1. У гајбе у које се може ставити по 6 kg воћа распоређено је укупно 36 kg јабука и 24 kg крушака. Колико свега гајби је било потребно?

2. Девојчица је купила за 40 копејака коверата са честитком за Дан совјетске армије, по 10 копејака за комад, а за 50 копејака коверата са честитком за 8. март, Међународни дан жена, по истој цени. Колико свега коверата је купила девојчица?

604. Дечак је имао 15 копејака. Он је купио за њих неколико пирошака, по 5 копејака за комад. Мама му је дала још 20 копејака да купи за сав тај новац таквих пирошака. Колико укупно пирошака је купио дечак? Реши задатак на два начина.

605. Нађи вредност израза a • 4 и b • 3 за следеће вредности слова a и b:

1. a = 12, b = 16.2. a = 18, b = 19.3. a = 15, b = 10.

606.

96 – 2 • 3917 + 2 • 27(36 + 12) : 4
75 – 4 • 1528 + 5 • 11(35 + 25) : 5
82 – 2 • 1979 + 2 • 10(70 + 28) : 7

607.

1. Нацртај многоуглове као на слици, изрежи их и састави од њих правоугао.

2. Измери странице добијеног правоугла и израчунај збир свих његових страница.

Решење задатака 601_607 Видео
608_612
Дељење двоцифрених бројева једноцифреним

608.

1. Број 16 представи као збир сабирака таквих да су оба дељива са 2; подели збир тих сабирака на разне начине.
2. Реши на разне начине: (18 + 27) : 9 (36 + 12) : 6 (40 + 8) : 8
3. Размотри и објасни примере:
46 : 2 = (40 + 6) : 2 = 40 : 2 + 6 : 2 = 20 + 3 = 23,
96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32.

608.

33 : 364 : 288 : 486 : 2
24 : 263 : 339 : 384 : 4

609. На туристичко путовање је отишло 19 људи. За сваког од њих је било обезбеђено по 2 паковања са месом и по 3 паковања са поврћем. Коликопаковања је требало купити? Реши задатак на разне начине.

610. Нацртај 3 дужи; дужина прве је 8 cm, друге 4 cm, а трећа је 2 пута краћа од друге.

611.

(36 + 13) : 7(72 – 64) • 63 • 7 + 49
(58 + 6) : 8(99 – 91) • 870 – 27 : 3

612. На новој линији далековода радиле су 4 групе људи који раде на високим постројењима, по 12 људи у свакој групи. Они су радили у две смене. Колико радника је радило у свакој смени?

Решење задатака 608_612 Видео
613_619

613.

72 : 652 : 442 : 334 : 2
84 : 791 : 788 : 885 : 5

614.

38 – (x – 9) = 25x • (23 – 8) = 357 • x = 77

615.

1. Број 28 је 4 пута већи од замишљеног броја. Који број је замишљен?

2. Број 72 је 8 пута већи од замишљеног броја. Који број је замишљен?

616. Домаћица је укуселила 15 kg краставаца у теглама, по 3 kg у свакој, а парадајза у истом броју мањих тегли, по 2 kg у свакој. Колико колограма парадајза је укуселила домаћица?

617. Саставити задатак према таблици и реши га:

Цена 1 предметаБрој предметаПотрошено
30 копејака
20 копејака
Једнако90 копејака
?

618.

(36 + 24) : 619 • 4 – 3843 – 27 + 32 : 4
(49 + 28) : 728 • 3 – 5798 – 23 • 4 + 24
(64 + 24) : 834 + 13 • 568 : 2 + 28 • 2

619. Главоломка. Нацртај фигуре као на слици. Изрежи те фигуре и састави од њих квадрат.

Решење задатака 613_619 Видео
620_625

620.

1. Представи број 81 као збир два сабирка тако да сваки од њих буде дељив са 9. На пример:

81 = 27 + 5481 = 9 + 72

2. Представи на разне начине број 72 као збир два сабирка тако да сваки од њих буде дељив са 4.

621. Размотри и објасни решења примера:

70 : 2 =
(60 + 10) : 2 =            
60 : 2 + 10 : 2 =            
30 + 5 = 35
96 : 4 =
(80 + 16) : 4 =            
80 : 4 + 16 : 4 =            
20 + 4 = 24

622.

72 : 391 : 799 : 972 : 4
96 : 260 : 564 : 457 : 3

623. Радница је стављала у кутије стаклене чаше. У сваку кутију је стављала по 3 зелене и по 3 жуте чаше. Све чаше су на тај начин стављене у 16 кутија. Колико укупно чаша је стављено у кутије?

624. Нацртати квадрат ако је збир свих његових страница једнак 4 dm 4 cm.

625.

7 • 375 : 526 • 2 + 934 + 7 • 8 – 57
18 • 380 : 53 • 27 – 645 : 5 – 72 : 9
19 • 4100 : 52 • 31 – 846 – 38 + 54 : 6
Решење задатака 620_625 Видео
626_631

626. Представи број 68 као збир два сабирка подобних за дељење тог броја са 4 (са 2).

627. У задружном крду има 48 одраслих коња и 4 пута мање ждребади. Колико укупно коња и ждребади има у крду?

628.

a23 6 
k45 4
a • k 657296
b72 8095
c45  
b : c 182095

629.                                      

(x + 8) – 3 = 7(k – 3) + 6 = 1020 : a = 5

630.

1. У туристичком кампу има 8 малих шатора и 5 већих. У сваком малом шатору има по 4 лежаја, а у сваком већем по 10. Колико укупно лежајева има у свим шаторима?

2. У туристичком кампу има 8 малих шатора и неколико већих. У сваком малом шатору има по 4 лежаја, а у сваком већем по 10. Колико укупно лежајева има у свим шаторима? У кампу укупно има 82 лежаја. Колико укупно већих шатора има у бази?

631.

84 : 284 – 28 • 3(37 + 18) : 56 • 9 : 3
69 : 35 • 19 – 80(82 + 17) : 38 • 8 : 4
38 • 032 : 2 + 19(39 + 29) : 463 : 7 • 6
632_637

632. У продавницу је довезено 12 гајби јабука, по 8 kg у свакој. До паузе за доручак је продато 9 гајби. Колико килограма јабука је остало после паузе?

Један ученик је саставио према овом задатку израз: 8 • 12 – 8 • 9, а други: 8 • (12 – 9). Објасни како је расуђивао први ученик, а како други. Који начин рачунања је лакши?

633. У дечијем кампу има 5 одреда, по 20 дечака у сваком. Заједно су 3 одреда у пуном саставу отишла у поље да плеве шаргарепу. Колико дечака је остало у кампу?

634. Састави задатак у којем је потребно знати колико пута је производ бројева 18 и 5 већи од 9. Реши тај задатак.

635.

4 • 18 – 64 + 32100 – 8 • 1114 • 5 + 98 : 7
7 • 12 + 6 – 908 + 6 • 153 • 19 – 60 : 4

636.

?
21 • 3 * 21 • 2 + 21 • 2
4 • 25 – 3 • 25  * 25 • 2

637.

1. Нађи на цртежу квадрат и означи га.

2. Нацртај у свесци четвороугао ABMK.

Решење задатака 626_637 Видео

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika