IV Моро Бантова Математика 2

Уређује се …

Дељење двоцифреног броја двоцифреним

650_656

Увод

Којим бројем треба помножити број 16 да би се добио број 32?
Којим бројем треба помножити број 23 да би се добио број 92?
51 : 17
Нађимо такав број који помоножен са 17 даје број 51.
Пробамо.
Помножимо најпре са 2: 17 • 2 = 34. Број 2 не одговара.
Помножимо затим са 3: 17 • 3 = 51. Значи, 51 : 17 = 3.

650. Изврши дељења, провери решења множењем:

48 : 2484 : 1487 : 2985 : 17

651. Изврши множења, провери решења дељењем:

19 • 324 • 233 • 315 • 5

652. Колико килограма путера се добија из 75 l млека ако се из 25 l млека добија 1 kg путера?

653. Пешкир кошта 1 рубљу, а 3 салвете 75 копејака. Колико се салвета може купити уместо једног пешкира? Реши задатак, запиши одвојено сваки део рачунања.

654. Састави задатак у којем треба знати колијо пута се 4 садржи у 12.

655.

1. Збир бројева 27 и 15 подели са 6.

2. Производу бројева 12 и 6 додај 8.

3. За колико јединица и колико пута су бројеви горњег реда већи од бројева који су записани испод њих:

4896729157
16324719

656. Израчунај:

3 • 2434 : 17(24 + 56) : 1563 : 9 • 4
4 • 16100 : 25(76 – 16) : 1272 : 8 • 5
5 • 1844 : 22(93 – 9) : 1449 : 7 • 3

657_665

657. Којим бројем треба помножити број 22 да добијемо број 44 (66)?

658. Изврши дељење. Провери решење множењем:

66 : 3388 : 2255 : 11

659.

76 – 96 : 858 : 2 – 17100 – (24 + 76)
89 + 88 : 8836 + 42 : 328 + 37 – 72 : 6
84 : 21 + 9691 : 13 • 935 + 72 : 24 – 17

660.

1. Два књиговесца треба оба да повежу по 96 књига. Један од њих повезивао је дневно по 12 књига, а други по 16 књига. За колико дана је сваки од њих завршио свој посао? Који од њих је први завршио свој посао и за колико дана?

2. Састави задатак сличан претходном за столаре који треба да поправе школске клупе. Запиши задатак кратко у облику таблице и реши га.

661. Израчунај вредност израза a : c за вредности цифара приказане таблицом:

a233484036
c231728811

662.

1. Колико пута је производ бројева 6 и 11 већи од 3?

2. Колико пута је производ бројева 8 и 8 већи од 2?

663. Израчунај вредност израза b • c ако је:

1. b = 46, c = 1; је било

2. b = 51, c = 0.

664.

(78 – x) + 56 = 565 + (x – 24) = 1132 : a = 4

665. Нацртај квадрат такав да је збир његових страница једнак 1 dm 2 cm.

666_672

666.

1. Којим бројевима је дељив број 12 (20, 77)?

2. Којим једноцифреним бројевима је дељив број 42?

3. Којим двоцифреним бројевима је дељив број 96?

667. Један одред окопавао је дневно 14 стабала јабуке и окопао је укупно 42 стабла. Други одред окопавао је сваки дан по 12 стабала јабуке и окопао је 48 стабала. Колико дана више од другог је радио први одред?

668. Руску игру лапта ограло је 14 девојчица и 12 дечака. Они су се поделили на 2 тима. По колико особа је било у сваком тиму?

669. Састави задатак који се решава користећи израз: 72 : 4 • 5.

670.

26 • 3 : 1323 – 85 : 17 + 2246 : 2 • 3
32 : 2 • 546 + 3 • 12 : 488 : 22 • 17
54 : 3 • 472 : 12 + 93 : 392 : 46 • 39

671. Нађи дужину зидног ивичњака собе правоугаоног облика дужине 4 m и ширине 3 m.

672. Замени звездице (*) тако да изрази буду тачни:

24 : 3 > 24 > *72 : 4 < 72 : *36 : 4 = 27 : *
673_678

Дељење са остатком

Посматрај слику, 9 деце постројило се у паровима. Колико парова је обијено? Колико особа је остало без пара?

Решење задатка могуче је записати на следећи начин:

9 : 2 = 4 (са остатком 1).

Одговор: Добијено је 4 пара, 1 особа је остала без пара.

673. Нацртај 14 кругова. Да би се утврдило колико пута се по 3 круга садрже у 14 кругова заокружи по три круга линијом.

Објасни запис:

14 : 3 = 4 (ост. 2).

674. У радионици је било 7 точкова за бицикла. Током оправке три бицикла постављено је по 2 точка на свако од њих. Колико точкова је остало у радионици? Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

 675. Изврши дељење, нацртај одговарајуће слике:

10:312:58:39:2

676.

70 – (50 – x) = 50(60 – x) – 10 = 30

677. Дужина једне странице троугла је 16 cm, друге 12 cm, а трећа је 2 пута краћа од друге. Наћи збир дужина свих страница троугла.

678.

7 • 9 – 8 • 488 : 44 + 66 : 222 : 11 • 49
5 • 8 – 2 • 794 : 2 – 46 : 2374 : 37 • 18
84 : 6 + 7 • 796 : 24 + 95 : 1996 : 16 • 14
679_683
1. Следеће бројеве подели са 2 и за сваки број запиши добијени остатак: 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Који остатак се добија при дељењу са 2?
2. Подели са 3: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Који остаци су добијени?
3. Провери који остаци су добијени при дељењу са 4, са 5, са 6.
4. Може ли се при дељењу са 5 добити остатак 8?
Ако се при дељењу добије остатак, он је увек мањи од делиоца.

679. Једна порција палачинки у школском ресторану саджи 3 палачинке. Код куварице је остало 17 палачинака. Колико порција се може добити од од њих и колико палачинака остаје?

680. Нацртај дуж дужине 11 cm. Колико дужи од 4 cm се садржи у тој дужи и колика је дужина преосталог дела дужи?

681. На аеродрому се припремају за лет 20 авиона. Колико тројки авиона може узлетети? Колико авиона остаје на аеродрому?

682. Изврши дељења и провери решења множењем.

68 : 3481 : 2744 : 278 : 26

683.

34 + 48 – 2056 : 8 + 81 : 924 : 3 • 8
75 : 3 + 6054 : 6 + 7 • 736 : 9 • 6
684_691

 684. Упореди примере сваког пара и реши их:

28 : 756 : 748 : 863 : 9
29 : 759 : 750 : 866 : 9

685. Нацртај дуж дужине 12 cm. Покажи на цртежу колико пута се дуж дужине 5 cm садржи у тој дужи.

686. Да се направе дечије санке потребно је по 8 дрвених дасака за сваку санку. Колико санки се добија од 32 даске (40 дасака, 50 дасака)?

687. За шивење једне хаљине потребно је 3 m тканине. Колико се таквих хаљина може сашити од комада тканине од 15 m (16 m,  18 m, 20 m)?

688.

a76 
b 88
a • b49 48
c32 36
k 84
c : k47 

689. Домаћица је за 12 чаша платила 36 рубаља. Колико коштају 2 такве чаше (6 таквих чаша)?

690.

3 • 33 – 28 : 448 • 1 + 56 • 048 : 6 • 7
2 • 48 + 72 : 240 • 75 + 5 • 1627 : 3 • 5

691.

1. Изврши дељења и провери решења множењем:

56 : 2893 : 3172 : 4

2. Изврши множења и провери решења дељењем:

24 • 348 • 215 • 6
692_707
23 : 4.
Број 23 се не може поделити бројем 4 без остатка.
Највећи број који је мањи од 23 и дељив је са 4 је број 20.
Дакле, број 20 се може поделити са 2, добија се број 5, а 3 јединице остају.
23 : 4 = 5 (остатак 3)

692. Упореди и реши примере:

21 : 745 : 548 : 664 : 8
22 : 747 : 551 : 671 : 8

693.

13 : 263 : 843 : 538 : 8
17 : 378 : 952 : 719 : 4

694. Свеска кошта 2 копејке. Колико свески може купити ученик ако има 10 (14, 15, 17) копејака?

695. Запиши три броја која при дељењу са 7 добију остатак 1 и три броја која при дељењу са 8 добијају остатак 5.

696. Девојчица је за обичну оловку платила 2 копејке, а за 6 оловака у боји 24 копејке. За колико копејака је једна оловка у боји скупља од обичне оловке?

697. Нацртај правоугао тако да је дужина једне његове странице 6 cm, а друга је 3 пута краћа од те странице. Израчунај збир свих страница тог правоугла.

698.

78 + 22 – 6435 • 2 – 38 : 26 • 8 : 4
57 + 34 – 8222 • 4 + 64 : 166 • 9 : 2
43 + 24 + 2516 • 6 – 45 : 1564 : 8 • 3
69 + 31 – 7817 • 3 + 72 : 949 : 7 • 8

699. Радници су асфалтирали сваког дана по 8 m пута. За колико дана су радници асфалтирали деоницу пута од 70 m (48 m, 72 m)?

700.

1. Шта је више и за колико:

45 : 9 или 42 : 6?8 • 8 или 9 • 7?

2. Шта је више и колико пута:

18 : 2 или 27 : 9?56 : 7 или 24 : 6?

701. Састави и реши два примера дељења без остатка са делиоцем 8.

702. Ученик је поделио 19 са 2 на следећи начин:

19 : 2 = 8 (остатак 3).

Објасни какву грешку је направио ученик и реши задатак правилно.

703. Комад жице је тако савијен да је добијен оквир у облику троугла чија је свака страница једнака 9 cm. Може ли се од тог комада жице  направити оквир у облику квадрата са страницом дужине 7 cm?

704.

38 : 975 : 832 : 514 : 3
59 : 644 : 757 : 825 : 4

705. Баба је купила неколико пирошака са купусом по 5 копејака за комад и исто толико пирошака са месом по 10 копејака за комад. За пирошке са купусом она је платила 30 копејака. Колико су коштале пирошке са месом?

706.

39 + 41 : 1 – 2748 : 8 • 227 • 4 + 3 • 3
75 + 15 – 96 : 854 : 6 • 116 • 6 – 4 • 4

707.

(x – 4) + 9 = 49(x + 7) – 9 = 7x • 25 = 25
708_714

708. Означи тачку О. Постави у ту тачку иглу шестара и о окретањем шестара око те тачке нацртај линију.

Та линија – кружница.

Тачка О – центар кружнице.

Кружница – граница круга.

Центар кружнице – центар круга.

709.

1. Нацртај помоћу шестара кружницу са центром у тачки О.

2. Означи на кружници тачку А.

3. Повежи тачку А са центром кружнице. Дуж ОА – пречник кружнице.

4. Означи на кружници другу тачку, означимо је са В, и повежи тачке О и В. Дуж ОВ такође је пречник кружнице. Упореди дужи ОА и ОВ.

710. Нацртај кружницу чији пречник je једнак 3 cm, 4 cm.

711. Саставити два примера дељења двоцифреног броја двоцифреним тако да вреднос количника буде 7.

712.

90 : 4580 : 1644 : (41 – 30)32 : 5
45 : 1590 : 1895 : (59 – 40)46 : 6
68 : 1792 : 2372 : (35 – 17)29 : 3

713. Купац је уплатио за 6 столица, по 4 рубље за сваку столицу, али је затим решио да уместо столица купи фотеље, по 12 рубаља за једну фотељу. Колико фотеља он може купити за тај новац?

714. Међу бројевима 0, 1, 4, 7, 9, 10 изабери такве вредности a и b за које су тачне неједнакости:

a • 8 < 62b + 18 < 20b – 3 > 5.

pdf Видео

МОРО БАНТОВА МАТЕМАТИКА 2

732_739

732.

a5472 100
b3 425
a : b 1219 
a – b    
k2680 18
p3 1312
k – p 7639 
k + p    

733. Изрежи траку папира и преклапањем  је поделите на једнаке делове. Упореди

  и   , запиши на следећи начин:  >  .

Колико четвртина има на изрезаној траци?

Колико четвртина има на половини изрезане траке?

734. Посматрај слику и упореди:

   и  ,  и  ,  и  .

735. Одрасли су сакупљали јабуке у великим корпама, по 16 kg у свакој, а деца у мањим, по по 10 kg у свакој, и имали су исти број корпи као одрасли. Колико килограма јабука су сакупила деца ако су одрасли сакупили 80 kg?

736. Састави задатке према таблицама и реши их:

а.  
ЦенаКоличинаВредност
3 рубље ?Једнако Једнако36 рубаља 60 рубаља
б.  
ЦенаКоличинаВредност
Једнако Једнако5 kg 5 kg1 рубља ?

737. Одреди три вредности променљиве c за које је тачна неједнакост c : 3 > 4.

738. Нацртај два четвороугла тако да један од њих има један прави угао, а други – 2.

739.

(36 + 48) : 1213 • 4 + 11 • 3(37 + 14) : 8
(44 + 32) : 73 • 21 – 96 : 32(26 + 15) : 5
(58 + 27) : 2042 • 2 – 25 • 3(72 – 37) : 4.

740_749

Налажење делова броја

740. Папирну траку дужине 12 cm подели (преклапањем) на 4 једнака дела. Одсеци     траке.  Израчунај дужину   траке.  Како то рачунамо?

741. Нацртај 18 кругова. Како сазнати колико кругова чини   свих тих кругова? Шта је потребно урадити? Колико кругова садржи      од 18 кругова? Нађи     од 18 кругова,    од 18 кругова. 

742. Нађи    од 1 m,     од 1 m,     од 1 dm,     од 12 cm,     од 1 dm.

743. Од конопца дужине 6 m девојчица је одрезала   . Колика је дужина изрезаног дела конопца?

744. Нацртај траку дужине 8 cm. Одрежи     те траке. Колика је дужина одрезане траке?

745. Књига има 60 страница. Дечак је прочитао     књиге. Колико страница књиге да прочита му је остало?

746. Нацртај 15 кругова. Обоји     тих кругова. Још колико кругова треба обојити?

747. Вита је имао 20 копејака. Купио је 2 оловке по 3 копејке, а за преостали новац 8 једнаких свески. Колико кошта свака свеска?

748.

x • 6 = 8 – 2(x + 4) – 6 = 714 – x = 4 + 7
32 : x = 57 – 56(x – 7) + 4 = 812 + x = 19 – 1

749.

(71 – 23) : 1272 : 12 • 9 : 2751 : 3 + 48
(58 + 23) : 2791 : 13 • 8 : 1472 : 4 + 78
(91 – 19) : 2480 : 16 • 9 : 1584 : 6 + 28

750_757

Налажење броја ако је познат његов део

750. Дужина    траке једнака је 4 cm. Колика је дужина целе траке?

751. Нацртај дуж ако знамо де је    дужи једнака 2 cm.

752. Тата је рекао да је већ направио 16 снимака и да је тако потрошена    траке његовог фотоапарата. Колико укупно фотографија се може добити са том траком?

Нисам робот

У задатку 747. у делу … а за преостали новац 8 једнаких свески … треба да стоји 7 једнаких свески. Та грешка се понавља два пута.

Поздрав.

758_767

мерење времена

Година, месец, недеља

758. Погледај календар и одговори:

1. Колико месеци садржи једна година? Којим месецом почиње година?

2. Наведи имена месеци по реду.

3. У којем месецу смо сада? Који месеци су већ прошли у овој години? Који месеци још следе у овој години?

4. Наведи месеце који имају исти број дана као јануар и април.

Фебруар има 28 или 29 дана.

Април, јун, септембар и новембар – по 30 дана.

Сваки од осталих месеци има по 31 дан.

Месеци се при записивању датума означавају римским цифрама, нумеришу се по реду, нумерација почиње од јануара. На пример: 8. II – 8. фебруар.

ЈануарIМајVСептембарIX
ФебруарIIЈунVIОктобарX
МартIIIЈулVIIНовембарXI
АприлIVАвгустVIIIДецембарXII

759. Које дане у недељи ти знаш? Наведи их по реду. Колико свега дана има у недељи?

760.

1. Састави и запиши у свеску календар за текућу годину.

2. Означи у том календару црвеном бојом државне празнике наше земље. Који празници се прослављају тих дана?

Сазнај из календара:

Којег дана недеље је у текућој години 1 јануар, 1 мај, 7 новембар ( Какви су то празници?).

Који по реду у години су месеци јануар, мај и децембар?

Како се зове трећи (девети, једанаести) месец у години?

Који месец следи ако је од почетка године прошло пуних 7 (9, 3) месеци?

Колико пуних месеци је прошло од почетка године ако је почео месец мај (септембар, децембар)?

Колико пуних година ти имаш? У којој својој години си сада?

761. Летњи распуст почиње 1. јуна и траје до 1. септембра. Сазнај уз помоћ календара колико месеци траје летњи распуст.

762. Деца помажу мами у брању краставаца. Тежина     од свих сабраних краставаца је 3 kg. Колико укупно краставаца су сабрала деца?

763. Нађи дужину странице квадрата ако је збир свих његових страница једнак 84 cm (96 cm, 40 cm).

764.

1. Нађи    од 14 јабука.

2. Нацртај дуж ако знаш да је    његове дужине једнака 2 cm.

765. Цена 6 столица је 18 рубаља. Купац је купио 4 такве столице и да на каси 20 рубаља. Колико рубаља кусура треба да добије купац?

766. Састави задатке према једначинама и реши их:

x + 28 = 54100 – x = 20x = 15 • 4

767.

100 – (26 + 74)76 – 24 • 3 • 0(51 + 9) : 5
3 • 27 + 4 • 1248 • 1 – 48 : 6(73 – 45) : 7
28 : 1 – 42 : 2180 : 20 + 19 • 4(32 +-16) : 4

768_774

мерење времена

дан

768. Колико дана је прође од јучерашњег до данашњег јутра? Од данашње до сутрашње вечери?

769. Поређај по реду:

1. Вече, дан, јутро, ноћ.

2. Јуче, прекјуче, сутра, прекосутра, данас.

3. Уторак, четвртак, понедељак, среда, субота, петак.

770. Одштампано је 8 страница неког текста, што чини    од текста који треба одштампати. Још колико страница од тог текста треба одштампати?

771. У понедељак је у продавници продато 24 телевизора, у уторак 6 телевизора више, а у среду 2 пута мање него у уторак. Колико телевизора је продато у среду?

772. Састави и реши задатак у којем је потребно знати колико пута је број 48 већи од броја 12.

773.

92 : 23 • 17(54 + 46) : 50(32 + 27) : 3
72 : 24 • 16(79 – 68) • 9(81 – 54) : 2
96 : 32 • 27(52 – 47) • 6(76 – 18) : 9

774. Нацрај дуж дужине 16 cm и другу 4 пута краћу.

775_782

мерење времена

сат, Минут

Сат. Минут.

Један дан има 24 сата.

Један сат има 60 минута.

Време се одређује по сатима.

Посматрај представљање сати на слици.

Сваки сат у току дана је представљен тако да велика казаљка прелази од једне мале црте до дуге за 1 минут, а мала казаљка од једне веће црте до друге за 1 сат.

Велика казаљка се зове казаљка за минуте, а мала казаљка за сате.

Рачунање времена почиње од поноћи (12 сати ноћу), или од поднева (12 сати дању). Обе казаљке показују тада на 12.

После 1 сата већа казаљка обиђе цео круг, а мала казаљка се помери 12 до следеће веће црте где стоји цифра 1. Часовник показује 1 сат (дана или ноћи).

775. До којег броја можемо стићи бројећи минуте? (Провери на часовнику.)

776. Колико сати има      ,     дана?

777. Колико минута има     ,     сата?

778. Посматрај слику на овој страници.


1. На њој се видe Кремаљски сатови уз чије откуцаје почињу параде и демонстрације на Црвеном тргу у главном граду Русије Москви.

У 12 сати ноћу 31. децембра, под откуцајем кремаљских сатова који се преносе преко радија и телевизије, сви људи Русије дочекују први дан сваке нове године.

2. Које време показују сатови на слици?

779. За колико минута већа казаљка на сату пређе половину круга (четвртину круга)? За колико минута она пређе растојање од једне веће црте до друге?

780. Пирошка кошта 5 копејака. Када је Мише купио једну пирошку потрошио је   новца који је имао. Колико новца је Миша имао?

781. Састави задатке према следећем скраченом запису и реши их:

ЦенаКоличинаВредност
4 рубље 3 рубљеЈеднака80 рубаља ?

782.

58 + 36 – 2956 : 6 • 1236 : 9 • 1830 : 4
44 + 28 – 3924 : 8 • 1754 : 9 • 1329 : 9
56 – 47 + 246 • 7 • 242 : 6 • 1259 : 7

783_793

783. Покажи на моделу часовника 6 сати, 9 сати. Покажи да је прошло још 5 минута, 10 минута, 30 минута.

784. Час је почео у 11 сати и трајао је 45 минута. Покажи на моделу часовника када се час завршио.

785. Ученик је изашао из куће у 8 сати и 30 минута и стигао у школу у 8 сати и 50 минута. Сазнај уз помоћ модела часовника колико времена у путу од куће до школе је он потрошио.

786. Посматрај слику уз овај задатак и кажи које време показује сваки часовник. Саопшти одговарајуће време на различите начине:

1. 7 сати и 45 минута или четвртина до осам.

2. 10 сати и 40 минута или 20 минута до 11.

3. 9 сати и 15 минута или четвртина од 10.

787. Како се још може казати четвртина до девет,  четвртина од пет, половина од два, четвртина до дванаест?

788. Колико минута чини ½ сата, ¼ сата?

789.

1. Бројеве 29, 53, 74 умањи за 7.

2. Бројеве 49, 21, 35 умањи 7 пута.

3. Бројеве 6, 9, 8 увеличај за 7.

4. Бројеве 6, 9, 8 увеличај 7 пута.

790. Из вагона метроа изашло је 6 путника, а остало 9 пута више него што је изашло. Колико путника је било у вагону?

791.

1. За 3 хаљине је кројачица потрошила 12 m материјала. Колико метара материјала је потребно за 2 такве хаљине?

2. Састави задатке са обратним подацима и реши их.

792. Нађи вредности израза a•b и c•k за вредности слова дате следећим таблицама:

a1733023
b52624

c817311
k124329

793. Нађи збир дужина свих страница сваке од следећих фигура:

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika