IV Моро Бантова Математика 2

Уређује се …

Дељење двоцифреног броја двоцифреним

650_656

Увод

Којим бројем треба помножити број 16 да би се добио број 32?
Којим бројем треба помножити број 23 да би се добио број 92?
51 : 17
Нађимо такав број који помоножен са 17 даје број 51.
Пробамо.
Помножимо најпре са 2: 17 • 2 = 34. Број 2 не одговара.
Помножимо затим са 3: 17 • 3 = 51. Значи, 51 : 17 = 3.

650. Изврши дељења, провери решења множењем:

48 : 2484 : 1487 : 2985 : 17

651. Изврши множења, провери решења дељењем:

19 • 324 • 233 • 315 • 5

652. Колико килограма путера се добија из 75 l млека ако се из 25 l млека добија 1 kg путера?

653. Пешкир кошта 1 рубљу, а 3 салвете 75 копејака. Колико се салвета може купити уместо једног пешкира? Реши задатак, запиши одвојено сваки део рачунања.

654. Састави задатак у којем треба знати колијо пута се 4 садржи у 12.

655.

1. Збир бројева 27 и 15 подели са 6.

2. Производу бројева 12 и 6 додај 8.

3. За колико јединица и колико пута су бројеви горњег реда већи од бројева који су записани испод њих:

4896729157
16324719

656. Израчунај:

3 • 2434 : 17(24 + 56) : 1563 : 9 • 4
4 • 16100 : 25(76 – 16) : 1272 : 8 • 5
5 • 1844 : 22(93 – 9) : 1449 : 7 • 3

657_665

657. Којим бројем треба помножити број 22 да добијемо број 44 (66)?

658. Изврши дељење. Провери решење множењем:

66 : 3388 : 2255 : 11

659.

76 – 96 : 858 : 2 – 17100 – (24 + 76)
89 + 88 : 8836 + 42 : 328 + 37 – 72 : 6
84 : 21 + 9691 : 13 • 935 + 72 : 24 – 17

660.

1. Два књиговесца треба оба да повежу по 96 књига. Један од њих повезивао је дневно по 12 књига, а други по 16 књига. За колико дана је сваки од њих завршио свој посао? Који од њих је први завршио свој посао и за колико дана?

2. Састави задатак сличан претходном за столаре који треба да поправе школске клупе. Запиши задатак кратко у облику таблице и реши га.

661. Израчунај вредност израза a : c за вредности цифара приказане таблицом:

a233484036
c231728811

662.

1. Колико пута је производ бројева 6 и 11 већи од 3?

2. Колико пута је производ бројева 8 и 8 већи од 2?

663. Израчунај вредност израза b • c ако је:

1. b = 46, c = 1; је било

2. b = 51, c = 0.

664.

(78 – x) + 56 = 565 + (x – 24) = 1132 : a = 4

665. Нацртај квадрат такав да је збир његових страница једнак 1 dm 2 cm.

666_672

666.

1. Којим бројевима је дељив број 12 (20, 77)?

2. Којим једноцифреним бројевима је дељив број 42?

3. Којим двоцифреним бројевима је дељив број 96?

667. Један одред окопавао је дневно 14 стабала јабуке и окопао је укупно 42 стабла. Други одред окопавао је сваки дан по 12 стабала јабуке и окопао је 48 стабала. Колико дана више од другог је радио први одред?

668. Руску игру лапта ограло је 14 девојчица и 12 дечака. Они су се поделили на 2 тима. По колико особа је било у сваком тиму?

669. Састави задатак који се решава користећи израз: 72 : 4 • 5.

670.

26 • 3 : 1323 – 85 : 17 + 2246 : 2 • 3
32 : 2 • 546 + 3 • 12 : 488 : 22 • 17
54 : 3 • 472 : 12 + 93 : 392 : 46 • 39

671. Нађи дужину зидног ивичњака собе правоугаоног облика дужине 4 m и ширине 3 m.

672. Замени звездице (*) тако да изрази буду тачни:

24 : 3 > 24 > *72 : 4 < 72 : *36 : 4 = 27 : *
673_678

Дељење са остатком

Посматрај слику, 9 деце постројило се у паровима. Колико парова је обијено? Колико особа је остало без пара?

Решење задатка могуче је записати на следећи начин:

9 : 2 = 4 (са остатком 1).

Одговор: Добијено је 4 пара, 1 особа је остала без пара.

673. Нацртај 14 кругова. Да би се утврдило колико пута се по 3 круга садрже у 14 кругова заокружи по три круга линијом.

Објасни запис:

14 : 3 = 4 (ост. 2).

674. У радионици је било 7 точкова за бицикла. Током оправке три бицикла постављено је по 2 точка на свако од њих. Колико точкова је остало у радионици? Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

 675. Изврши дељење, нацртај одговарајуће слике:

10:312:58:39:2

676.

70 – (50 – x) = 50(60 – x) – 10 = 30

677. Дужина једне странице троугла је 16 cm, друге 12 cm, а трећа је 2 пута краћа од друге. Наћи збир дужина свих страница троугла.

678.

7 • 9 – 8 • 488 : 44 + 66 : 222 : 11 • 49
5 • 8 – 2 • 794 : 2 – 46 : 2374 : 37 • 18
84 : 6 + 7 • 796 : 24 + 95 : 1996 : 16 • 14
679_683
1. Следеће бројеве подели са 2 и за сваки број запиши добијени остатак: 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Који остатак се добија при дељењу са 2?
2. Подели са 3: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Који остаци су добијени?
3. Провери који остаци су добијени при дељењу са 4, са 5, са 6.
4. Може ли се при дељењу са 5 добити остатак 8?
Ако се при дељењу добије остатак, он је увек мањи од делиоца.

679. Једна порција палачинки у школском ресторану саджи 3 палачинке. Код куварице је остало 17 палачинака. Колико порција се може добити од од њих и колико палачинака остаје?

680. Нацртај дуж дужине 11 cm. Колико дужи од 4 cm се садржи у тој дужи и колика је дужина преосталог дела дужи?

681. На аеродрому се припремају за лет 20 авиона. Колико тројки авиона може узлетети? Колико авиона остаје на аеродрому?

682. Изврши дељења и провери решења множењем.

68 : 3481 : 2744 : 278 : 26

683.

34 + 48 – 2056 : 8 + 81 : 924 : 3 • 8
75 : 3 + 6054 : 6 + 7 • 736 : 9 • 6
684_691

 684. Упореди примере сваког пара и реши их:

28 : 756 : 748 : 863 : 9
29 : 759 : 750 : 866 : 9

685. Нацртај дуж дужине 12 cm. Покажи на цртежу колико пута се дуж дужине 5 cm садржи у тој дужи.

686. Да се направе дечије санке потребно је по 8 дрвених дасака за сваку санку. Колико санки се добија од 32 даске (40 дасака, 50 дасака)?

687. За шивење једне хаљине потребно је 3 m тканине. Колико се таквих хаљина може сашити од комада тканине од 15 m (16 m,  18 m, 20 m)?

688.

a76 
b 88
a • b49 48
c32 36
k 84
c : k47 

689. Домаћица је за 12 чаша платила 36 рубаља. Колико коштају 2 такве чаше (6 таквих чаша)?

690.

3 • 33 – 28 : 448 • 1 + 56 • 048 : 6 • 7
2 • 48 + 72 : 240 • 75 + 5 • 1627 : 3 • 5

691.

1. Изврши дељења и провери решења множењем:

56 : 2893 : 3172 : 4

2. Изврши множења и провери решења дељењем:

24 • 348 • 215 • 6
692_707
23 : 4.
Број 23 се не може поделити бројем 4 без остатка.
Највећи број који је мањи од 23 и дељив је са 4 је број 20.
Дакле, број 20 се може поделити са 2, добија се број 5, а 3 јединице остају.
23 : 4 = 5 (остатак 3)

692. Упореди и реши примере:

21 : 745 : 548 : 664 : 8
22 : 747 : 551 : 671 : 8

693.

13 : 263 : 843 : 538 : 8
17 : 378 : 952 : 719 : 4

694. Свеска кошта 2 копејке. Колико свески може купити ученик ако има 10 (14, 15, 17) копејака?

695. Запиши три броја која при дељењу са 7 добију остатак 1 и три броја која при дељењу са 8 добијају остатак 5.

696. Девојчица је за обичну оловку платила 2 копејке, а за 6 оловака у боји 24 копејке. За колико копејака је једна оловка у боји скупља од обичне оловке?

697. Нацртај правоугао тако да је дужина једне његове странице 6 cm, а друга је 3 пута краћа од те странице. Израчунај збир свих страница тог правоугла.

698.

78 + 22 – 6435 • 2 – 38 : 26 • 8 : 4
57 + 34 – 8222 • 4 + 64 : 166 • 9 : 2
43 + 24 + 2516 • 6 – 45 : 1564 : 8 • 3
69 + 31 – 7817 • 3 + 72 : 949 : 7 • 8

699. Радници су асфалтирали сваког дана по 8 m пута. За колико дана су радници асфалтирали деоницу пута од 70 m (48 m, 72 m)?

700.

1. Шта је више и за колико:

45 : 9 или 42 : 6?8 • 8 или 9 • 7?

2. Шта је више и колико пута:

18 : 2 или 27 : 9?56 : 7 или 24 : 6?

701. Састави и реши два примера дељења без остатка са делиоцем 8.

702. Ученик је поделио 19 са 2 на следећи начин:

19 : 2 = 8 (остатак 3).

Објасни какву грешку је направио ученик и реши задатак правилно.

703. Комад жице је тако савијен да је добијен оквир у облику троугла чија је свака страница једнака 9 cm. Може ли се од тог комада жице  направити оквир у облику квадрата са страницом дужине 7 cm?

704.

38 : 975 : 832 : 514 : 3
59 : 644 : 757 : 825 : 4

705. Баба је купила неколико пирошака са купусом по 5 копејака за комад и исто толико пирошака са месом по 10 копејака за комад. За пирошке са купусом она је платила 30 копејака. Колико су коштале пирошке са месом?

706.

39 + 41 : 1 – 2748 : 8 • 227 • 4 + 3 • 3
75 + 15 – 96 : 854 : 6 • 116 • 6 – 4 • 4

707.

(x – 4) + 9 = 49(x + 7) – 9 = 7x • 25 = 25
708_714

708. Означи тачку О. Постави у ту тачку иглу шестара и о окретањем шестара око те тачке нацртај линију.

Та линија – кружница.

Тачка О – центар кружнице.

Кружница – граница круга.

Центар кружнице – центар круга.

709.

1. Нацртај помоћу шестара кружницу са центром у тачки О.

2. Означи на кружници тачку А.

3. Повежи тачку А са центром кружнице. Дуж ОА – пречник кружнице.

4. Означи на кружници другу тачку, означимо је са В, и повежи тачке О и В. Дуж ОВ такође је пречник кружнице. Упореди дужи ОА и ОВ.

710. Нацртај кружницу чији пречник je једнак 3 cm, 4 cm.

711. Саставити два примера дељења двоцифреног броја двоцифреним тако да вреднос количника буде 7.

712.

90 : 4580 : 1644 : (41 – 30)32 : 5
45 : 1590 : 1895 : (59 – 40)46 : 6
68 : 1792 : 2372 : (35 – 17)29 : 3

713. Купац је уплатио за 6 столица, по 4 рубље за сваку столицу, али је затим решио да уместо столица купи фотеље, по 12 рубаља за једну фотељу. Колико фотеља он може купити за тај новац?

714. Међу бројевима 0, 1, 4, 7, 9, 10 изабери такве вредности a и b за које су тачне неједнакости:

a • 8 < 62b + 18 < 20b – 3 > 5.

pdf Видео

МОРО БАНТОВА МАТЕМАТИКА 2

732_739

732.

a5472 100
b3 425
a : b 1219 
a – b    
k2680 18
p3 1312
k – p 7639 
k + p    

733. Изрежи траку папира и преклапањем  је поделите на једнаке делове. Упореди

  и   , запиши на следећи начин:  >  .

Колико четвртина има на изрезаној траци?

Колико четвртина има на половини изрезане траке?

734. Посматрај слику и упореди:

   и  ,  и  ,  и  .

735. Одрасли су сакупљали јабуке у великим корпама, по 16 kg у свакој, а деца у мањим, по по 10 kg у свакој, и имали су исти број корпи као одрасли. Колико килограма јабука су сакупила деца ако су одрасли сакупили 80 kg?

736. Састави задатке према таблицама и реши их:

а.  
ЦенаКоличинаВредност
3 рубље ?Једнако Једнако36 рубаља 60 рубаља
б.  
ЦенаКоличинаВредност
Једнако Једнако5 kg 5 kg1 рубља ?

737. Одреди три вредности променљиве c за које је тачна неједнакост c : 3 > 4.

738. Нацртај два четвороугла тако да један од њих има један прави угао, а други – 2.

739.

(36 + 48) : 1213 • 4 + 11 • 3(37 + 14) : 8
(44 + 32) : 73 • 21 – 96 : 32(26 + 15) : 5
(58 + 27) : 2042 • 2 – 25 • 3(72 – 37) : 4.

740_749

Налажење делова броја

740. Папирну траку дужине 12 cm подели (преклапањем) на 4 једнака дела. Одсеци     траке.  Израчунај дужину   траке.  Како то рачунамо?

741. Нацртај 18 кругова. Како сазнати колико кругова чини   свих тих кругова? Шта је потребно урадити? Колико кругова садржи      од 18 кругова? Нађи     од 18 кругова,    од 18 кругова. 

742. Нађи    од 1 m,     од 1 m,     од 1 dm,     од 12 cm,     од 1 dm.

743. Од конопца дужине 6 m девојчица је одрезала   . Колика је дужина изрезаног дела конопца?

744. Нацртај траку дужине 8 cm. Одрежи     те траке. Колика је дужина одрезане траке?

745. Књига има 60 страница. Дечак је прочитао     књиге. Колико страница књиге да прочита му је остало?

746. Нацртај 15 кругова. Обоји     тих кругова. Још колико кругова треба обојити?

747. Вита је имао 20 копејака. Купио је 2 оловке по 3 копејке, а за преостали новац 8 једнаких свески. Колико кошта свака свеска?

748.

x • 6 = 8 – 2(x + 4) – 6 = 714 – x = 4 + 7
32 : x = 57 – 56(x – 7) + 4 = 812 + x = 19 – 1

749.

(71 – 23) : 1272 : 12 • 9 : 2751 : 3 + 48
(58 + 23) : 2791 : 13 • 8 : 1472 : 4 + 78
(91 – 19) : 2480 : 16 • 9 : 1584 : 6 + 28

750_757

Налажење броја ако је познат његов део

750. Дужина    траке једнака је 4 cm. Колика је дужина целе траке?

751. Нацртај дуж ако знамо де је    дужи једнака 2 cm.

752. Тата је рекао да је већ направио 16 снимака и да је тако потрошена    траке његовог фотоапарата. Колико укупно фотографија се може добити са том траком?

Нисам робот

У задатку 747. у делу … а за преостали новац 8 једнаких свески … треба да стоји 7 једнаких свески. Та грешка се понавља два пута.

Поздрав.

758_767

мерење времена

Година, месец, недеља

758. Погледај календар и одговори:

1. Колико месеци садржи једна година? Којим месецом почиње година?

2. Наведи имена месеци по реду.

3. У којем месецу смо сада? Који месеци су већ прошли у овој години? Који месеци још следе у овој години?

4. Наведи месеце који имају исти број дана као јануар и април.

Фебруар има 28 или 29 дана.

Април, јун, септембар и новембар – по 30 дана.

Сваки од осталих месеци има по 31 дан.

Месеци се при записивању датума означавају римским цифрама, нумеришу се по реду, нумерација почиње од јануара. На пример: 8. II – 8. фебруар.

ЈануарIМајVСептембарIX
ФебруарIIЈунVIОктобарX
МартIIIЈулVIIНовембарXI
АприлIVАвгустVIIIДецембарXII

759. Које дане у недељи ти знаш? Наведи их по реду. Колико свега дана има у недељи?

760.

1. Састави и запиши у свеску календар за текућу годину.

2. Означи у том календару црвеном бојом државне празнике наше земље. Који празници се прослављају тих дана?

Сазнај из календара:

Којег дана недеље је у текућој години 1 јануар, 1 мај, 7 новембар ( Какви су то празници?).

Који по реду у години су месеци јануар, мај и децембар?

Како се зове трећи (девети, једанаести) месец у години?

Који месец следи ако је од почетка године прошло пуних 7 (9, 3) месеци?

Колико пуних месеци је прошло од почетка године ако је почео месец мај (септембар, децембар)?

Колико пуних година ти имаш? У којој својој години си сада?

761. Летњи распуст почиње 1. јуна и траје до 1. септембра. Сазнај уз помоћ календара колико месеци траје летњи распуст.

762. Деца помажу мами у брању краставаца. Тежина     од свих сабраних краставаца је 3 kg. Колико укупно краставаца су сабрала деца?

763. Нађи дужину странице квадрата ако је збир свих његових страница једнак 84 cm (96 cm, 40 cm).

764.

1. Нађи    од 14 јабука.

2. Нацртај дуж ако знаш да је    његове дужине једнака 2 cm.

765. Цена 6 столица је 18 рубаља. Купац је купио 4 такве столице и да на каси 20 рубаља. Колико рубаља кусура треба да добије купац?

766. Састави задатке према једначинама и реши их:

x + 28 = 54100 – x = 20x = 15 • 4

767.

100 – (26 + 74)76 – 24 • 3 • 0(51 + 9) : 5
3 • 27 + 4 • 1248 • 1 – 48 : 6(73 – 45) : 7
28 : 1 – 42 : 2180 : 20 + 19 • 4(32 +-16) : 4

768_774

мерење времена

дан

768. Колико дана је прође од јучерашњег до данашњег јутра? Од данашње до сутрашње вечери?

769. Поређај по реду:

1. Вече, дан, јутро, ноћ.

2. Јуче, прекјуче, сутра, прекосутра, данас.

3. Уторак, четвртак, понедељак, среда, субота, петак.

770. Одштампано је 8 страница неког текста, што чини    од текста који треба одштампати. Још колико страница од тог текста треба одштампати?

771. У понедељак је у продавници продато 24 телевизора, у уторак 6 телевизора више, а у среду 2 пута мање него у уторак. Колико телевизора је продато у среду?

772. Састави и реши задатак у којем је потребно знати колико пута је број 48 већи од броја 12.

773.

92 : 23 • 17(54 + 46) : 50(32 + 27) : 3
72 : 24 • 16(79 – 68) • 9(81 – 54) : 2
96 : 32 • 27(52 – 47) • 6(76 – 18) : 9

774. Нацрај дуж дужине 16 cm и другу 4 пута краћу.

775_782

мерење времена

сат, Минут

Сат. Минут.

Један дан има 24 сата.

Један сат има 60 минута.

Време се одређује по сатима.

Посматрај представљање сати на слици.

Сваки сат у току дана је представљен тако да велика казаљка прелази од једне мале црте до дуге за 1 минут, а мала казаљка од једне веће црте до друге за 1 сат.

Велика казаљка се зове казаљка за минуте, а мала казаљка за сате.

Рачунање времена почиње од поноћи (12 сати ноћу), или од поднева (12 сати дању). Обе казаљке показују тада на 12.

После 1 сата већа казаљка обиђе цео круг, а мала казаљка се помери 12 до следеће веће црте где стоји цифра 1. Часовник показује 1 сат (дана или ноћи).

775. До којег броја можемо стићи бројећи минуте? (Провери на часовнику.)

776. Колико сати има      ,     дана?

777. Колико минута има     ,     сата?

778. Посматрај слику на овој страници.


1. На њој се видe Кремаљски сатови уз чије откуцаје почињу параде и демонстрације на Црвеном тргу у главном граду Русије Москви.

У 12 сати ноћу 31. децембра, под откуцајем кремаљских сатова који се преносе преко радија и телевизије, сви људи Русије дочекују први дан сваке нове године.

2. Које време показују сатови на слици?

779. За колико минута већа казаљка на сату пређе половину круга (четвртину круга)? За колико минута она пређе растојање од једне веће црте до друге?

780. Пирошка кошта 5 копејака. Када је Мише купио једну пирошку потрошио је   новца који је имао. Колико новца је Миша имао?

781. Састави задатке према следећем скраченом запису и реши их:

ЦенаКоличинаВредност
4 рубље 3 рубљеЈеднака80 рубаља ?

782.

58 + 36 – 2956 : 6 • 1236 : 9 • 1830 : 4
44 + 28 – 3924 : 8 • 1754 : 9 • 1329 : 9
56 – 47 + 246 • 7 • 242 : 6 • 1259 : 7

783_793

783. Покажи на моделу часовника 6 сати, 9 сати. Покажи да је прошло још 5 минута, 10 минута, 30 минута.

784. Час је почео у 11 сати и трајао је 45 минута. Покажи на моделу часовника када се час завршио.

785. Ученик је изашао из куће у 8 сати и 30 минута и стигао у школу у 8 сати и 50 минута. Сазнај уз помоћ модела часовника колико времена у путу од куће до школе је он потрошио.

786. Посматрај слику уз овај задатак и кажи које време показује сваки часовник. Саопшти одговарајуће време на различите начине:

1. 7 сати и 45 минута или четвртина до осам.

2. 10 сати и 40 минута или 20 минута до 11.

3. 9 сати и 15 минута или четвртина од 10.

787. Како се још може казати четвртина до девет,  четвртина од пет, половина од два, четвртина до дванаест?

788. Колико минута чини ½ сата, ¼ сата?

789.

1. Бројеве 29, 53, 74 умањи за 7.

2. Бројеве 49, 21, 35 умањи 7 пута.

3. Бројеве 6, 9, 8 увеличај за 7.

4. Бројеве 6, 9, 8 увеличај 7 пута.

790. Из вагона метроа изашло је 6 путника, а остало 9 пута више него што је изашло. Колико путника је било у вагону?

791.

1. За 3 хаљине је кројачица потрошила 12 m материјала. Колико метара материјала је потребно за 2 такве хаљине?

2. Састави задатке са обратним подацима и реши их.

792. Нађи вредности израза a•b и c•k за вредности слова дате следећим таблицама:

a1733023
b52624

c817311
k124329

793. Нађи збир дужина свих страница сваке од следећих фигура:

III Моро Бантова Математика 2

III ДЕО

МНОЖЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ

491_494

Увод

1. Три дечака су направила по 6 маски животиња и по 4 маске птица. Колико су укупно маски направили дечаци?

Размотри два начина решавања овог задатка и објасни их.


1. начин
(6 + 4) • 3 = 10 • 3 = 30
Решење: 30 маски
2. начин
(6 + 4) • 3 = 6 • 3 + 4 • 3 = 18 + 12 = 30
Решење: 30 маски

 2. Реши на два начина: (5 + 2) • 9.

491.

(2 + 7) • 8(8 + 1) • 5(10 + 9) • 4(9 + 1) • 7
(3 + 4) • 6(6 + 4) • 7(10 + 2) • 8(6 + 4) • 10

492.

1. За ресторан је поручено 24 kg брашна у 8 једнаких пакета. За један дан је потрошено 5 таквих пакета. Колико килограма брашна је потрошено?

2. За ресторан је поручено 24 kg брашна у 8 једнаких пакета. За један дан је потрошено 15 kg брашна. Колико пакета брашна је потрошено?

493. Саставити све примере множења бројева прве стотине са резултатом 12 и примере дељења за резултатом 8.

494.

70 : a = 10b • 7 = 8168 – b = 80 – 20
Решење задатака 491_494 Видео

495_500

495. Реши задатке на разне начине:

1. Два дечака су добила по 3 зелена и по 4 црвена круга. Колико свега кругова су добила оба дечака?

2. Купљене су 2 чајне чаше по 2 рубље и 2 тањирића по 1 рубљу. Колико новца је за све то уплаћено?

496.

1. Састави задатак који се може решити помоћу израза (4 + 3) • 2.

2. Реши задатак на дрзги начин.

497.

=?
(10 + 9) • 4 * 10 • 4 + 9 • 4
(20 + 3) • 4 * 20 • 4 + 3 • 5

498.

x : 8 = 67 • a = 56x + (20 + 10) = 70

499. За 4 памучне хаљине потребно је 16 m платна. Колико таквих хаљина се може сашити од 20 m платна?

500.

7 • 2 + 7 • 810 • 2 + 10 • 36 • 9 : 3
4 • 6 + 6 • 62 • 10 + 3 • 108 • 6 : 4
Решење задатака 495_500 Видео

III Моро Бантова Математика 2

Множење и дељење нуле

501_508

5о1.

1. Замени производе збиром једнаких сабирака и израчунај његову вредност:

3 • 412 • 30 • 20 • 60 • 5

2. Чему је једнак збир ако су сви сабирци једнаки нули?

Када множимо нулу ма којим бројем добијамо нулу: 0 • b = 0.
0 : 6 = ?

502.

Који број треба поможити са 6 да би се добила нула? 0 • 6 = 0. Значи, 0 : 6 = 0. Замени 6 ма којим другим бројем. Расуђуј тако да поново добијеш као одговор 0.

Када делимо нулу ма којим бројем добијамо нулу: 0 : а = 0.

503.

8 • 914 : 70 • 10(67 – 67) • 15
0 • 60 : 30 : 50 • (24 + 39)

504. Одабери такве вредности да једнакости буду тачне:

(8 + 6) • 5 = □ • □ + □ • □
20 • 5 + 7 • 5 = (□ + □) • □

505. На теретну станицу стигла су два система са балванима. У једном од њих било је 37 платформи, а у другом за 4 више. Истоварено је 60 платформи. Колико још платформи треба истоварити?

506. Нађи збир дужина свих страна правоугаоника са страницама 2 cm и 3 cm.

507. Одабери по 5 вредности слова k и c за које је тачна једнакост k : c = 9.

508.

45 + (68 – 53)9 • (36 – 28)4 • 5 : 2 • 3
(52 – 49) • 84 • (100 – 92)9 • 7 : 9 • 4
Решење задатака 501_508 Видео

509_515

509.

=?
0 : 7 * 0 = 71 • 4 * 1 + 4
6 • 1 * 6 – 08 • 5 * 8 + 5

510.

aca + ca • c
106
87
68

511.

9 • 3 + 9 • 710 • 5 + 2 • 536 : 4 • 8
8 • 6 + 2 • 62 • 10 + 2 • 463 : 7 • 6
4 • 8 + 4 • 110 • 7 + 3 • 748 : 6 • 7

512. Део пута који има облик правоугаоника је био ограђен оградом од дрвених штитова. Колико таквих штитова је потребно ако је дужина дела пута 6 m, ширина 4m, а дужина једног штита је једнака 2 m? Ссатави одговарајући математички израз и реши га.

513. Купљено је 6 паковања за јаја, по 20 копејака свако, и 4 чајне чаше, по 4 копејке за комад. Колико је коштала ова куповина? Реши на разне начине.

514. За храну за пилиће потрошено је 30 kg житарица, а за пачиће 40 kg. На једно пиле потрошено је за један месец 3 kg житарица, а на једно паче 5 kg. Кога је имало више, пилића или пачића и за колико? Реши задатак, запиши одвојено свако део решења.

515.

56 : 8 • 854 : 6 • 90 • 6 : 2(63 – 58) • 7
49 : 7 • 981 : 9 • 80 : 8 • 4(32 – 23) • 3
36 : 4 • 572 : 8 • 70 • 7 : 3(64 – 58) • 4
Решење задатака 509_515 Видео
Множење нулом. Немогућност дељења нулом.
516_522

Прозвод ма којег броја и нуле једнак је нула.

5 • 0 = 09 • 0 = 012 • 0 = 0
a • 0 = 0Дељење нулом није могуће.

516.

0 • 7 = 00 • 6(78 – 59) • 056 : 8 • 0
7 • 0 = 06 • 0(64 + 27) • 072 : 9 • 1
0 : 7 = 00 : 60 : (37 + 56)54 : 6 • 0

517. Састави задатак према слици и реши га на два начина.

518. За комад платна чија цена је 2 рубље за 1 метар уплаћено је 20 рубаља, а за комад свиле чија је цена 6 рубаља за 1 метар уплаћено је 30 рубаља. Колико пута више је купљено платна него свиле?

519. У школском врту посађено је 32 жбуна црне рибизле, а црвене 4 пута мање. Колико свега жбунова рибизле је засађено у школском врту? Састави према задатку израз и реши га.

520.

12 – x = 18 – 916 + x = 11 + 7c + 8 = 9 + 4

521.

32 : 8 + 36 : 43 • 6 + 2 • 712 + 48 : 8 • 7
64 : 8 – 27 : 924 : 3 + 92 – 4154 – 27 : 3 + 5

522. Нацртај многоуглове дате на слици и нађи збир дужина страница сваког од њих.

Решење задатака 506_522 Видео
523_529

523.

0 : 1776 • 10 : 320 • 81(34 – 34) • 0
24 • 076 : 165 : 651 • 95(75 – 74) • 0

524.

+:?
0 * 3 = 35 * 0 = 0n * 0 = n
0 * 3 = 05 * 0 = 5n * 0 = 0
7 * 1 = 76 * 1 = 78 * 8 = 1

525. Група ученика на екскурзији смештена је на 2 бродића, по 6 ученика у сваки, и у 2 чамца, по 4 ученика у сваки. Колико свега учаника је било у групи?

526. У 7 једнаких паковања има 42 kg парадајза. Колико килограма парадајза има у c таквих паковања?   Саставити израз према задатку и нађи његове вредности за c = 6, c = 8, c = 9, c = 10.

527. У дечији вртић донете су јабуке. После тога је 6 дана трошено по 7 kg дневно после чега је остало 18 kg јабука. Колико колограма јабука је донето у дечији вртић?

528. Нацртај такве троуглове да у једном од њих буде прави угао, а у другом не.

529.

36 + 57 – 2854 : 6 + 45 : 981 : 9 + 71 – 24
49 – 18 – 2472 : 8 – 36 : 490 – 63 : 7 + 19
84 – 76 + 19100 – 32 : 8 • 97 • 6 + 3 • 9

Решење задатака 523_529 Видео
Множење и дедљење броја који се завршава нулом
530_536

Анализирај записе. Објасни решења:

20 • 4
2 д. • 4 = 8 д.
20 • 4 = 80
60 : 2
6 д. : 2 = 3 д.
60 : 2 = 30
3 • 20
20 • 3 = 60
3 • 20 = 60

530.

40 : 220 • 2100 : 52 • 403 • 30
30 • 390 : 330 • 22 • 504 • 20

531.

b012345
20 • b      
c3210
c • 30    

532. За време одмора тата је направио 92 снимка фотоапаратом. Он је направио две серије снимака у боји, по 30 снимака у свакој, и једну серију црно-белих снимака. Колико црно-белих снимака је направио  тата?

533. Састави задатак према изразу и реши га: (16 + 14) • 2.

534. Миши су поклонили серију од 30 марака посвећену совјетским космонаутима и серију од 20 марака штампану за Дан совјетске армије. Он их је ставио у албум, по 5 марака у сваки ред. Колико таквих редова је добијено?

535. Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Умањеник – 85, умањилац – производ бројева 40 и 2.

2. Умањеник – количник бројева 100 и 2, умањилац – број 38.

3. Дељеник – збир бројева 38 и 42, делилац – број 4.

536.

(54 + 36) : 3(74 – 69) • 2081 – 8 • 3 : 4
(98 – 18) : 4(81 – 79) • 5018 + 64 : 8 • 9

Решење задатака 530_536 Видео
537_541

537.

80 : 20
Којим бројем треба помоножити број 20 да би се добио број 80? Помножи број 20 са 2, са 3, са 4
80 : 20 = 4 зато што је 20  • 4 = 80.
40 : 2060 : 35 • 2080 : 2 : 20
80 : 2060 : 30100 : 2100 : 5 : 20
100 : 5040 • 2100 : 2060 : 2 : 30

538.

> < ?
80 : 20 * 80 : 407 • 0 * 7 • 1
30 • 2 * 30 • 37 • 0 * 7 + 0

539. У дечији камп дошло је из једне школе 50 ученика, из друге 40. Раздељени су на три одреда, по 30 ученика у сваком. Колико одреда је добијено?

540. Користећи таблице, запиши изразе, прочитај их и нађи њихове вредности:

Сабирак5060 – 242836
Сабирак30 + 7369 • 463 : 7
Умањеник7052 – 74263
Умањилац20 + 42035 : 79 • 4

541. Ученици су послали својим друговима који живе у хладним областима 4 гајбе крушака, по 8 kg у свакој, и 6 гајби јабука исте тежине. Колико укупно килограма воћа су они послали? Реши задатак на разне начине.

Решење задатака 537_541 Видео
542_549

542.

1. Књижара је добила 80 књига у пакетима, у сваком пакету има по 20 књига. Постави питање и реши задатак.

2. Састави обрнуте задатке и реши их.

543.

1. Увеличај 2 пута следеће бројеве: 40, 10 ,9, 7.

2. Увеличај за 2 следеће бројеве: 18, 20, 48, 9.

3. Умањи 2 пута следеће бројеве: 16, 100, 80, 18, 14.

4. Умањи за 2 следеће бројеве: 18, 30, 60.

544. Двадесет ученика донело је за одељењску библиотеку по 2 књиге, а 20 ученика по 3 књиге. Колико свега књига су донели ученици?

545. За тапацирање 20 фотеља треба 40 m тканине. Потрошено је 18 m тканине. Колико фотеља је тапацирано?

546. Нацртај правоугаоник са страницама 4 cm и 3 cm и нађи збир душина свих његових страница.

547.

=?
20 • 4 + 3 • 4 * (20 + 3) • 4
3 • 52 + 7 • 52 * (3 + 7) • 52

548.

(16 – 7) + c = 148 – a = 5 + 0b – (7 + 3) = 25

549.

70 – 60 : 3 • 4(48 + 12) : 20(44 + 36) : 20
89 – 20 • 3 : 2(54 + 46) : 50(27 + 33) : 30
Решење задатака 542_549 Видео
550_552

Размотримо решење једначине: (16 – x) + 3 = 10.

Објашњење: Овде су познати други сабирак и збир, а непознат је први сабирак. Нађимо чему је једнак први сабирак:

16 – x = 10 – 3.

Настави решавање задатка …

16 – x = 7

x = 16 – 7

x = 9.

Објасни решавање следећих једначина:

10 – (x + 2) = 7
x + 2 = 10 – 7
x + 2 = 3
x = 3 – 2
x = 1
(5 + x) – 3 = 6
5 + x = 6 + 3
5 + x = 9
x = 9 – 5
x = 4
8 + (x – 5) = 9
x – 5 = 9 – 8
x – 5 = 1
x = 1 + 5
x = 6
Провера:
10 – (1 + 2) = 7
Провера:
(5 + 4) – 3 = 6
Провера:
8 + (6 – 5) = 9

550. Реши примере и објасни који од њих се могу, а који не могу решити на разне начине:

(32 + 16) : 8(7 + 9) : 2(62 + 18) : 40

551. Објасни по чему у слични, а по чему различити следећи задаци, реши их и запиши сваки пример одвојено:

1. У једном комаду тканине је било 24 m, а у другом за 8 m мање. Од другог комада сашивено је неколико хаљина, а на сваку је потрошено по 4 m. Колико хаљина је сашивено?

2. У једном комаду тканине је било 24 m, а у другом за 8 m мање. Од све те тканине сашивено је неколико хаљина, а на сваку је потрошено по 4 m. Колико хаљина је сашивено?

552.

90 : 30 • 8 + 76(100 – 72) : 4(36 – 29) • 7
40 • 2 : 20 + 32(63 + 27) : 9(72 – 67) • 20
100 : 20 • 9 + 8(17 + 68) – 70(48 – 39) : 3
553_559

553. Заврши решавање следећих једначина:

9 – (4 – x) = 6
4 – x = 9 – 6
(a – 7) – 3 = 12
(a – 7) = 12 + 3
14 – (c – 5) = 10
c – 5 = 14 – 10

554.

(8 + 2) – x = 3(a – 5) + 8 = 17(k + 6) – 4 = 8

555. Два блока за цртање коштају 18 копејака …

Продужи задатак тако да се решење добија помоћу израза 18 : 2 • 5.

556.

557.

=?
(2 + 7) • 3 * 2 • 3 + 8
(20 + 30) + 50 * (20 + 50) = 30

558.

90 : 3 • 2(34 – 29) • 20(6 + 8) • 4
60 : 20 • 9(48 + 52) : 2(7 + 4) • 8
80 : 40 • 8(76 – 36) : 4(3 + 6) • 9

559. Тежина два једнака кофера једнака је тежини два једнака ранца и торбе. Израчунај колика је тежина сваког кофера ако је тежина ранца 8 kg, а торбе 4 kg.

Решење задатака 550_559 Видео
Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем
560_567

1.

(6 + 2) • 330 • 3 – 910 • 3 + 4 • 3
(8 + 3) • 420 • 4 – 1620 • 4 + 2 • 4

2. Представи следеће бројеве као збир битних сабирака: 34, 42, 18, 23, 14, 28.

3. Објасни како се може помножити двоцифрени број једноцифреним бројем:

23 • 4 = (20 + 3) • 4 =

            20 • 4 + 3 • 4 =

            80 + 12 = 92

560.

24 • 236 • 218 • 317 • 312 • 6
13 • 316 • 423 • 226 • 327 • 3

561. Одабери такве бројеве за које су тачне неједнакости:

24 • 3 > 24 • □18 : 6 < 18 : □36 : 9 < 18 : □

562. Ученици су добили задатак да сакупе 25 kg лековитих трава, а сакупили су 4 пута више. Колико килограма лековитих трава су сакупили ученици?

563. За дан је пошта примила неколико пакета са књигама, по 8 kg сваки, и исто толико пакета са воћем, по 6 kg сваки. Укупна тежина свих пакета са књигама је 32 kg. Израчунај укупну тежину свих пакета са воћем.

564. Састави задатак према таблици и реши га:

Тежина 1 кутијеБрој кутијаТежина свих кутија
8 kg
8 kg
Једнак42 кг
?

565.

(a – 8) + 4 = 36c + (8 – 6) = 12x : 7 = 23 – 19

566.

27 • 313 • 77 • 8 – 4224 • 064 : 8 • 4
14 • 725 • 49 • 9 – 972 : 7236 : 9 • 8

567. Колико троугаоника и колико четвороугаоника је приказано на датом цртежу?

Решење задатака 560_567 Видео

568_574

568.

23 • 416 • 548 • 2 – 4628 • 3 – 32
18 • 519 • 332 • 3 – 3417 • 4 – 28

569. Катја је имала 1 рубљу. Она је купила књигу за 64 копејке. За преостали новац решила је да купи свески по 4 копејке за комад. Колико таквих свески Катја може да купи?

570. У дечијем вртићу је за недељу дана потрошено 60 kg брашна. За првих 4 дана трошено је 12 kg брашна дневно, а преостало брашно подједнако следећих 3 дана. По колико килограма је трошено дневно последњих 3 дана у недељи?

571. Провери рачунањем следеће једнакости:

8 • 3 + 7 • 3 = (8 + 7) • 317 • 2 + 3 • 2 = (17 + 3) • 2

572. Нађи вредност израза b • c за:

c = 7, b = 8c = 3, b = 9
c = 6, b = 7c = 9, b = 4
c = 10, b = 6c = 8, b = 6

573. Састави задатке према једначинама и реши их:

x – 4 = 48x + 6 = 8816 – x =6

574.

12 • 214 • 615 • 6 : 338 + 27 – 36
12 • 314 • 520 • 5 : 224 + 69 – 74
12 • 414 • 418 • 2 : 486 – 17 + 23
12 • 514 • 316 • 2 : 872 – 24 + 18
Решење задатака 568_574 Видео
575_581

575. Лубенице су продаване по 15 копејака за 1 kg. Тата је купио 2 лубенице. Тежина једне од њих била је 3 kg, а друге 2 kg. Колико новца је требало платити за те две лубенице? Реши задатак на разне начине.

576. Мама је купила костиме за своја 2 сина. Панталоне су коштале по 7 рубаља, а јакне по 8 рубаља. Колико су укупно коштала оба костима. Реши задатак на разне начине.

577.

?
9 • 8 – 9 * 9 • 613 • 2 + 13 • 4 * 13 • 5
12 • 7 * 6 • 12 + 67 • 5 + 9 • 5 = 16 • 6

578. Реши једначине:

(x – 3) + 9 = 1115 : x = 30 – 25а : 5 = 12 : 3

579. Размотри цртеж и објасни који пут је најкраћи:

580.

19 • 311 • 63 • 3 + 9 • 9(7 + 7) • 2
19 • 411 • 94 • 4 + 5 • 5( 4 + 8) • 8
19 • 511 • 46 • 6 + 7 • 7(3 + 10) • 3

581. Саставити задатак који се решава помоћу следећег израза:

1. 36 : 9 = 4 (m).

2. 20 : 4 = 5 (хаљина). Решење: 5 хаљина.

Решење задатака 575_581 Видео
Множење једноцифреног броја двоцифреним
582_587

1. Размотри и објасни следећи пример:

5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 5 • 10 + 5 • 4 = 70.

2. Користећи претходни, решити следеће примере:

2 • 326 • 133 • 224 • 197 • 124 • 21

582. За возну карту од Москве до наше станице треба убацити у аутомат 2 монете од 15 копејака и једну монету од 20 копејака. Колико кошта вожња од Москве до наше станице? Колико карата се може купити за 1 рубљу?

583. Дванаест девојчица праве украсе од листова папира. Свака девојчица је добила по 4 листа зеленог папира и по 2 листа жутог папира за резање украса. Колико укупно листова за резање украса су  девојчице добиле? Састави израз према задатку и реши га.

584. Нађи вредност израза b : c ако је:

1. b = 36, c = 43. b = 27, c = 9
2. b = 64, c = 84. b = 48, c = 6

585. Напиши називе сваког многоугла приказаног на слици:

Образац: Троугао ABC.

586.

2 • 185 • 1823 • 3 + 3180 : 20 • 17
3 • 262 • 4314 • 7 – 5090 : 30 • 25
4 • 243 • 1721 • 3 + 1260 : 20 • 31

587. Сасатавити задатак у којем треба сазнати вредност другог сабирка ако су познате вредности првог сабирка и збира та два сабирка.

Решење задатака 582_587 Видео
588_593

588. Пољопривредник је био дужан да припреми за продају 100 kg парадајза. Најпре је упаковано 12 гајби, по 6 kg свака, а затим је у  неколико мањих гајби распоређено по 4 kg парадајза. Колико мањих гајби је било потребно?

589. Састави задатак према табели и реши га:

 Цена 1 предметаБрој предметаТрошак
Рекет10 копејака21 рубља
Лоптица?4

590.

?
3 • (12 + 16) * 3 • 12 + 3 • 15
4 • (8 + 12) * 4 • 12 + 4 • 8
13 • 5 * 13 • 6 – 6

591. Запиши задатке у таблице и реши их:

1. Домаћица је купила кромпира за 30 копејака по цени 10 копејака за килограм и исто толико купуса по 18 копејака за килограм. Колико је плаћен купус?

2. Миша је имао неколико монета по 10 копејака, а Коља исто толико монета по 15 копејака. Колико навца је имао Коља ако је Миша имао 60 кошпејака?

592.

x – 6 = 4 • 2(c – 6) + 4 = 845 : x = 16 – 7

593.

3 • 32 – 493 •18 -2970 – 7 • 642 : 7 • 0
90 – 2 • 2867 – 14 : 258 + 6 • 756 : 8 • 1
86 – 3 • 1290 – 27 : 383 – 9 • 548 : 6 : 2
Решење задатака 588_593 Видео

594_600

Прочитај задатак и упореди различите начине његовог решавања.

Подједнако су подељени у два тима 6 дечака у црвеним дресовима и 4 дечака у плавим дресовима. Одреди број дечака  у сваком тиму.

Размотри два начина решавања овог задатка и објасни сваки од њих:

I начин 6 : 2 + 4 : 2 = 3 + 2 = 5 (дечака)II начин (6 + 4) : 2 = 10 : 2 = 5 (дечака)

594. Размотри два начина решавања примера

•594. Размотри два начина решавања примера (6 + 9) : 3:

1. Израчунај збир и подели добијени резултат бројем:

(6 + 9) : 3 = 15 : 3 = 5

2. Подели бројем сваки сабирак одвојено, а затим сабери добијене резултате.

(6 + 9) : 3 = 6 : 3 + 9 : 3 = 2 + 3 = 5

Упореди резултате.

595. Израчунај вредност сваког од датих израза на два начина:

(10 + 4) : 2(8 + 12) : 4(12 + 15) : 3

596. Израчунај на погодан начин:

(11 + 13) : 6(70 + 35) : 7(30 + 21) : 3

597. У једној кројачници било је 15 m тканине, а у другој 12 m. Од све те тканине сашивене су хаљине. Потрошено је по 3 m тканине за сваку хаљину. Колико хаљина је сашивено?

598.

60 – x = 20 = 30(20 + k) – 40 = 30a : 12 = 6

599.

(23 + 6) • 2 + 2416 • 4 – 1248 : 8 + 32 : 8
(7 + 11) • 4 – 3289 – 4 • 1436 : 4 + 28 : 4

600.

9 • 10 : 30100 : 20 • 780 : 20 • 928 • 3
8 • 5 : 10100 : 2 : 560 : 10 • 718 • 4

Решење задатака 594_600 Видео

601_607

601. Израчунај у датом поретку:

(62 + 18) : 8(36 + 27) : 9(40 + 16) : 7

602. Број 48 представити као збир два броја дељива са 2. Саставити пример са дељењем тих два броја са 2 и реши га.

603.

1. У гајбе у које се може ставити по 6 kg воћа распоређено је укупно 36 kg јабука и 24 kg крушака. Колико свега гајби је било потребно?

2. Девојчица је купила за 40 копејака коверата са честитком за Дан совјетске армије, по 10 копејака за комад, а за 50 копејака коверата са честитком за 8. март, Међународни дан жена, по истој цени. Колико свега коверата је купила девојчица?

604. Дечак је имао 15 копејака. Он је купио за њих неколико пирошака, по 5 копејака за комад. Мама му је дала још 20 копејака да купи за сав тај новац таквих пирошака. Колико укупно пирошака је купио дечак? Реши задатак на два начина.

605. Нађи вредност израза a • 4 и b • 3 за следеће вредности слова a и b:

1. a = 12, b = 16.2. a = 18, b = 19.3. a = 15, b = 10.

606.

96 – 2 • 3917 + 2 • 27(36 + 12) : 4
75 – 4 • 1528 + 5 • 11(35 + 25) : 5
82 – 2 • 1979 + 2 • 10(70 + 28) : 7

607.

1. Нацртај многоуглове као на слици, изрежи их и састави од њих правоугао.

2. Измери странице добијеног правоугла и израчунај збир свих његових страница.

Решење задатака 601_607 Видео
608_612
Дељење двоцифрених бројева једноцифреним

608.

1. Број 16 представи као збир сабирака таквих да су оба дељива са 2; подели збир тих сабирака на разне начине.
2. Реши на разне начине: (18 + 27) : 9 (36 + 12) : 6 (40 + 8) : 8
3. Размотри и објасни примере:
46 : 2 = (40 + 6) : 2 = 40 : 2 + 6 : 2 = 20 + 3 = 23,
96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32.

608.

33 : 364 : 288 : 486 : 2
24 : 263 : 339 : 384 : 4

609. На туристичко путовање је отишло 19 људи. За сваког од њих је било обезбеђено по 2 паковања са месом и по 3 паковања са поврћем. Коликопаковања је требало купити? Реши задатак на разне начине.

610. Нацртај 3 дужи; дужина прве је 8 cm, друге 4 cm, а трећа је 2 пута краћа од друге.

611.

(36 + 13) : 7(72 – 64) • 63 • 7 + 49
(58 + 6) : 8(99 – 91) • 870 – 27 : 3

612. На новој линији далековода радиле су 4 групе људи који раде на високим постројењима, по 12 људи у свакој групи. Они су радили у две смене. Колико радника је радило у свакој смени?

Решење задатака 608_612 Видео
613_619

613.

72 : 652 : 442 : 334 : 2
84 : 791 : 788 : 885 : 5

614.

38 – (x – 9) = 25x • (23 – 8) = 357 • x = 77

615.

1. Број 28 је 4 пута већи од замишљеног броја. Који број је замишљен?

2. Број 72 је 8 пута већи од замишљеног броја. Који број је замишљен?

616. Домаћица је укуселила 15 kg краставаца у теглама, по 3 kg у свакој, а парадајза у истом броју мањих тегли, по 2 kg у свакој. Колико колограма парадајза је укуселила домаћица?

617. Саставити задатак према таблици и реши га:

Цена 1 предметаБрој предметаПотрошено
30 копејака
20 копејака
Једнако90 копејака
?

618.

(36 + 24) : 619 • 4 – 3843 – 27 + 32 : 4
(49 + 28) : 728 • 3 – 5798 – 23 • 4 + 24
(64 + 24) : 834 + 13 • 568 : 2 + 28 • 2

619. Главоломка. Нацртај фигуре као на слици. Изрежи те фигуре и састави од њих квадрат.

Решење задатака 613_619 Видео
620_625

620.

1. Представи број 81 као збир два сабирка тако да сваки од њих буде дељив са 9. На пример:

81 = 27 + 5481 = 9 + 72

2. Представи на разне начине број 72 као збир два сабирка тако да сваки од њих буде дељив са 4.

621. Размотри и објасни решења примера:

70 : 2 =
(60 + 10) : 2 =            
60 : 2 + 10 : 2 =            
30 + 5 = 35
96 : 4 =
(80 + 16) : 4 =            
80 : 4 + 16 : 4 =            
20 + 4 = 24

622.

72 : 391 : 799 : 972 : 4
96 : 260 : 564 : 457 : 3

623. Радница је стављала у кутије стаклене чаше. У сваку кутију је стављала по 3 зелене и по 3 жуте чаше. Све чаше су на тај начин стављене у 16 кутија. Колико укупно чаша је стављено у кутије?

624. Нацртати квадрат ако је збир свих његових страница једнак 4 dm 4 cm.

625.

7 • 375 : 526 • 2 + 934 + 7 • 8 – 57
18 • 380 : 53 • 27 – 645 : 5 – 72 : 9
19 • 4100 : 52 • 31 – 846 – 38 + 54 : 6
Решење задатака 620_625 Видео
626_631

626. Представи број 68 као збир два сабирка подобних за дељење тог броја са 4 (са 2).

627. У задружном крду има 48 одраслих коња и 4 пута мање ждребади. Колико укупно коња и ждребади има у крду?

628.

a23 6 
k45 4
a • k 657296
b72 8095
c45  
b : c 182095

629.                                      

(x + 8) – 3 = 7(k – 3) + 6 = 1020 : a = 5

630.

1. У туристичком кампу има 8 малих шатора и 5 већих. У сваком малом шатору има по 4 лежаја, а у сваком већем по 10. Колико укупно лежајева има у свим шаторима?

2. У туристичком кампу има 8 малих шатора и неколико већих. У сваком малом шатору има по 4 лежаја, а у сваком већем по 10. Колико укупно лежајева има у свим шаторима? У кампу укупно има 82 лежаја. Колико укупно већих шатора има у бази?

631.

84 : 284 – 28 • 3(37 + 18) : 56 • 9 : 3
69 : 35 • 19 – 80(82 + 17) : 38 • 8 : 4
38 • 032 : 2 + 19(39 + 29) : 463 : 7 • 6
632_637

632. У продавницу је довезено 12 гајби јабука, по 8 kg у свакој. До паузе за доручак је продато 9 гајби. Колико килограма јабука је остало после паузе?

Један ученик је саставио према овом задатку израз: 8 • 12 – 8 • 9, а други: 8 • (12 – 9). Објасни како је расуђивао први ученик, а како други. Који начин рачунања је лакши?

633. У дечијем кампу има 5 одреда, по 20 дечака у сваком. Заједно су 3 одреда у пуном саставу отишла у поље да плеве шаргарепу. Колико дечака је остало у кампу?

634. Састави задатак у којем је потребно знати колико пута је производ бројева 18 и 5 већи од 9. Реши тај задатак.

635.

4 • 18 – 64 + 32100 – 8 • 1114 • 5 + 98 : 7
7 • 12 + 6 – 908 + 6 • 153 • 19 – 60 : 4

636.

?
21 • 3 * 21 • 2 + 21 • 2
4 • 25 – 3 • 25  * 25 • 2

637.

1. Нађи на цртежу квадрат и означи га.

2. Нацртај у свесци четвороугао ABMK.

Решење задатака 626_637 Видео

II Моро Бантова Математика 2

Налажење непознатог множиоцаНалажење непознатог дељеника и делиоца

НОВО !

Решење задатака 461_465 Видео

Налажење непознатог множиоца

2 • 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 • 3 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
5 • 4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5

2 и 3 – множиоци

6 – производ

Ако се производ два броја подели једним множиоцем добијамо други множилац.

220. За сваки пример множења састави два примера дељења као у првој колони:

8 • 2 = 16
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
7 • 22 • 98 • 36 • 3

Како смо добили први множилац? Како смо добии други множилац?

221.

a98765432
c22222222
a • c        

Напиши табелу тако да има два реда и израчунај производ.

222. Ученици су посадили 16 жбунова огрозда, по 4 жбуна у сваком реду. Колико је било редова?

223. Посађено је 15 храстова у 3 једнака реда. По колико храстова је било у сваком реду?

224. Свеска за цртање кошта 6 копејака. Колико новца треба уплатити за 2 ( 3, 5 ) таквих свесака?

225.

5 dm = □ cm2 • 7 – 594 – 8 – 16
5 cm = □ mm2 • 3 + 876 + 24 – 7
5 m = □ dm2 • 2 + 632 – 16 – 16

Решење задатака 220_225 Видео

PDF формат зато што PP презентација прелази дозвољену величину.

226. Први множилац је 2, други је непознат, производ је 8. Наћи други множилац.

227. Наћи вредност непознатог множиоца.

x • 2 = 65 • a = 103 • b = 9k • 3 = 6

228. Реши примере дељења, изабери одговарајуће  примере множења:

42 : 7 =56 : 8 =36 : 4 =48 : 8 =
8 • 6 = 489 • 4 = 367 • 6 = 428 • 7 = 56

229. Упаковано је 12 ножева у кутије, по 6 у сваку. Колико кутија је било потребно?

230. Од 18 паковања вуне добијено је 6 једнаких шалова. Колико паковања вуне је потрошено за сваки шал?

231.  Колико је потребно точкова за 5 бицикала са 2 точка?

232.  Мама је помузла краву Бурјонку. У прву посуду је налила 2 l млека, а остало у другу посуду. Колико литара млека је дала Бурјонка ако је мама у другу посуду налила 3 l више него у прву?

233.  Израчунај:

(59 – 51) • 22 • 9 + 2738 – 38 + 0
(42 – 35) • 22 • 6 + 590 + 56 – 47
(63 – 58) • 22 • 4 + 7186 + 0 – 67

Решење задатака 226_233 Видео

234

Увод

Запамти како зовемо бројеве и изразе при дељењу:

Наћи количнике користећи штапиће:

1   Дељеник 6, делилац 3.

2   Делилац 2, дељеник 8.

3   Нађи количник бројева 12 и 6.

235.

1   Дечак је од 16 дасака направио кућице за птице. Потрошио је по 8 дасака за сваку кућицу. Колико кућица је направио дечак?

  Дечак је од 12 дасака направио 4 једнаке хранилице за птице. Колико дасака је потрошио за сваку хранилицу?

236. Служећи се сликама објасни шта показују следећи изрази:

8 + 58 + 25 + 28 + 5 + 2
8 – 25 – 28 – 58 – (5 + 2)

237. Нађи непознате вредности:

x • 10 = 202 • a = 8k • 5 = 104 • a = 8

238

a7074808390929597
k4646464646464646
a – k        

Запиши табелу тако да има два реда и израчунај разлике.

239.  Израчунај:

(32 – 24) • 286 – (46 + 32)0 + 42 – 14
(57 – 48) • 272 – 9 + 1927 – 0 + 27

Решење задатака 234_239 Видео

240. Нацртај према задатку слике и објасни их:

1   Подели подједнако 6 краставаца на два тањира. По  колико краставаца је на сваком тањиру?

2   Подели 6 краставаца на тањире тако да буде по 2 на сваком. Колико је потребно тањира?

241

1   Које примере дељења можемо решити знајући да је:

7 • 2 = 142 • 9 = 185 • 6 = 30

2  

8 • 5 = 403 • 6 = 187 • 9 = 639 • 4 = 36
40 : 8 =18 : 6 =63 : 7 =36 : 9 =

242.  Скије коштају 8 рубаља, 6 рубаља скупље од штапова који иду уз њих. Колико коштају ти штапови?

243.  За реновирање стана је купљено 10 конзерви боје, а седам конзерви је потрошено. Колико више има потрошених конзерви боје од оних које су остале?

Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

244.  Израчунај:

65 – 28 – 302 • 6 + 43(76 + 8) – 76
74 – 35 – 184 • 2 + 5635 – (7 + 8)

Решење задатака 240_244 Видео

245.    Лутка кошта 5 рубаља. Колико коштају три такве лутке?

ЦенаКоличинаВредност
5 рубаља3 лутке­?

246.   Саставити два задатка за налажење вредности неких купљених ствари. Запиши их кратко у таблице и реши их.

247.

1  Дуж дужине 12 cm подели на два једнака дела. Колика је дужина добијенох делова?

2  Дуж дужине 12  cm подели на делове, по 2 cm дужина сваког. Колико делова је добијено?

248.  

а • 7 = 14а + 9 = 12а – 8 = 1710 • x = 20

249.   Реши други пример сваког члана користећи први:

9 • 7 = 637 • 10 = 7015 • 4 = 6014 • 5 = 70
9 • 8 =7 • 9 =15 • 5 =14 • 4 =

250.  Лењир, перница и албум костају 95 копејака. Лењир кошта 12 копејака, перница 48 копејака. Колико кошта албум?

251.   Посматрај фигуре на цртежу. Нацртај у свакој фигури једну дуж тако да се добије квадрат.

252.  

(25 + 29) – 2660 – 15 + 93 • 2 – 6
(35 + 18) – 4232 – 27 + 82 • 5 + 90
37 – (7 + 3)73 – 28 + 97 • 2 – 7
82 – (12 + 30)94 – 87 + 69 • 2 – 9

Решење задатака 245_252 Видео

253.  Вања је преко лета сакупила колекцију каменчића у боји. По 6 каменчића је ставила у две кутије, а у трећу 4. Колико каменчића је Вања сакупила?

254.  На једном гребену посађени су грменови парадајза у 3 реда, по 8 грменова у сваком, а на другом гребену 15 грменова. Колико је свега грменова парадајза посађено на та два гребена?

255. Колико је вредност 3 m тканине ако је цена једног  објасни метра 4 рубље?

256. Користећи слику из примера 236,  објасни шта показују следећи изрази: 8 • 2, 5 • 4, 2 • 3.

257.

1.  Млади су посадили 15 липа подједнако у 3 реда. По колико липа има у сваком реду?

2.  Млади су посадили 15 липа, по три липе у ред. Колико редова липа су добили?

258.

6 • 8 = 484 • 6 = 249 • 5 = 4510 • 7 = 70
7 • 8 =5 • 6 =8 • 5 =9 • 7 =

259.

100 – 46 – 26100 – (18 + 7)8 • 3
100 – 86 + 2790 – (6 + 28)6 • 3
83 – 40 + 1670 – (4 + 39)2 • 9
55 – 27 + 3860 – (5 + 46)2 • 5

Решење задатака 253_259 Видео

Налажење непознатих делитеља и делиоца

260.  Реши и објасни како се добијају други и трећи примери из првог:

18 : 2 =10 : 5 =8 : 4 =15 : 3 =
18 : 9 =10 : 2 =8 : 2 =15 : 5 =
2 • 9 =5 • 2 =4 • 2 =3 • 5 =

261.  Првог дана су за реновирање школе довезли 28 великих комада дрвета, а другог дана на четири возила по 10. Колико великих комада дрвета је превезено за та 2 дана?

262

1  За 10 копејака купљене су 2 коверте. Колика је цена коверте? Запиши задатак кратко у таблицу и реши га.

2   Саставити два задатка за налажење цене и реши их.

263.  39 + a. Израчунати вредност збира ако а узима следећа значења: 0, 6, 13, 31, 46, 52.

264. < > = ?

8 + 8 + 8 * 8 • 482 – 74 * 82 – 65
7 + 7 +7 * 7 • 371 – 32 * 95 – 52

265.  Израчунај:

1 + 5 + 9 + 1526 + 19 + 2489 – 44 – 35
18 + 7 + 13 + 2247 + 35 + 1393 – 48 – 45

Решење задатака 260_265 Видео

266.  Провери јесу ли тачнио следећи записи:

2 • 7 > 2 • 69 • 3 = 27
78 – 9 < 786•4 = 4 • 6
37 + 6 > 3717 – 5 = 8 + 4
То су неједнакости.То су једнакости

267.  Састави две једнакости и две неједнакости користећи следече изразе:

23 + 1240 – 1612 + 2340 – 5

268.  Реши једначине:

8 : a = 2c > 2 = 6b : 4 = 212 : x = 6

269. Прошле године је за жетву пшенице на једном поседу било потребно 8 комбајна, а ове године 12. Колико више комбајна је на том поседу било потребно за жетву пшенице ове године?

270.  Колико точкова имају 4 аутомобила?

271.  Баба је својим унуцима исплела 4 пара рукавица. Колико комада рукавица је она исплела?

272

1.   c 9 18 23 90 – c          2.   b 18 30 46 27 + b      

273.  Израчунај:

10 • 371 – 6816 mm = * cm * mm
30 : 384 – 3527 mm = * cm * mm
30 : 1027 + 954 mm = * cm * mm

Решење задатака 266_273 Видео

274.  12 : 4 . Нађи такав број да помножен делиоцем даје делитељ. Тражени број је 3 зато што је 3 • 4 = 12, значи  12 : 4 = 3.

275

8 : 4 =6 : 3 =9 : 3 =10 : 5 =
4 • 2 = 83 • 2 = 63 • 3 = 95 • 2 = 10

276.

6 : 2 =6 : 3 =
8 : 2 =8 : 4 =
10 : 2 =10 : 5 =

Продужи колоне и израчунај количнике користећи таблицу множења са 2.

277.  Радници једне плантаже отишли су скупа у градског позориште. У 3 аутомобила размештено је по 5 радника, а 35 радника је путовало аутобусом. Колико свега радника је посетило позориште?

278.  Саставити задатак сличан задатку 277 који одговара изразу 6 • 2 + 9.

279.  Карта за трамвај кошта 3 копејке. Ученик се возио трамвајем 4 пута. Колико копејака је он платио за карте?

280.  Нацртај две дужи, прву дужине 5 cm 8 mm, а другу за 5mm краћу од друге.

281.  Стави место звездица знакове + или – да би се добиле тачне једнакости:

76 * 4 * 7 = 7389 * 3 * 6 = 92
38 * 5 * 6 = 3998 * 9 * 2 = 87

Решење задатака 274_281 Видео

282.  На сваком од 5 коња је по један јахач. Колико је свега јахача?

283.  Нађи резултат користећи се сабирањем:

1 • 21 • 31 • 41 • 61 • а = а

284.

1 • 141 • 52 + 18(80 – 79) • 241 • (67 + 18)
1 • 381 • 64 – 36(60 – 59) • 751 • (60 – 27)
1 • а1 • 4 – 91 • (42 – 24)1 • (55 + 9)

285. Замени * таквим бројевима де се добију тачне једнакости и неједнакости:

9 • 6 = 6 • *8 • 2 > 8 • *56 – 24 > 56 – *
7 • 4 = 4 • *9 • 1 < 9 • *78 + 18 < 78 + *

286.

1  Дељеник је 12, количник 4. Нађи делилац

2  Делилац је 2, количник 5. Нађи дељеник.

3  Први множилац је 5, производ 10. Нађи други множилац.

287.  За 2 паковања соли уплаћено је 14 копејака. По којој цени је купљена со?

288.  У првој сали ресторана ручало је 35 људи, а у другој 42. Из друге сале отишло је 11 људи. Колико више људи је остало у првој сали него у другој?

289

18 : 916 : 814 : 712 : 24 : 2
14 : 212 : 618 : 210 : 516 : 2

Решење задатака 282_289 Видео

290.  Увод

При множењу ма којег броја јединицом добија се као производ тај исти број.

a • 1 = a

3 • 1 = 342 • 1 = 4289 • 1 = 89
7 • 132 • (48 – 47)(70 – 69) • 141 • k
9 • 1(61 – 24) • 127 • (30 – 29)k • 1

291

Цена пирошке је 5 копејака. Колико пирошки се може купити за 15 копејака?

2  Саставити два задатка за налажење количине ако знамо цену и укупан трошак.

292.  Три комада гајтана дуга су укупно 92 m. Први је дуг 28 m, а трећи 34 m. Колико је дуг други гајтан?

293

36 : 4 = 942 : 6 = 728 : 7 = 440 : 8 = 5
9 • 4 =6 • 7 =7 • 4 =8 • 5 =
36 : 9 =42 : 7 =28 : 4 =40 : 5 =

294.  Посматрај фигуру на цртежу. Нацртај такву дуж да дели фигуру на: Један троугао и један четвороугао; два четвороугла.

295.

8 : 412 : 4(43 – 29) : 7(5 + 7) : 2
6 : 318 : 2(52 – 44) • 2(7 + 9) : 2

Решење задатака 290_295 Видео

296.  Дељење јединицом

Увод

При дељењу ма којег броја јединицом добија се као количник тај исти број.

a : 1 = 
1 • a = a

3 : 1 = 5 : 1 = 18 : 1 =
1 • 3 = 31 • 5 = 51 • 18 = 18
8 : 1(90 – 45) • 116 • 1 : 29 • 2 : 1
15 : 11 • (36 – 19)12 : 1 : 62 • 6 : 1
93 : 1(24 – 15) : 114 : 7 • 28 : 1 • 2

297.

6 • a = 12к : 4 = 816 : b = 16x – 18 = 2

298.

> < = ?

5 + 2 * 5 • 27 • 1 * 7 + 1
6 + 1 * 6 • 19 • 2 * 9 + 2

299.

Користећи слику објасни шта значе изрази:

1.  2 • 42.  8 : 43.  8 : 2

300.  За 10 копејака су купљене коверте, по 5 копејака за коверту. Колико коверата је купљено? Састави два обратна задатка и реши их.

301.  За зиму је породица спремила 8 тролитарских флаша и једну дволитарску флашу сока од јабука. Колико литара сока је укупно спремљено?

Решење задатака 296_301 Видео

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДЕСЕТИЦОМ

Увод

Да поможимо 10 са 2 потребно је 1 десетицу поможити са 2. Добијају се 2 десетице или 20.

Тада је 2 • 10 = 20 и 20 : 2 = 10, а 20 : 10 = 2.

10 • 2 =2 • 10 =20 : 2 =20 : 10 =
10 • 3 =3 • 10 =30 : 3 =30 : 10 =

302.  Израчунај:

10 • 710 • 98 • 1040 : 47 • 1
7 • 1090 : 1080 : 1060 : 107 • 10
70 : 109 • 1080 : 830 : 39 : 9
70 : 790 : 910 • 850 : 108 • 1

303. Куварица је распоредила подједнако 50 сендвича на 5 тањира. По колико сендвича има на сваком тањиру?

304.  Килограм купуса кошта 10 копејака. Колико кошта 2 kg (3 kg, 5 kg, 8 kg) купуса?

305.  Израчунај:

98 – (36 + 18)29 + 3523 : 2312 : 6 • 9
(52 + 17) – 1761 – 4848 • 116 : 8 • 4
80 – (45 + 15)47 + 3457 : 114 : 7 • 1

Решење задатака 302_305 Видео

306. Парни и непарни бројеви

Увод

2+2+2+2+2+2+2+2+2

Илустрација

Бројеви који су дељиви са 2 називају се парним бројевима.Бројеви који нису дељиви са 2 називају се непарним бројевима.

Из низа бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 напиши најпре оне који су дељиви са 2, а затим оне који нису дељиви са 2.

307.  Наведи све парне бројеве од 10 до 20.

308.  Запиши таблицу множења са 2 и провери да ли је тачно помоћу дате таблице.

309. Које примере дељења можеш саставити користећи таблицу множења са 2?

310.  Када из бурета прелијемо у 5 кантица по 2 kg меда у њему остане 3 kg. Колико килограма меда је било у бурету?

311. Од комада платна одрезано је за 2 купца по 8 m после чега је остало 7 m. Колико метара платна је на почетку било у комаду?

312.  Постави где је потребно заграде тако да се добију тачне једнакости:

76 – 20 + 5 = 5153 – 18 – 15 = 2064 + 36 – 75 = 25

313.  Израчунај:

2 • 618 : 97 • 2 + 18(20 – 12) : 2
5 • 216 : 22 • 9 + 36(70 – 52) : 2
9 • 212 : 62 • 8 + 29(61 – 45) : 2

Решење задатака 306_313 Видео

314. На цртежу су истакнуте истом бојом наспрамне странице правоугаоника. Нацртај и изрежи неколико правоугаоника. Преклапањем провери да ли су њихове наспрамне странице једнаке.

Нацртај правоугаоник са страницама 2 cm 5 mm и 6 cm 5 mm. Истакни наспрамне странице бојама.

315.  Ученици су за школски врт добили саднице јабука. Они су посадили 2 реда садница, по 18 у сваком реду. Остало је да посаде још 18 садница. Колико садница јабука је довезено ученицима?

316.  Из једне леје убрано је 25 главица купуса, а из друге 35. Те главице су подељене у корпе, по 10 у сваку. Колико корпи је потребно за све главице купуса?

317

1. Миша има 35 копејака, а Оља 25 копејака. Колико карата за биоскоп они могу купити за тај новац ако једна карта кошта 10 копејака?

2. Састави сличан задатак према изразу: (9 + 7) : 2.

318.  Дат је низ бројева: 7, 2, 9, 4, 11, 10, 8, 3. Увећај сваки непаран број за 8, а сваки паран број за 9. Какве смо бројеве добили у резултату, парне или непарне?

319.  Нађи непознате вредности променљивих:

a • 2 = 20c • 2 = 8k : 2 = 4b : 2 = 6

 320. Израчунај:

2 • 614 : 7(15 + 5) : 1(95 – 15) : 10
5 • 218 : 9(81 – 67) : 7(38 + 52) : 9
2 • 416 : 8(9 + 7) : 8(19 + 51) : 1

Решење задатака 314_320 Видео

Множење и дељење бројем 3

321.

3 • 3 = 9   9 : 3 
3 • 4 = 124 • 312 : 312 : 4
3 • 5 = 155 • 315 : 315 : 5
3 • 6 = 186 • 318 : 318 : 6
3 • 7 = 217 • 321 : 321 : 7
3 • 8 = 248 • 324 : 324 : 8
3 • 9 = 279 • 327 : 327 : 9

322.

3 • 53 • 93 • 49 • 33 • 727 : 9
18 : 63 • 830 : 33 : 321 : 780 : 8
12 : 424 : 815 : 53 : 13 • 610 • 9

323.  Тежина једне корпе са јабукама је 6 kg. Колика је тежина 3 такве корпе?

1. Запиши задатак кратко према следећој таблици.

2. Реши задатак.

3. Састави два обрнута задатка и реши их.

324. Јура је купио свеску за 14 копејака, а за остали новац 8 свесака по 2 копејке. Колико новца је имао Јура?

325

+:?
3 * 1 = 320 * 2 = 18
7 * 7 = 112 * 12 = 0
16 * 8 = 28 * 0 = 8

326.

(54 – 27) : 324 : 3 • 28 • 3 : 612 : 12 + 29
(17 + 4) : 72 • 9 : 34 • 3 : 616 • 1 + 44

Решење задатака 321_326 Видео

Увећавање и умањивање броја неколико пута

Увод

 1. Квадрата има 3, плавих кругова 4 пута по 3. Кругова има 4 пута више него квадрата, а квадрата 4 пута мање него кругова.
 2. Црвених кругова има 2 пута више него троуглова, а троуглова 2 пута мање него црвених кругова.

327.  Нацртај према задатку слику и реши задатак: За децу дечјег врта купљене су 4 зелене лопте, а црвених 3 пута више него зелених. Колико црвених лопти је купљено деци?

328.  Нацртај две дужи, једну дужине 2 cm, а другу три пута дужу-

329

k4567
3 • k    
a27242118
a : 3    

330.  Сестра има 11 копејака, а брат 7 копејака. Колико свесака по цени од 2 копејке они могу купити за сав новац који имају?

331

7 • 318 : 6(36 – 27) • 31 • 35
27 : 35 • 3(70 – 46) : 316 : 1
3 • 821 : 3(42 – 39) • 924 : 1

Решење задатака 327_331 Видео

332. Нацртај према задацима слике и реши их:

1. Серјожа је изрезао 4 црвена квадрата, а плавих 3 пута више него црвених. Колико плавих квадрата је изрезао Серјожа?

2. Зина је изрезала 4 црвена квадрата, а плавих за 3 квадрата више него црвених. Колико плавих квадрата је изрезала Зина.

333. Тања је купила за 24 копејке разгледница, по 3 копејке за комад. Брату дала 6 разгледница. Колико разгледница јој је остало?

334.  Пионири су сакупили 45 kg жирова. У гајбу су ставили 18 kg жирова, а остатак подједнако у 3 пакета. Колико килограма жирова је било у сваком пакету?

335

1. Ученик је прочитао првог дана 9 страница књиге, а другог дана за 2 странице више нео првог. Колико страница је прочитао ученик другог дана?

2. Ученица је прочитала првог дана 9 страница књиге, а другог дана 2 пута више страница него првог. Колико страница књиге је прочитала ученица другог дана?

336.

>  <  ?
7 • 6 * 7 • 78: 2 * 10 : 2
10 • 2 * 9 • 212 : 2 * 12 : 6

337.  Израчунај:

21 : 33 • 69 • 3 – 60 + 27
18 : 62 • 83 • 9 – 641 – 41
27 : 33 • 43 • (9 – 6)39 – 0

Решење задатака 332_337 Видео

338

1. Увод

У овом реду има 8 кругова, а у другом треба нацртати 4 пута кругова него у првом.

Да би се добило 4 пута мање од 8 кругова треба поделити 8 кругова на 4 једнака дела. Решење је број кругова у било којем од добијених делова.

Колико кругова треба да садржи други ред?

2. Папагаја има 6, а голубова 3 пута мање. Колико има голубова?

339.  Нацртај према задацима слике и реши их:

1. Волођа има 8 црвених кругова, а плавих 2 пута мање. Колико плавих кругова има Волођа?

2. Млади су гајили 10 пилића, а пачића 5 пута мање. Колико пачића су гајили млади?

3. Коља има 12 зечева, а Волођа 4 пута мање. Колико зечева има Волођа?

340.

x • 8 = 24a + 8 = 2430 : b = 10

341. У студентској радној бригади било је 19 момака и 8 девојака. Она је подењена на бригаде које су имале по 9 чланова. Колико бригада је добијено?

342.

3 • 8 + 76(98 – 89) • 318 : 2 • 3
9 • 3 – 19(82 – 72) • 727 : 3 • 2
21 : 7 + 69(46 – 28) : 616 : 2 • 3

Решење задатака 338_342 Видео

343. Упореди задатке сваког пара:

1. У бари су пливале 8 гусака и 2 пута мање патака. Колико патака је пливало у бари?

2. У језеру је пливало 8 белих лабудова, а црних за 2 мање. Колико је било црних лабудова?

344.

1. Вунена хаљина кошта 27 рубаља, а ципеле 3 пута јефтиније. Колико коштају ципеле?

2. Јакна кошта 30 рубаља, а хаљина за 3 рубље мање. Колико кошта хаљина?

345. Саставити задатак према датом кратком запису и   реши га:

Било20 копејака
Купљено8 свесака по 2 копејке
Остало?

346. Из низа бројева 15, 16, 17, 18 упиши вредности c за које је тачна неједнакост c + 24 > 40.

347.

2 • 6 + 23 • 9 + 321 : (100 – 93)0 + 7
2 • 7 + 23 • 8 + 327 : (32 – 29)9 + 0
2 • 8 + 23 • 7 + 318 : (54 – 45)6 – 0

348.  Колико на датом цртежу има троуглова? Нацртај сваки од њих појединачно.

Решење задатака 343_348 Видео

Множење и дељење бројем 4

349.

4 • 4 = 16 16 : 4 
4 • 5 = 205 • 420 : 420 : 5
4 • 6 = 246 • 424 : 424 : 6
4 • 7 = 287 • 428 : 428 : 7
4 • 8 = 328 • 432 : 432 : 8
4 • 9 = 369 • 436 : 436 : 9

350.

36 : 428 : 49 • 4 – 18(85 – 76) • 4
16 : 44 • 84 • 4 + 19(8 + 24) : 8

351.

1. Увећај сваки непаран једноцифрен број 2 пута.

2. 12, 15, 21, 27. Сваки од ових бројева умањи 3 пута.

352. На паради је учествовало 36 авиона и 9 пута мање хеликоптера. Колико хеликоптера је учествовало на паради?

353. Са аеродрома је узлетело 8 парова авиона, а на земљи со остала 24 авиона. Колико авиона је било на аеродрому пре узлетања?

Решење задатака 349_353 Видео

Ред извршавања рачунских операција

354.  Наведи рачунске операције у следећим изразима и израчунај њихове вредности:

57 + 9 + 2631 – 24 + 724 : 3 : 236 : 9 • 6
73 – 15 – 812 + 23 – 95 • 2 • 78 • 2 : 4
Ако у изразу без заграда имамо само сабирање и одузимање или само множење и дељење израчунавање се извршава оним редом којим су операције записане.

355.

92 – 7 – 7 – 732 : 8 • 970 : 7 : 5 • 9
18 + 8 + 8 + 84 • 6 : 860 : 10 : 2 • 8
71 – 65 + 1939 : 9 • 380 : 10 • 4 : 8

356. Нацртати две дужи, једну дужине 4 cm, а другу 3 пута дужу. Колика је дужина друге дужи?

357. Нацртати две дужи, једну дужине 4 cm, а другу за 3 cm дужу. Колика је дужина друге дужи?

358.

1. Девојчица је донела 30 шаргарепа. У корпу је ставила 12 шаргарепа, а остале је поделила подједнако на 9 зечева. По колико шаргарепа је она дала сваком зецу?

2. Девојчица је донела 30 шаргарепа, 12 је дала зечевима, а остало свезала тако да је свака веза имала по 9 шаргарепа. Колико веза шаргарепе је добијено?

359

?
2 • 4 * 2 + 41 • 3 * 1 + 33 • 8 * 3 + 8
7 • 3 * 7 + 39 • 1 * 9 + 11 • 8 * 1 + 8

Решење задатака 354_359 Видео

Увод

Које рачунске операције су садржане у изразима:

65 + 21 : 340 – 4 • 727 : 3 – 4 • 2
Најпре се извршавају редом множење и дељење, а затим сабирање и одузимање
65 + 21 : 3 = 65 + 7 = 7227 : 3 – 4 • 2 = 9 – 8 = 1

360. Објасни решења:

40 – 4 • 7 = 40 – 28 = 12
3 • 5 + 24 = 15 + 24 = 39
30 + 6 • 3 = 30 + 18 = 48

361.  Израчунај вредност израза:

26 + 24 : 471 – 16 : 260 : 10 + 8 • 3
32 : 8 + 399 • 3 + 7 • 418 : 9 + 27 : 3
41 – 27 : 336 : 4 – 9 : 35 • 4 – 32 : 4

362.

1. Изрежи две траке, једну дужине 8 cm, другу 4 пута краћу.

2.  Изрежи траку дужине 8 cm. Умањи је 4 пута. Колика је дужина добијене траке?

363.  Мајстор је сашио 5 дечијих костима. За сваки костим је потрошиои по 2 m материјала. Колико свега материјала је потрошено?

1. Запиши задатак кратко према следећој табели:

Потрошено материјала за 1 костимБрој костимаПотрошено материјала за свекостиме
   

2.  Састави два обрнута задатка и реши их.

364.  Састави задатак према изразу: 4 • 6 – 14.

365

x : 7 = 48 • a = 3221 : c = 316 – b = 4

Решење задатака 360_365 Видео

Увод

1 Прочитај израз и израчунај његову вредност:

10 • (30 – 24)(50 – 20) : 4(60 – 7) + (20 – 3)

2 Нађи вредност израза на погодан начин:

70 – (20 + 6)48 + (30 + 4)(40 + 9) – (10 + 7)

Зашто се мења ред извршаавања рачунских операција?

366.

50 : (37 – 27)46 – (16 + 9)29 + 7 • 3
(18 – 12) •10(27 + 8) – 1720 – 36 : 4
30 : (54 – 51)90 – (60 – 5)4 • 8 – 19

367.

1 Увеличај 3 пута сваки од бројева: 7, 5, 9, 4, 8, 6.

2 Умањи 4 пута сваки од бројева: 16, 36, 12, 24, 20, 28.

368. За дечији капут потребно је 2 m штофа. Колико се таквих капута може сашити од 12 m штофа?

Састави два обрнута задатка и реши их.

369.

1 У дворишту су играли 5 девојчица и 7 дечака. За одбојку су се поделили на два једнака тима. По колико играча је било у сваком од добијених тимова?

2 Састави сличан задатак према изразу: (12 + 16) : 4.

370. Одабери такве бројеве за које ће дате неједнакости и једнакости бити тачне:

4 • 5 + 4 < 4 • *3 • 9 = 3 • 8 + *
3 • * > 3 • 8 + 33 • 9 = 3 • 10 – *

Решење задатака 366_370 Видео

371.  За украшавање јелке ученици су изрезали 3 звезде, а заставица 2 пута више него звезда. Колико свега звезда и заставица су ученици изрезали?


372.  Низ брдо се на санкама спуштало 18 момака, а на скијама 3 пута мање него на санкама. Колико свега момака се спуштало низ брдо?

373.  Син има 8 година. Отац је 4 пута старији од сина. Колико година има отац?

374.  Баба има 60 година. Унук је 10 пута млађи од бабе. Колико година има унук?

375.  Нацртај квадрат са страницом 3 cm 5 mm. Нацртај у њему дуж тако да се добију два правоугаоника.

376.  Запиши заграде тако да једнакости буду тачне:

15 – 6 • 2 = 184 • 8 – 5 = 123 • 6 – 2 = 12
65 – 10 + 5 = 5012 + 24 : 4 = 914 – 5 • 2 = 18

377.

36 : 4 • 39 • 4 – 28(73 – 45) : 7
27 : (12 : 4)12 + 4 • 7(61 – 29) : 8
32 : 8 • 951 – 28 : 7(80 – 56) : 6

Решење задатака 371_377 Видео

Множење и дељење бројем 5

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

5 • 5 = 25 25 : 5 
5 • 6 = 306 • 530 : 530 : 6
5 • 7 = 357 • 535 : 535 : 7
5 • 8 = 408 • 540 : 540 : 8
5 • 9 = 459 • 545 : 545 : 9

379.

45 : 5 • 4(18 + 12) : 516 + 5 • 970 – 4 • 8
30 : 5 • 4(84 – 79) • 567 – 45 : 527 – 3 • 6
50 : 5 • 6(92 – 12) : 829 + 7 • 514 + 8 • 3

380.

1У радионици је направљено 40 радних столова, а столова за обедовање 5 пута мање него радних столова. Колико свега радних столова и столова за обедовање је направљено?

2.  У радионици је направиљено 40 радних столова, а столова за обедовање за 5 мање него радних столова. Колико свега радних столова и столова за обедовање је направљено?

3. саставити сличне задатке према изразима:

а) 32 : 4 + 32,   б) (32 – 4) + 32.

381.

c40363228
c : 4    
d6543
4 • d    

Решење задатака 378_381 Видео

Упоређивање бројева

382.  Лептира – 2, вилиних коњица – 6. Колико пута је мање лептира него вилиних коњица? Колико пута је више вилиних коњица него лептира?

Знамо колико пута се садржи 2 у 6:

6 : 2 = 3.

Значи, вилиних коњица има 3 пута више него лептира, а лептира 3 пута мање него вилиних коњица.

383.   Нацртај 2 квадрата и 8 троуглова. Колико пута је мање квадрата него троуглова? Колико пута је више троуглова него квадрата?

384. У дворишту су шетали 4 пачића и 8 пилића. Колико пута је било више пилића него пачића? Колико пута је било мање пачића него пилића?

385

=
5 • 7 + 5 * 5 • 845 : 5 * 36 : 4
4 • 9 – 4 * 4 • 724 : 8 * 24 : 6

386.

18 + 5 • 9(38 + 7) : 52 m 4 dm = * dm
18 + 5 • 8(73 – 38) : 73 cm 1 mm = * mm
18 + 5 • 7(16 + 24) : 84 dm 5 cm = * cm
18 + 5 • 6(22 + 14) : 62 dm 3 cm = * cm

387.  Зимска капа кошта 4 рубље, а капут 10 пута скупље. Колико коштају капа и капут заједно?

388.  Саставити према задацима једначине и реши их:

1. Који број треба увеличати 5 пута да се добије број 40?

2. На колико делова треба поделити број 35 да се добије број 7?

3. Који број треба поделити бројем 5 да се добије број 9?

4. Који број треба умањити за 2 да се добије број 18?

389.  Нацртај две дужи, једну дужине 10 cm,  а другу дужине 5 cm. Колико пута се мања дуж садржи у већој? Колико пута је дужина једне дужи мања од друге?

390.  Колико пута има више лоптица него рекета? Колико пута је мање рекета него лоптица?

Треба знати да, уколико је један број неколико пута већи или мањи од другог, на толико делова се већи број може поделити мањим.

391. У ресторану је потрошено 80 kg кромпира и 8 kg шаргарепе. Колико пута више је потрошено кромпира него шаргарепе?

392.

1. Колико пута је број 15 већи од броја 5?

2. За колико јединица је број 48 већи од броја 9?

393.

1.  Колико пута је број 5 мањи од броја 45?

2.  За колико јединица је број 16 мањи од броја 50?

394. На њиви је радило 37 тракториста, шофера за 8 више него тракториста, а комбајнера за 5 мање него шофера. Колико комбајнера је радило на њиви?

395.  Без израчунавања означи парове са једнаким резултатима, затим израчунавањем провери резултат:

4 • 79 • 35 • 7 + 53 • 8 + 3
8 • 57 • 43 • 10 – 37 • 3 + 7
3 • 95 • 85 • 7 – 75 • 9 – 5

Решење задатака 382_396 Видео

396.

Множење и дељење бројем 6

6 • 6 = 36 36 : 6 
6 • 7 = 427 • 642 : 642 : 7
6 • 8 = 488 • 648 : 648 : 8
6 • 9 = 549 • 654 : 654 : 9

397

42 : 7 • 848 : 6 • 624 : 6 + 17(23 + 19) : 6
6 • 6 : 924 : 6 • 88 • 6 – 29(72 – 63) • 5
54 : 9 • 754 : 6 • 442 : 6 + 38(93 – 39) : 6

398. Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Од броја 82 одузми производ бројева 5 и 7.

2. Разлику бројева 31 и 22 помнижи бројем 4.

3. Збир бројева 9 и 19 подели бројем 7.

399. На полици је било 6 дубоких тањира, плитких 3 пута мање, а малих 2 пута мање него плитких. Колико малих тањира је било на полици?

400.  Отац је купио кћерки 3 m платна за хаљину, по 4 рубље за 1 m. Остало му је још 38 рубаља. Колико новца је имао отац пре куповине?

401. Ширина реке је 18 m, а ширина потока 2 m. Колико пута је река шира од потока?

402. Млади су посадили на једном брежуљку 3 реда грменова, по 8 у сваком реду, а на другом 4 реда, по 9 у сваком реду. Колико свега су посадили млади?

403. За запослене је сазидано 9 зграда са по 4 стана и 5 зграда са по 10 станова. Колико свега станова има у тим зградама?

404

1.  Дуж дужине 6 cm увеличавана је неколико пута и добијена је дуж дужине 18 cm. Колико пута је увеличана дуж?

2.  Трака дужине 20 cm умањивана је неколико пута и добијена је трака дужине 5 cm. Колико пута је умањена трака?

405

1.  Умањи 6 пута број 54.

2.  Увеличај 7 пута број 6.

3.  Колико пута је број 6 мањи од броја 48?

406

c1359
c • 5    
k14824
24 : k    

 407.

6 • 47 • 4 + 6 • 753 mm = * cm * mm
90 : 1048 : 8 + 6 • 538 dm = * m * dm
8 • 410 • 7 – 9 • 369 cm = * dm * cm
42 : 654 : 9 + 36 : 954 mm = * cm * mm

Решење задатака 369_407 Видео

Изломљена линија. Дужина изломљене линије

Ово су изломљене линије.

            Затворена изломљена линија        Отворена изломљена линија

Од колико дужи се састоји свака од ових изломљених линија?

Да би се израчунала дужина изломљене линије потребно је знати дужину сваке дужи и сабрати добијене бројеве.

408.  Нађи дужине сваке од датих изломљених линија:

409.  У радионици је радило 6 механичара, а бравара за 18 више. Колико пута је више радило бравара него механичара?

410. Метар платна кошта 4 рубље. Колико кошта 2 (3, 5, 8) метара платна?

411. Серјожа је купио 4 оловке по 3 колејке и 8 свесака по 2 копејке. Колико новца је све то коштало?

412. Запиши изразе користећи дате табеле.

Сабирак31457
Сабирак86942
Умањеник92062
Разлика61162

Прочитај их и израчунај њихову вредност.

413

82 – 9 • 68 • (24 – 18)54 : 9 + 36 : 6
69 + 42 : 732 : (40 – 32)6 • 7 – 3 • 6
52 – 6 • 66 • (70 – 65)32 : 4 – 35 : 5
32 – 9 • 34 • (23 – 17)19 : 1 – 19 • 1

Решење задатака 408_413 Видео

414.  Авиона има 6, 2 пута више него хеликоптера. Колико пута мање има хеликоптера него авиона? Колико има хеликоптера?

415

1.  За час ручног рада девојчице су донеле 6 листова црвеног папира, 2 пута мање него зеленог.Колико листова зеленог папира су донеле девојчице? Нацртај одговарајућу слику. Реши задатак.

2.  У кутији је било 8 оловака у боји, 2 пута више него обичних. Колико обичних оловака је било у кутији? Нацртај одговарајућу слику. Реши задатак.

416.  Нацртај затворену изломљену линију која се састоји од 3 дужи и израчунај њену дужину.

417.  Користећи таблице запиши одговарајуће изразе, прочитај их и израчунај њихову вредност:

Множилац168
Множилац8910
Дељеник283554
Делилац479

418

1.  Главица купуса је тешка 3 kg, а бундева 5 пута више. За колико килограма је главица купуса лакша од бундеве?

2.  Састави сличан задатак премљ изразу: 6 • 7 – 28.

419. Израчунај:

6 • 3 • 142 : 6 • 431 : 5 • 480 – 3 • 2 • 9
8 • 4 : 154 : 6 • 340 : 8 • 790 – 45 : 5 • 6
1 • 5 • 921: 3 • 530: 6 • 9100 – 24 : 3 • 4
Сложени изрази

Увод

Додајмо броју 50 производ бројева 9 и 3.

Добијени израз можемо прочитати овако:

Ово је збир; први сабирак је 50, а други сабирак је производ бројева 9 и 3.

Одузмимо од броја 70 количник бројева 12 и 4.

Ово је резлика; умањеник је 70, а умањилац количник бројева 12 и 4.

420.  У следећим изразима подвуци први сабирак једном цртом, а други двема цртама. Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

38 + 24 : 326 + (48 – 36)8 • 6 + 3418 + 9 • 6

421.  Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

6 • (31 – 22)(70 – 28) : 718 : (31 – 25)

422.  У циркуској представи учествовало 8 дресираних паса. Њих је било 4 пута мање него дресираних голубова. Колико дресираних голубова је учествовало у представи?

423.  Књига кошта 54 копејке, а блок за цртање 45 копејки јефтиније. Колико пута је блок за цртање јефтинији од књиге?

424.

1. Нацртај две дужи. Дужина прве дужи је 6 cm, а друге је  2 пута  дужа. Колика је дужина друге дужи?

2. Нацртај две дужи. Дужина прве дужи је 6 cm, а она је 2 пута дужа од друге дужи. Колика је дужина друге дужи?

425

k – 7 = 28d : 9 = 645 : c = 521 – a = 9

426.

7 • 6 – 36 : 450 : 10 + 4 • 67 • 5 – 18
54 : 6 + 3 • 89 • 5 – 32 : 428 : 4 + 7

Решење задатака 420_426 Видео

427.

7 • 7 = 4249 : 7
7 • 8 = 488 • 756 : 756 : 8
7 • 9 = 549 • 763 : 763 : 9

428.

Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1.  Први сабирак је 57, други – производ бројева 4 и 9.

2.  Дељеник је 27, делилац – разлика броја 40 и 31.

3.  Умањеник је 85, умањилац – производ бројева 10 и 3.

429. Сестра има 8 година и два пута је млађа од брата. Колико година има брат?

430.  Кухињски сто кошта 24 рубље, 6 пута скупље него столица. Колико кошта столица?

431.  За 6 чајних кашика је плаћено 42 копејке, а за нож 40 копејака. Колико је нож скупљи од кашике?

432.

7 • 7 – 3449 : 7 • 827 : 3 • 780 – 56 : 7
8 • 7 – 2863 : 9 • 636 : 9 • 680 – 63 : 7
9 • 7 – 5456 : 8 • 442 : 6 • 880 – 70 : 7

Решење задатака 427_432 Видео

433.  Укупна цена 4 коверте је 28 копејке. Колика је цена 6 таквих коверата?

434

1.  Првог дана је у продавници продато 8 једнаких школских торби и за њих су добијене 32 рубље. Другог дана је продато 6 таквих торби. Колико новца је добијено другог дана?

2.  Састави сличан задатак према изразу (12 : 6) • 2.

435.

1.  Број 6 је мањи од замишљеног броја 3 пута. Који број је замишљен?

2.  Замишљени број је 3 пута мањи од броја 6. Који број је замишљен?

436. Нађи дужине датих изломљених линија:

437.  Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

70 – 9 • 723 + (49 – 12)65 + 49 : 7
24 : 3 + 1872 – (46 + 15)8 • 7 – 56
67 – 54 : 684 – (30 – 12)42 : 7 – 6

Решење задатака 433_437 Видео

Множење броја збиром
4 • (3 + 2)

1. Можемо израчунати збир и помножити број добијеним резултатом:

 4 • (3 + 2) = 4 • 5 = 20.

2. Можемо помножити број са сваким сабирком и добијене резултате сабрати:

4 • (3 + 2) = 4 • 3 + 4 • 2 = 12 + 8 = 20.

438.  Објасни разне начине решавања задатка:

1. 7 • (6 + 4) = 7 • 10 = 70.

2. 7 • (6 + 4) = 7 • 6 + 7 • 4 = 42 + 28 = 70.

439.  Израчунај резултате на погодан начин:

8 • (2 + 1)9 • (3 + 7)4 • (5 + 10)

440.  У три једнаке кутије има 21 kg поморанџи. Колико килограма поморанџи има у 8 таквих кутија?

441.  За пет пари чизама уплаћено је 30 рубаља, а за 5 пари каљача 10  рубаља. Колико кошта пар чизама са каљачама?

442.  Из низа бројева 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 одабери оне за које је тачна неједнакост k : 7 < 5.

443

8 • 7 + 8 • 350 – 6 • 742 : 7 + 63 : 9
5 • 7 – 7 • 582 – 7 • 756 : 8 + 35 : 7

Решење задатака 438_443 Видео

444. Реши задатке на разне начине:

1. За украшавање јелки купљена су 4 венца лампица у боји, по 4 комада у сваком и 2 венца обичних лампица, по 10 комада у сваком. Колико је укупно било лампица у свим венцима.

2. Петоро деце је окачило на јелку по 7 звезда, а троје по 7 заставица. Колико укупно звездица и заставица су окачила деца на јелку?

445.  Израчунај резултате на погодан начин:

5 • (10 + 3)7 • (6 + 4)9 • (5 + 4)

446. Користећи таблицу, напиши изразе и израчунај њихове вредности:

Сабирак157 • 53254 : 916
Сабирак90 – 38189 • 46790 : 10

 447.

1. Од комада тканине дугог 24 m мајстори су сашили 8 једнаких костима. Колико тканине треба за 20 таквих костима?

2. Састави сличан задатак према изразу: (15 : 5) • 7.

448

(89 – 71) : 96 • (10 + 5)90 : 9 • 6100 – 76
(26 + 28) : 64 • (7 + 3)27 : 3 • 6100 – 77
(80 – 48) : 89 • (5 + 1)20 : 4 • 9100 – 78
Решавање једначина

Објасни решење једначина:

18 – x = 12 + 3
18 – x = 15
x = 18 – 15
x = 3
c + 4 = 7 • 7
c + 4 = 49
c = 49 – 4
c = 45
18 – 3 = 15 12 + 3 = 1545 + 4 = 49 7 • 7 = 49

449. Реши једначине:

x + 8 = 90 – 108 – x = 16 : 4a – 6 = 30 – 22

450. Одабери бројеве и реши задатак:

1. Сестра је купила * свесака по * копејака, а брат  * свесака по истој цени. Колико коштају све те свеска?

2. Саставити сличан задатак према изразу: 6 • (3++ 5).

451. Од 12 паковања вуне добијају се 3 једнака дечија џемпера. Колико таквих паковања треба за 5 дечијих џемпера?

452.  Мама је купила за дечији капут 2 m штофа, по 9 рубаља за метар, и 3 m за поставу, по 2 рубље за метар. За колико мање је мама платила поставу него штоф?

453.  c – 19.

Израчунај вредност израза за вредности с једнаке 19, 22, 34, 56.

454.

7 • 85 • (10 + 4)42 : 7 + 3991 – 48
9 • 77 • (2 + 10)81 – 24 : 385 – 48
7 • 66 • (10 + 5)49 : 7 + 1880 – 48

Решење задатака 444_454 Видео

Множење и дељење бројевима 8 и 9

455.

8 • 8 = 6464 : 8
8 • 9 = 7272 : 8
9 • 9 = 819 • 881 : 972 : 9

456.

72 : 9 • 856 : 7 • 954 + 72 : 9100 – 8 • 8
27 : 3 • 735 : 5 • 839 + 64 : 8100 – 8 • 9
32 : 4 • 942 : 7 • 946 + 81 : 9100 – 9 • 9

457. За часове ручног рада купљена су 4 калема белих нити, по 10 копејака за калем, и 6 калемова црних нити по истој цени. Колико новца је укупно плаћено за све купљене нити?

458. У радионици за ремонт је примљено 8 комада олова по 3 kg и 5 комада бакра по 6 kg. Колико килограма више је купљено бакра него олова?

459.

x + 7 = 9 + 814 – a = 12 : 2

460.  Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

Умањеник4256 : 75360 – 2730
Умањилац3 • 8081 : 91840 – 26

Решење задатака 455_460 Видео

Означавање тачака и дужи словима

Ма којој тачки на цртежу можемо дати „име“.

Зато се поред тачке пише велико слово латинице.

Ако означимо словима A и B крајеве дужи ту дуж можемо назвати дуж AB.

Ако означимо словима A, B и C  темена троугла тај троугао можемо назвати троугао ABC.

461. Наброј тачке и дужи са цртежа. Упореди дужи. Запиши одговоре на следећи начин:  AB = CD, AB > KE.

462.  Нацртај троугао, означи словима његова темена, запиши његов назив.

463.  Цена 3 једнаке пирошке је 18 копејака. Колика је цена 1 такве пирошке, 10 таквих пирошака?

464.  Миша има 24 копејке. Колико свесака он може купити за тај новац ако једна свеска кошта 3 копејке?

465.

54 : 6 • 781 : 9 – 958 – 56 : 7
4 • 9 : 664 : 8 – 894 + 18 : 6
56 : 8 • 649 : 7 – 772 – 64 : 8

Решење задатака 461_465 Видео

Троугао

466.  За 2 оловке које имају једнаке цене плаћено је 8 копејака. Колико таквих оловака се може купити за 32 копејке?

467.  У 6 стаклених посуда је подједнако распоређено 12 kg џема. Колико посуда је потребно да се подједнако расподели  24 kg џема?

468.  Мама је испекла 24 пирошке. За доручак су деца појела 8 пирошака. Колико пута је мањи број поједених пирошака од броја оних које су преостале?

469

1.  Колико пута је број 81 већи од броја 9?

2.  Колико пута је број 8 мањи од броја 72?

3.  За колико је број 42 већи од броја 6?

470.

26 + 9 • 781 : 9 + 64 : 885 cm = * dm * cm
84 – 9 • 649 : 7 + 72 : 839 mm = * cm * mm
си17 + 9 • 842 : 6 + 36 : 653 dm = * m * dm

471.  Измери странице троугла ABC, а затим странице троугла MOK. Могу ли у троуглу све стране бити једнаке?

472.  Измери странице троугла CDK и нађи збир дужина свих страница.

473.  Нађи збир дужина страница троугла ако је дужина једне странице 8 cm, друге 6 cm, а треће 10 cm.

474. Нацртај на у свесци на квадратиће квадрат чија је страница једнака 3 cm. Израчунај збир свих страница тог квадрата.

475

1. У 9 флаша је подједнако усуто 27 l сока . Колико флаша би требало за подједнако усутих 18 l сока?

2. Саставити сличан задатак према изразу 12 : (15 : 5).

476.  Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Дељеник је 63, делилац –  разлика бројева 51 и 42.

2. Први множилац – разлика бројева 93 и 85, други множилац – 7.

477. 

=
4 • (10 + 8) * 4 • 10 + 8
9 • 8 + 8 * 9 • 9
6 • 5 + 6 • 2 * 6 • (5 + 2)

478.

60 – 7 • 8(57 – 48) • 942 : 7 + 3 • 9
70 – 6 • 9(18 – 9) • 84 • 6 – 49 : 7

Решење задатака 466_478 Видео

Тестови

Обнављање градива

Извор: М. И. Моро М. А. Бантова Математика 2

Прва група задатака

Сабирање и одузимање

Обухваћен садржај задатака 1_125

Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4Тест 5


Друга група задатака

Множење и дељење

Обухваћен садржај задатака 124_305

Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4Тест 5


Магични квадрати

Трећа група задатака

Редослед рачунских операција

Обухваћен садржај задатака 306_395

Тест 1Тест 2

Четврта група задатака

Обухваћен садржај задатака 396_490

Тест 1Тест 2Тест 3
Тестови _ Групе задатака

Задаци 537_541

Дигитални свет

1. Дигитални свет – О наставном предмету

PDF формат

2. Уводни појмови

PDF верзија Видео

3. Први програм

PDF верзија

4. Цифре рачунара

PowerPoint верзија Видео

5. Припрема за писање првих програма

PDF верзија Видео

6. МИКС 2020

PDF верзија Видео

6. МИКС 2020 MINIMUM

PDF верзија Видео

7. МИКС 2020 PARAN BROJ

PDF верзија Видео

Математика 2 Морo Бантова I део

Литература: М. И. Моро, М. А. Бантова Математика 2

Петнаесто прерађено издање

Мария Игнатьевна Моро — учёный, методист, автор учебников математики издательства «Просвещение». По этим учебникам российские школьники занимаются уже 50 лет. И сегодня учебники для 1-4 классов авторского коллектива, которым руководила Мария Игнатьевна, входят в состав учебно-методического комплекса «Школа России» и включены в ныне действующий Федеральный перечень учебников. Учителя их так и называют — «учебниками Моро».
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/author/480734-mariya-moro

Како би требало решавати задатке:

Први корак: Урадити задатак у свесци.

Други корак: Видети одговарајуће решење у PowerPoint презентацији.

Трећи корак: Прећи на одговарајући видео и такмичити се са рачунаром у брзини решавања задатака.

Садржај:

Сабирање и одузимање Математички изрази Провера сабирања Провера одузимања
Додавање збира збируОдузимање збира од збира Обнављање – Тестови
Множење Дељење Налажење непознатог множиоца Налажење непознатог делиоца
Азбука програмирања Разно

Ново

ТЕСТОВИ

Сабирање и одузимање

1 Прочитај бројеве: 15, 38, 42, 24, 83. Означи цифре јединица и цифре десетица сваког броја. Замени сваки број збиром његових цифара. Решење Видео

2 Прочитај бројеве: 7, 2, 22, 77, 27, 72. Које цифре су кориштене за записе тих бројева? Запиши те бројеве редом тако да постепено расту (опадају). Решење Видео

3 Усмено. Збир којих јеноцифрених бројева је једнак 10? 9? Разлика којих једноцифрених бројева је једнака 3? 4? 2? Решење Видео

4 Израчунај:
19 + 1 9 – (4 + 2) 50 + 8 30 + 40
80 – 1 8 + (7 – 5) 90 + 7 60 – 50
99 + 1 (6 + 4) – 8 26 – 6 40 + 60
40 – 1 (7 + 2) – 2 26 – 20 100 – 20

Решење Видео

5 У убирању кромпира учествовало је 10 берача кромпира, а камиона за 4 мање. Колико је камиона учествовало у убирању кромпира? Решење Видео

6 Требало је да ученици поставе ограду дужине 23m, а они су поставили 3m мање. Колико метара ограде су поставили ученици? Решење Видео

7 Ученици су помагали у сакупљању шаргарепе на њиви. Првог дана су сакупили 40 корпи, а другог 10 корпи више. Колико корпи су ученици сакупили другог дана, а колико за два дана? Решење Видео

8 Реши примере на погоднији начин:

(10 + 6) + 3 (30 + 4) + 20 (60 + 2) + 8
(10 + 6) – 3 (30 + 4) – 20 (40 + 10) – 6

Решење Видео

9 Реши усмено:

25 + 4 49 – 7 54 + 20 73 – 20 80 – 4

Решење

10

16 + 3 23 + 7 10 – 3 + 2 9 + 0
16 + 30 20 – 5 6 + 2 – 5 6 – 0
48 – 30 66 + 4 7 – 6 + 9 7 – 7
12 + 8 40 – 9 8 – 3 + 5 0 + 4  

Решење Видео

11 Јура и Волођа отишли су у шуму да сакупљају печурке. Јура је нашао 16 јестивих печурки, а Волођа за 6 мање од Јуре. Колико су печурки дечаци нашли заједно ? Решење Видео

12 У библиотеци је на једној полици стајало 32 књиге, на другој 40 књига. Ученицима је позаjмљено 20 књига. Колико књига је остало?

13 За колико центиметара је плава дуж краћа од црвене?

Решење за 12 _ 13 Видео 12_13

14 Дуж дужине 12 cm  умањили смо за 10 cm. Колика је дужина добијене дужи?

Решење

15 Израчунај:

52 + 81 + 3510 + 5440 + 40

Решење Видео

16 Погледај слику и одговарајуће записе и објасни како можемо наћи непознати сабирак ако знамо збир и други сабирак.

17 Израчунај непознати сабирак x:

x + 4 = 97 + x = 8x + 1 = 68 + x = 10

Решење задатака 16 и 17 Видео

***Мали предах:

Таблица сабирања Видео

Таблица одузимања Видео

Напомена: Видео је исувише велик за експортовање када је у питању мој web простор.

Нова напомена: Отворен је нови канал на You Tube-у Matematicke sveske где ћу убудуће постављати сваки видео решених задатака. То је решило проблем простора на овом site-у. Хвала Ратку на овој идеји.

18 У продавници су радили 48 мушкараца и 30 жена, а затим је примљено још десет радника. Колико радника сада има у продавници?

Решење Видео

19 Саставити задатке према њиховим решењима:

1 32 – 2; 2 24 + 6; 3 24 + (24 + 6).

Решење Видео

20 Јесу ли тачни следећи записи:

32 + 40 < 32 94 – 50 < 948 dm > 8 cm
48 – 20 > 4827 + 30 > 275 m = 50 dm
Решење  Видео

21 Израчунај:

5 + 4 + 86 + 74 – 862 -20 +42 + 38
7 + 3 – 680 – 6 + 2057 + 3 – 67 + 91

Решење Видео

22 Посматрај слику и кажи како се зову нацртане фигуре:

Решење Видео

Математички изрази

23 Прочитај изразе и нађи њихове вредности:

90 – 438 + 2061 – 508 + 4219 – 7

Решење Видео

24 Запиши изразе и наћи њихове вредности:

 1. Збир цифара 2 и 9; 5 и 6; 7 и 7.
 2. Разлика бројева 6 и 7; 14 и 6; 12 и 4.

25 Наћи вредност x:

X + 30 = 10040 + x = 41X + 1 = 70

26 Нађи такве бројеве за које ће изрази бити тачни:

45 – 10  < 45 – □23 + 5 < 23 + □
18 + 40 > 18 + □56 – 4 > 56 – □

27 У спортској секцији има 10 девојчица, а дечака за 2 мање. Колико ученика иде на спортску секцију?

28 У једном воћњаку убрано је 20 корпи јабука, а у другом за 10 корпи мање. Колико корпи јабука је убрано из оба воћњака?

29 Израчунај:
26 + 468 – 232 + 615 – 15 + 21
26 + 1068 – 632 + 819 + 0 – 10
26 + 2068 – 2032 + 1027 – 0 + 30

30 Израчунај на погодан начин:

8 + (2 + 4)12 – (2 + 7)30 – (10 + 8)
15 – (5 + 1)16 + (4 + 3)20 + (10 + 4)
9 + (1 + 6)32 – (2+5)40 – (20 + 3)

31 Попуни празна поља:

Сабирак3 6 9 
Сабирак 6 20 30
Збир82710384046

Решење задатака од броја 24 до броја 31 Видео

32 Запиши изразе и нађи њихове вредности:

 1. Разлика бројева 20 и 7; 44 и 30; 97 и 90.
 2. Збир цифара 9 и 41; 15 и 50; 24 и 6.

33 Тежина бурета са медом је 58 кг. Тежина празног бурета је 8 кг. Колико килограма меда има у том бурету?

34 Оља је одгајила током лета 25 пилића, а њена сестра 20. Колико више пилића од своје сестре је Оља одгајила?

35 Нацртај у свесци квадрат чија страница је једнака 2 см?

36 Израчунај:

7 – 6 + 858 + 30 – 2090 dm =  □ m
5 + 4 – 341 + 9 – 740 сm = □ dm

Решење задатака од 32 до 36 Видео

37 Израчунај непознати број:

a + 8 = 124 + b = 15c + 7 = 20

38 Реши са провером:

7 + 48 + 512 – 614 – 9

39 Реши:

9 + 311 – 32 + 6 +713 – 6 + 4
8 + 612 – 810 – 4 + 515 – 9 + 6
4 + 713 – 710 – 7 + 916 – 8 + 3

40 Запиши све једноцифрене бројеве у растућем поретку. Увеличај сваки од њих за 8. Умањи сваки од добијених бројева за 7.

41 У бурету је било 40 кофа воде. Ујутру је за заливање цвећа потрошено 12 кофа, а увече 15. Колико кофа воде је остало у бурету? Реши задатак на разне начине.

42

1 Нацртати две дужи: Дужина прве дужи је 6 cm, а друга дуж је за два сантиметра дужа од прве. Израчунај дужину друге дужи.

2 Нацртај две дужи: Дужина прве дужи је 6 cm, а она је за два сантиметра дужа од друге. Колика је дужина друге дужи?

Решење задатака од 37 до 42 Видео

Провера сабирања

43 Реши с провером:

35 + 2421 + 468 + 5

44 Заврши решавање и објасни га:

38 + 7 = 38 + (2 + 5) = (38 + 2) + 5 =
38 + 7 = (30 + 8) + 7 = 30 + (8 + 7) =
52 – 8 = 52 – (2 + 6) = (52 – 2) – 6 =
52 – 8 = (40 + 12) – 8 = 40 + (12 – 8 ) =

 45 Израчунај:

16 + 545 – 638 + 678 + 8
27 + 734 – 856 – 922 – 7

46 Вања има два дела жице. Дужина једног је 6 m, а другог за 2 m дуже. Колико је дуг други део жице?

47 Нацртај две дужи: Дужина прве је 1 dm и 4 cm, а друге за 6 cm краће. Колика је дужина друге дужи?

48 (+, -)?

5 * 3 = 1240 * 8 = 3227 * 3 = 30
16 * 9 = 713 * 5 = 88 * 9 = 17

49 Саставити по 4 примера за сабирање са решењима 12, 15, 14, 13 и за одузимање са решењима 4, 6, 7, 9.

Решење задатака од 43 до 49 Видео

 50 Израчунај:

50 + 2329 – 1732 – 89 + 7
50 – 2310 + 1867 + 718 – 9
76 + 1480 – 6735 – 93 + 8
76 – 1462 + 2616 + 514 – 6

51 Нина је нашла 23 жира, Катја 6 жирова више од Нине, а Оља 9 жирова мање него Катја. Колико жирова је нашла Оља?

 52

 1. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, а из друге 5 kg више. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?
 2. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, 5 kg више него из друге. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?

 53

Умањеник505050505050
Умањилац31014354850
Разлика      

54 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

 1. Од броја 35 одузети збир бројева 10 и 3.

2. Броју 56 додати збир бројева 20 и 4.

55 Наћи на датом цртежу 3 четвороугаоника. Напиши бројеве троуглова од којих су они састављени.

Решење задатака од 50 до 55 Видео

56 Посматрај слику и изразе и објасни како се може наћи непознати умањеник, умањилац:

 57 Нађи вредности непознатих бројева:

c – 8 = 1020 – x = 718 + x = 2048 – a = 10

58 Млади су у прву леју засадили 10 садница јагода, у другу 6 садница мање него у прву, а у трећу 10 садница више него у другу. Колико садница су млади засадили у трећу леју?

59 На градилишту је радило укупно 20 кранова, затим су пребачени на друго градилиште 4 велика и 6 малих кранова. Колико кранова је остало на градилишту?

60 Саставити задатке према датим изразима:

12 – 712 + (12 – 7)

 61 Израчунај:

11 – (5 + 4)42 – 31 +93 + 3 + 3 + 3
14 – (7 + 2)24 + 36 – 84 + 4 + 4 + 4
13 – (5 + 3)75 – 23 + 75 + 5 + 5 + 5

62 Измери стране нацртаних правоугаоника и нацртај такве правоугаонике у свесци.

Решење задатака од 56 до 62 Видео

63 У две кутије има 10 оловака, у  првој 6. Колико оловака има у другој кутији?

Означи број оловака у другој кутији са x, састави према задатку једначину 6 + x = 10. Реши једначину.

64 Реши задатке састављајући једначине:

 1. У букету је било 12 ружа. Неколико ружа је поклоњено. Остало је 8 ружа. Колико ружа је поклоњено?
 2. Када је од целе дужине платна одрезано 3 m остало је још 10 m. Колико метара платна је било у целој дужини платна пре резања?
 3. На крану је радило 28 радника. Када је неколико од њих прешло на други кран остало их је 20. Колико радника је прешло на други кран?

65

 1. Збир бројева 7 и 6 једнак је 13. Напиши све парове једноцифрених бројева чији је збир једнак 13, 16.
 2. Састави 6 примера одузимања једноцифреног броја од двоцифреног чије је решење 8.

 66 Израчунај

54 – 3138 + 76 + 166 +6 + 6 + 6 + 6
45 + 1535 – 98 + 387 + 7 + 7 + 7 + 7
60 – 5242 – 87 + 478 + 8 + 8 + 8 + 8

67 Запамти ова четири слова латинице: M m, N n, P p, R r.

Реши једначине:

m + 8 = 6c – 7 = 56 – b = 2

Провера одузимања

68 Реши са провером:

96 – 75 32 – 8

69 Реши задатке, састави једначине:

 1. На њиви је радило 7 трактора гусеничара и неколико точкаша, укупно 10 трактора. Колико трактора точкаша је радило на њиви?
 2. Од којег броја треба одузети 9 да би се добило 20?
 3. Умањеник је 16, умањилац је непознат, разлика је 10. Наћи умањилац.

70 Фотеља кошта 25 рубаља, столица 5 рубаља, а сто 10 рубаља више од фотеље и столице заједно. Колико кошта сто?

71 Нацртај дуж која је 2 cm краћа од дате:

 72 Израчунај:

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 972 – 72
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 785 + 15
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 868 – 47

Решење задатака од 68 до 72 Видео

73 Решити примере са објашњењем:

37 + 4873 – 25

 74 Реши:

38 + 145 + 7 – 1240 cm = □ dm
51 – 1260 – (4 + 8)6 dm = □ cm
26 + 2679 + (9 + 2)80 dm = □ m
34 – 1783 – (6 + 8)9 m = □ dm

75 Састави задатке према једначинама:

a – 12 = 3554 – x = 18

Реши задатке.

 76 Нотес, лењир и оловка коштају 20 копејки. Лењир кошта 8 копејки, а оловка 3 копејке. Колико кошта нотес?

 77 Запиши изразе и нађи њихову вредност:

 1. Збиру бројева 18 и 2 додај збир бројева 6 и 4.
 2. Од збира бројева 35 и 5 одузми збир бројева 9 и 1.

 78

 1. Учитељ је поделио 8 свесака на два ученика подједнако. По колико свесака је добио сваки од њих?
 2. Учитељ је поделио 6 свесака, по две сваком ученику. На колико ученика су подељене свеске?

Решења задатака 73_78 Видео

 79

a + b – збир бројева a и b;

a – ма који број који може бити први сабирак;

b – ма који број који може бити други сабирак;

7, 12, 6, 0, … ­– вредности слова латинице а;

4, 1, 6, 9, …   – вредности слова латинице b.

Шта означавају слова c и d и израз c – d?

Именуј бројно значење слова c и d и израза c – d?

80 У селу је изграђено 45 нових станова: 8 трособних, 17 двособних, а остали су једнособни. Колико једнособних станова је изграђено?

81 У једној улици у селу има 46 станова, у другој 5 станова више, а у трећој има толико колико у првој и другој улици заједно. Колико станова има у трећој улици?

82 Реши примере са провером:

71 – 48,   67 + 29.

 83 Израчунај:

(14 + 7) + (24 + 6)67 + 9 – 2012 – 4 + 6
(40 + 18) – (31 + 19)68 + 9 – 2013 – 6 + 8
(8 + 32) + (23 + 6)69 + 9 – 2015 – 9 + 5

 84 Реши једначине:

x – 7 = 14c + 9 = 1516 – a = 8

Решења задатака 79_84 Видео

85 Одабери бројеве и реши задатак.

Петја је поклонио једном другу … марака, а    другом … марака. После тога остало му је …  марака.

Колико марака је имао Петја пре него што је поклонио друговима?

86 Шта значи израз b + c? Наћи вредност збира ако је:

b = 46,   c = 18b = 39,   c = 39b = 6,   c = 87

87 Објаснио сваки начин решавања и израчунај резултате:

58 + 25 = 58 + (20 + 5) =
58 + 25 = 58 + (2 + 23) =
58 + 25 = (50 + 8) + 25 =
42 – 17 = 42 – (10 + 7) =
42 – 17 = 42 – (2 + 15) =
42 – 17 = (42 + 2) – 17 =

Решења задатака 85_87 Видео

 88

1 За колико је 8 мање од 30?

2 16 је мање од замишљеног броја за 7. Колики је замишљени број?

89 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

1 Збиру бројева 5 и 15 додати збир бројева 18 и 12.

2 Од збира бројева 31 и 9 одузети збир бројева 7 и 3.

 90 >, < ?

70 + 15 * 70 + 1830 – 6 * 30 – 9
14 + 16 * 12 + 4687 – 15 * 97 – 15

91 Колико четвороуглова и колики троуглова има на овом цртежу?

Решења задатака 88_91 Видео

92 

1. Миша има 20 копејки, а Коља 3 копејке. Колико укупно копејки имају оба дечака?

2. Миша и Коља имају заједно 23 копејке. Миша има 20 копејки. Колико копејки има Коља?

У чему су слични, а у чему су различити ови задаци? Како је добијен други задатак из првог? Да ли је други задатак обрнуто првом.

93 Реши задатке. Саставити задатке обрнуте њима.

 1. Јакна и панталоне коштају скупа 32 рубље. Јакна кошта 22 рубље. Колико коштају панталоне?
 2. У аутопарку је паркирано 90 аутомобила. Ујутру је одвезено 80 аутомобила. Колико аутомобила је остало у аутопарку?

94 Обележи тачке као на цртежу и повежи њихове дужи тако да се добије четвороугао. Како се зове тај четвороугао?

95 Израчунај

a6458 2516 
b91628 912
a + b  4230 51

 96 Израчунај

42 + 17 – 42(39 + 16) + (8 + 22)
16 + 65 – 65(12 + 46) + (7 + 13)

Решења задатака 92_96 Видео

Од ове групе задатака следе задаци за II разред …

97

Додавање збира збиру

1 (3 + 2) + (4 + 5) = 5 + 9 = 14

Могу да се израчунају збирови и саберу добијени резултати.

2 (3 + 2) + (4 + 5) = (3 + 4) + (2 + 5) = 7 + 7 = 14

Могу да се саберу први сабирци збирова, затим други сабирци и да се затим саберу добијени резултати.

Како се још може додати збир збиру?

Реши на разне начине: (7 + 2) + (3 + 8).

98 Реши на прикладан начин:

(9 + 6) + (4 + 1)(10 + 5) + (30 + 4)
(8 + 2) + (3 + 4)(20 + 7) + (40 + 5)

99 Из посуде за млеко је попијено 5 чаша, а у њему је остало 3 чаше млека. Колико чаша млека је било у посуди за млеко?

100 Из библиотеке једног одељења је било издато 35 књига. Када је учитељица издала још 8 књига у библиотеци је остало 57 књига.  Колико укупно књига има у библиотеци?

 101 Попуни празна поља:

b83  481711 
c91628 17  
b – c 344012 5 

 102 Израчунај:

(30 + 7) + (10 + 4)9 + 8 – 65 + 48 – 35
(16 + 9) + (21 + 14)7 + 4 89 + 62 – 27

Решења задатака 97_102 Видео

103. Објасни решења примера:

35 + 21 = (30 + 5) + (20 + 1) = (30 + 20) + (5 + 1) = 56
27 + 16 = (20 + 7) + (10 + 6) = (20 + 10) + (7 + 6) = 43.

Код сабирања двоцифрених бројева можемо додавати десетице десетицама, а јединице јединицама.

Реши са објашњењем: 62 + 34,   28 + 35.

104.

37 + 2316 + 16 + 1645 – 15 – 159 + 0
16 + 8218 + 18 + 1851 – 17 – 170 – 0
45 + 4824 + 24 + 2472 – 18 – 180 + 0

105. Састави задатке према датим записима и реши их на разне начине:

  
I дан – 20 и 10,Било – 17 и 10,
II дан – 25 и 15.отишло – 6.
Свега за 2 дана –      ?  Остало –       ?

106. Поштар треба да разнесе 18 часописа. У један дом је доставио 8 часописа, а у други 7.

Колико још часописа треба доставити читаоцима?

107. Колико пута је нацртано по 3 круга?  Колико кругова укупно има?

108. Нацртај по 2 заставе 3 пута. Колико је свега застава нацртано?

109. Нацртај 8 кругова у редовима, по 4 круга у сваком. Колико таквих редова је добијено?

110. Одабери такве бројеве да следећи записи буду тачни:

8 + 44 < 8 + □58 – 6 > 58 – □
30 – 5 > □ – 520 – 3 < □ – 3

Решење задатака 103_110 Видео

Одузимање збира од збира

111. Објасни разне начине одузимања збира од збира:

1. (7 + 5) – (3 + 4) = 12 – 7 = 5,

2. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 3) + (5 – 4) = 4 + 1 = 5,

3. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 4) + (5 – 3) = 3 + 2 = 5.

Закључи: Како се може одузимати збир од збира?

112. Реши на подобан начин:

(20 + 5) – (10 + 2)(60 + 7) – (40 + 5)

113. У бурету је било 90 l керозина. Продато је 56 l. Колико литара керозина је остало у бурету? Састави два обрнута задатка и реши их састављајући једначине.

114. Било је 80 комада парадајза. За доручак је поједено 10 комада, а за ручак 16 комада парадајза. Колико комада парадајза је остало? Реши на разне начине.

115. Нацртати две дужи. Дужина једне од њих је 5 cm, а друге за 2 cm више.

116. Израчунај:

11 – 2 + 528 + 36(60 + 8) – (10 + 3)
14 – 8 + 973 – 27(70 + 5) – (60 + 2)
13 – 4 + 816 + 45(10 + 7) – (10 + 2)

Решење задатака 111_116 Видео

117. Реши на погодан начин:

(70 + 8) – (30 + 6)(50 + 9) – (20 + 7)

118. Објасни решење:

37 – 14 = (30 + 7) – (10 + 4) = (30 – 10) + (7 – 4) = 23.

119. Израчунај:

76 – 3418 + 459 + 16 – 776 + 24 – 83
89 – 5128 – 268 + 39 – 517 + 38 – 44

120. Серјожи су купљени капут, чизме и капа. Све то је коштало 48 рубаља. За капут је дато 37 рубаља, а за чизме 6 рубаља. Колико кошта капа?

121. У продавницу намештаја довезено је 15 ормара, 25 кауча, а столова за 8 мање од ормара и кауча заједно. Колико столова је довезено у продавницу намештаја?

122. Колико тројки коња има на слици, а колико свега коња?

123. Ако је шест штапића подељено двема девојчицама подједнако, по колико је штапића добила свака девојчица? Нацртај одговарајућу слику и напиши решење.

124. Увећај за 7 сваки од следећих бројева: 6, 8, 9, 14, 15, 17, 39, 58.

125. Напиши бројеве који су већи од 65, а мањи од 75. Умањи сваки од њих за 47.

Решење задатака 117_125 Видео

Магични квадрати

Магични квадрати I Видео

Множење

Таблица множења Видео

Множење и дељење

126.

Множење

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2•5 = 10

Сабирање једнаких сабирака називамо множењем.

Збир једнаких сабирака 2 + 2 + 2 + 2 + 2 можемо записати на следећи начин:  2 • 5 = 10.

Тачка (•) – знак множења. Читамо: Два пута пет једнако је десет или два помножено са пет једнако је десет.

Прочитај следеће примере и реши их:

7 + 7 + 7 = 213 + 3 =
7 . 3 = 213 . 2 =<

127. Наћи вредност израза c + d и c- d ако је: c = 16, d = 14; c = 33, d = 15; c = 48, d = 48.

128. Нацртај правоугаоник са странама 6 cm и 8 cm. Додај цртежу такву дуж да образује два троугла. Измери странице једног троугла.

129. Ученици су добили задатак да залепе омоте 80 књига из библиотеке. Прво група је залепила 16 књига, друга 18 књига. Колико књига још треба залепити.

130. Из библиотеке одељења ученици су узели 46 књига, а то је 39 књига мање од броја књига које су остале. Колико књига је остало у библиотеци.

131.

1. Умањи за 28 сваки од бројева: 60, 31, 54, 83.

2. Увеличај за 39 сваки од бројева: 8, 17, 43, 26.

Решење задатака 116_131 Видео

132. Замени примере сабирања примерима множења:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =6 + 6 + 6 =

133. Израчунај резултате и замени, тамо где је то могуће, примере сабирања примерима множења:

8 + 8 + 8 + 8 =5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =7 + 4 + 47
12 + 12 + 12 =28 + 82 =4 + 8 + 5 + 9 =

134.  a + b = b + a

1 + 82 + 1716 + 28
8 + 117 + 228 + 16

135. Из пионирског кампа деца су се враћала у два аутобуса: У једном је било 38 деце, у другом исто толико. Вратило се укупно 43 дечака. Колико девијчица се вратило из пионирског кампа?

136. У такмичењу у скоковима у воду учествовало је 9 девојчица, било их је за 2 мање од дечака. Колико дечака је учествовало у такмичењу?

137. Израчунај:

(40 + 7) – (10 + 5)8 + 6 – 1113 + 48
(60 + 9) – (40 + 2)7 + 5 – 1278 – 69

Решење задатака 132_137 Видео

138.

8 • 3Замени множење сабирањм
8 + 8 + 8 = 24Који број је одабран као сабирак?
8 • 3 = 24Колико пута се узима као сабирак број 8?

Замени множење сабирањем и израчунај резултат:

5 • 3 3 • 210 • 52 • 7

139. Реши други пример сваког пара користећи први:

2 • 5 = 10
2 • 6 =
2 • 7 = 14
2 • 8 =
9 • 4 = 36
9 • 4 =
7 • 6 = 42
7 • 7 =

140. Нацртај према задацима слике и реши их:

1. На сваком тањиру је по 5 јабука. Колико има јабука на три тањира?

2. У сваком паковању има по 10 јаја. Колико има јаја у два паковања?

141. На школском стадиону ученици су први дан рашчитили 45 m стазе за трчање, други дан 6 m мање, а трећи дан 8 m више него други дан. Колико метара стазе је рашчишћено трећи дан?

142. Израчунај:

65 – (15 + 10)75 + 25 – 1456 – 56 + 95
(67 + 8) + 1390 – 34 + 1878 + 9 – 87

143. Израчунај:

8 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 26 + 3 + 3 + 3 +3 + 3

Решење задатака 138_143 Видео

Множење бројем 2

144. Замени примере множења примерима сабирања и израчунати резултате:

   
2 • 2
2 • 3
2 • 4
2 • 5
2 • 6
2 • 7
2 • 8
2 • 9
Таблицу множења са 2 треба запамтити.        
4    
6    
8    
10    
12    
14    
16    
18

145. Једна свеска кошта 2 копејке. Колико коштају 3 (5, 8, 9) такве свеске?

146. Израчунај однос мера:

1 dm 8 cm = □ cm25 dm = □ m □ dm
4 m 2 dm = □ dm38 cm = □ dm □ cm

147. Од калема електропроводне жице најпре је одсечено 18 m, а затим још 9 m. После тога је остало још 7 m жице. Колико метара жице је на почетку било на калему?

148. Саставити задатак према следећем запису:

Било – 32;   Отишло – 8 и 15;   Остало – ?

149. Израчунај:

96 – (46 + 30)25 + 38
96 – 46 + 3085 – 42
96 – 46 – 3090 – 52

Решење задатака 144_149 Видео

ДЕЉЕЊЕ

Увод

8 поморанџи, подељене на тањириће, по 2 за сваки.

Колико пута су по 2 поморанџе стављене на одговарајући тањирић, колико тањирића је било потребно?

Овај задатак решавамо помоћу дељења.

Две тачке ( : ) – знак дељења.

Решење задатка могуће је записати на следећи начин:

8 : 2 = 4      Одговор: 4 тањирића.

150. Баба је имала 10 шаргарепа. Повезала је у везе по 5 шаргарепа. Колико веза је добијено?

10 : 5 = 2     Одговор: 2 везе.

151. Нађи резултат користећи слике:

152. У остави је било 4 флаше сока, по 3 l у свакој. Колико је свега било сока у тим флашама?

153. Запиши и израчунај резултат сабирањем:

4 пута узети по 9.3 пута узети по 10.
6 пута узети по 4.7 пута узети по 2.

154. На фарми за птице радило је 24 човека, а на млечној фарми 38 мушкараца. Колико жена је радило на тим фармама?

155. Израчунај:

2 • 62 • 854 – (17 – 9)41 – (24 + 8)
2 • 52 • 954 – 7 – 941 – 24 + 8

Решење задатака 150_155 Видео

156. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Поделити 6 коцкица шећера на шоље са чајем тако у сваку шољу ставимо по 2 коцкице. На колико шоља је подељен шећер?

2. Од 12 ротквица направљени су гроздови, по 6 у сваком. Колико гроздова смо добили?

157. Оловка кошта 2 копејке. Колико копејака треба платити за  2 (3, 6) оловака?

158.

>, <, =

8 + 8 + 8 + 8 + 8 * 8 • 59 • 6 * 9 + 9 + 9 + 9 + 9

159. На додатне часове певања иде 42 ученика, цртања 5 ученика мање, а на спортске активности толико ученика колико имају додатни часови певања и цртања заједно. Колико додатних часова спортских активности имају ученици?

160.

1.

49 + 18 – 4996 – 26 – 6417 + 6 – 0
56 – 47 + 1875 – 42 + 5724 + 0 – 9

2.

x + 17 = 40a – 16 = 4031 – c = 9

3.

7 m 4 dm = □ dm49 cm = □ dm □ cm
5 dm 7 cm = □ cm87 cm = □ dm □ cm
10 dm = □ m92 cm = □ dm □ cm

161. Нацртај 2 четвороугла као на слици и нацртај на једном од њих дуж такву да добијемо правоугаоник и троугао, а на другом такву да добијемо квадрат и нови четвороугао.

Решење задатака 156_161 Видео

162.

Први множилац је 2, други 4. Наћи производ. Шта показује први множилац? Шта показује други множилац?

163. Запиши и израчунај производ бројева 5 и 2, 7 и 3, 2 и 6.

164. У ресторан је довезено три кутије поморанџи, по 9 kg у свакој. Колико килограма поморанџи је довезено?

165. Учитељица је поделила ученицима 12 свесака, по 2 сваком. Колико ученика је добило свеске?

166. Мама је поделила деци 12 јабука, по 4 јабуке сваком. Колико деце је добило јабуке?

167. Саставити задатак према изразу: (17 + 15) – 14. Реши задатак на разне начине.

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

Решење Задаци 162_168 Видео

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

169.

Увод

Милиметар

Покажи на лењиру сантиметар.

Изброј на колико једнаких делова је подељен сантиметар.

Сваки такав део зовемо милиметар.

10 mm = 1 cm

Измери дужи и запиши колика је дужина сваког од њих.

170. Нацртај дужи чија је дужина 8 mm, 5 mm, 7 mm,

2 cm 3 mm, 4 cm 2 mm.

171. Одреди множиоце у следећим производима:

2 • 3, 4 • 4, 9 • 2, 8 • 3, 1 • 6.

172. Израчунај резултате и замени збирове производима:

8 + 8 + 8 + 81 + 1 + 1 + 1 + 114 + 14 + 14

Одреди множиоце и производе.

173. За заливање баште тата је донео 16 ведара воде, при чему је сваки пут доносио по 2 ведра.

Колико пута је тата ишао за воду?

174. За три дана рада радници су ремонтовали 24 тролејбуса: Првог дана 8 тролејбуса, другог – 10. Колико тролејбуса су радници ремонтовали трећег дана?

175. Висина сваког спрата је 4 m. Зграда има 5 спратова.

Колико је висина зграде до крова?

176.

2 • 4 + 6
2 • 7 – 9
2 • 9 + 2
2 • 5 – 7
a50505050
c7121926
a – c    

Решење Задаци 169_176 Видео

177. Три ученика су поделила 12 оловака на једнаке делове. По колико оловака су добили ученици?

178. Узми 6 шољица и подели их на једнаке делове. По колико шољица је у сваком делу?

179. Десет свeсака подели подједнако на 5 ученика. По колико свесака је добио сваки од њих?

180.

1 cm 3 mm = □ mm16 mm = □ cm □ mm
5 cm 8 mm = □ mm74 mm = □ cm □ mm

181. Запиши производе бројева 8 и 4, 10 и 3. Узрачунај производе тако што ћеш их заменити збиром.

182. Љоша је купио 4 пловка за риболов, по 3 копејке сваки. Колико коштају сва четири пловка?

183. Састави задатке према изразима и реши их:

17 + 19,(17 + 19) – 8.

184.

67 – 7 – 2099 – 362 • 8 – 7
67 – (7 + 20))100 – 542 • 9 – 8

Решење задатака 177_184 Видео

185. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Осам шаргарепа подељено је на 4 зеца подједнако. По колико шаргарепа је дато сваком зецу?

2. Зечевима је дато 15 шаргарепа, по 5 сваком. Колико зечева је добило шаргарепе?

186. На сваки дечији капут треба пришити по 4 дугмета. Колико дугмади треба пришити на 6 ( 7 ) капута?

187. Саставити према слици два задатка са дељењем и решити их.

188. У низу бројева 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 нађи оне вредности  слова a за које је тачан израз а – 7 < 5.

189. Нацртај правоугаоник са странама 5 cm 5 mm и 3 cm 5 mm.

190

=?
82 – 54 * 80 – 5445 mm * 4 cm
50 – 27 * 60 – 3776 mm * 8 cm

191. Израчунај:

54 – 20 – 122 • 2 + 78 + 8 + 8 + 8 + 8
54 – (20 – 12)2 • 4 – 89 + 9 + 9 + 9 + 9

Решење задатака 185_191 Видео

192. За украшавање јелки дечаци су изрезали 28 црвених и десет зелених заставица, а девојчице 40 плавих заставица. Колико више заставица су изрезале девојчице?

193. Учионицу су за празник украшавали 12 девојчица и 9 дечака. Затим је 5 девојчица отишло кући. Колико је после тога било више дечака неко девојчица?

194.

1. Први множилац је 10, а други 3. Нађи производ.

2. Запиши производе бројева 8 и 5, 9 и 2. Замени производе збировима и наћи њихову вредност.

195. Нацртај за сваки задатак слику и реши их.

1. У 3 кутије стављено је по 8 краставаца. Колико укупно краставаца има у тим кутијама?

2. Млади су засадили 2 реда бреза, по 10 бреза у сваки. Колико укупно бреза су засадили млади?

196. (Усмено) Увеличај за 8 сваки од следећих бројева: 26, 38, 57, 69.

197.

2 • 7 – 52 • (48 – 40)(38 + 56) – 46
2 • 6 – 72 • (18 – 9)97 – (37 + 20)

Решење задатака 192_197 Видео

198. Замена места множилаца, пермутација

Посматрај слике и записе

1.2.
6 • 3 = 18
3 • 6 = 18
6 • 3 = 3 • 65 • 2 = 10
2 • 5 = 10
5 • 2 = 2 • 5

Ако заменимо места множиоцима производ се неће променити.

199.

2 • 8 = 167 • 9 = 639 • 8 = 72
8 • 2 =9 • 7 =8 • 9 =

200.

aba • bb • a
62  
84  
103  

201.

1   Тата је купио 2 паковања кромпира, по 3 kg свако. Колико килограма кромпира је купио тата?

2   Мама је купила 3 паковања брашна, по 2 kg свако. Колико килограма брашна је купила мама?

202.

b – 8 = 6a + 7 = 1312 – x = 5

203. Нада је имала новчаницу од 50 копејака. Купила је оловку за 35 копејака и свеску за 2 копејке. Колико копејака јој је остало?

204. Убаци пропуштене бројеве и реши задатак:

Мама је дала Васји 1 рубљу да купи хлеб за … копејака и пакет пецива за … копејака. Колико копејака је вратио Васја?

205.

48 + 17 – 2564 – 64 + 0(81 – 72) • 22 • 6
93 – 84 + 7127 – 27 – 0(67 – 59) • 27 • 2

Решење задатака 198_205 Видео

206. Запиши, уметни пропуштени број:

7 • 4 = 4 • □9 • □ = 7 • 913 • 5 = □ • 13
3 • 5 = □•3□ • 6 = 6 • 10□ • 18 = 18 • 2

207. Преместите множиоце из задатка 144

и напиши таблицу множења са 2.

208.

9 • 23 • 22 • 7 + 64(19 – 11) • 2
4 • 26 • 22 • 9 + 72(32 – 25) • 2

209. Израчунај тежину 6 јастука ако је тежина сваког од њих 2 kg.

210. У гаражи је паркирано 20 аутомобила, по 10 у сваком реду. У колико редова су били паркирани аутомобили?

211. На две грађевине отправљено је 20 кранова, подељених на једнаке делове. По колико кранова је отправљено свакој грађевини?

212. Нацртај на чврстом папиру и изрежи један правоугаоник и четири троугла као на слици. Саставити од њих:

1. Троугао;

2. Различите четвороуглове;

3. Шестоугао.

Решење задатака 206_212 Видео

213.

Увод

Израчунај производе замењујући их збировима:

8 • 23 • 75 • 7
2 • 87 • 37 • 5

Једноставније ја већи број множити мањим.

Израчунај производе на једноставнији начин:

5 • 32 • 73 • 94 • 62 • 108 • 4

214. Попуни таблицу.

a16161616
b791628
a + b    

Одреди вредности првог сабирка, другог сабирка, збира. Вредност којег сабирка се не мења?

Ову таблицу је могуће записати краће:

b791628
16 + b    

215. Анализирај таблицу и попуни је. Како је могуће записати ту таблицу краће?

c80808080
d6274964
c – d    

216. За дечију хаљину потрши се 2 m материјала. Колико метара треба за 3 ( 4, 6 ) хаљина?

217. У продавницу је довезено 2 пакета шаргарепе, у првом – 15 kg , у другом – 21 kg. Из првог пакета продато је 10 kg шаргарепe. Колико мање шаргарепe је остало у првом пакету него у другом?

218. За колико милиметара је плава дуж краћа од црне?

219. Израчунај:

7 + 28 – 30 + 92 • 7 + 169 • 3
9 + 32 – 41 + 88 • 2 + 208 • 4

Налажење непознатог множиоца

2 • 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 • 3 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
5 • 4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5

2 и 3 – множиоци

6 – производ

Ако се производ два броја подели једним множиоцем добијамо други множилац.

220. За сваки пример множења састави два примера дељења као у првој колони:

8 • 2 = 16
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
7 • 22 • 98 • 36 • 3

Како смо добили први множилац? Како смо добии други множилац?

221.

a98765432
c22222222
a • c        

Напиши табелу тако да има два реда и израчунај производ.

222. Ученици су посадили 16 жбунова огрозда, по 4 жбуна у сваком реду. Колико је било редова?

223. Посађено је 15 храстова у 3 једнака реда. По колико храстова је било у сваком реду?

224. Свеска за цртање кошта 6 копејака. Колико новца треба уплатити за 2 ( 3, 5 ) таквих свесака?

225.

5 dm = □ cm2 • 7 – 594 – 8 – 16
5 cm = □ mm2 • 3 + 876 + 24 – 7
5 m = □ dm2 • 2 + 632 – 16 – 16

Решење задатака 220_225 Видео

PDF формат зато што PP презентација прелази дозвољену величину.

226. Први множилац је 2, други је непознат, производ је 8. Наћи други множилац.

227. Наћи вредност непознатог множиоца.

x • 2 = 65 • a = 103 • b = 9k • 3 = 6

228. Реши примере дељења, изабери одговарајуће  примере множења:

42 : 7 =56 : 8 =36 : 4 =48 : 8 =
8 • 6 = 489 • 4 = 367 • 6 = 428 • 7 = 56

229. Упаковано је 12 ножева у кутије, по 6 у сваку. Колико кутија је било потребно?

230. Од 18 паковања вуне добијено је 6 једнаких шалова. Колико паковања вуне је потрошено за сваки шал?

231.  Колико је потребно точкова за 5 бицикала са 2 точка?

232.  Мама је помузла краву Бурјонку. У прву посуду је налила 2 l млека, а остало у другу посуду. Колико литара млека је дала Бурјонка ако је мама у другу посуду налила 3 l више него у прву?

233.  Израчунај:

(59 – 51) • 22 • 9 + 2738 – 38 + 0
(42 – 35) • 22 • 6 + 590 + 56 – 47
(63 – 58) • 22 • 4 + 7186 + 0 – 67

Решење задатака 226_233 Видео

234

Увод

Запамти како зовемо бројеве и изразе при дељењу:

Наћи количнике користећи штапиће:

1   Дељеник 6, делилац 3.

2   Делилац 2, дељеник 8.

3   Нађи количник бројева 12 и 6.

235.

1   Дечак је од 16 дасака направио кућице за птице. Потрошио је по 8 дасака за сваку кућицу. Колико кућица је направио дечак?

  Дечак је од 12 дасака направио 4 једнаке хранилице за птице. Колико дасака је потрошио за сваку хранилицу?

236. Служећи се сликама објасни шта показују следећи изрази:

8 + 58 + 25 + 28 + 5 + 2
8 – 25 – 28 – 58 – (5 + 2)

237. Нађи непознате вредности:

x • 10 = 202 • a = 8k • 5 = 104 • a = 8

238

a7074808390929597
k4646464646464646
a – k        

Запиши табелу тако да има два реда и израчунај разлике.

239.  Израчунај:

(32 – 24) • 286 – (46 + 32)0 + 42 – 14
(57 – 48) • 272 – 9 + 1927 – 0 + 27

Решење задатака 234_239 Видео

240. Нацртај према задатку слике и објасни их:

1   Подели подједнако 6 краставаца на два тањира. По  колико краставаца је на сваком тањиру?

2   Подели 6 краставаца на тањире тако да буде по 2 на сваком. Колико је потребно тањира?

241

1   Које примере дељења можемо решити знајући да је:

7 • 2 = 142 • 9 = 185 • 6 = 30

2  

8 • 5 = 403 • 6 = 187 • 9 = 639 • 4 = 36
40 : 8 =18 : 6 =63 : 7 =36 : 9 =

242.  Скије коштају 8 рубаља, 6 рубаља скупље од штапова који иду уз њих. Колико коштају ти штапови?

243.  За реновирање стана је купљено 10 конзерви боје, а седам конзерви је потрошено. Колико више има потрошених конзерви боје од оних које су остале?

Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

244.  Израчунај:

65 – 28 – 302 • 6 + 43(76 + 8) – 76
74 – 35 – 184 • 2 + 5635 – (7 + 8)

Решење задатака 240_244 Видео

245.    Лутка кошта 5 рубаља. Колико коштају три такве лутке?

ЦенаКоличинаВредност
5 рубаља3 лутке­?

246.   Саставити два задатка за налажење вредности неких купљених ствари. Запиши их кратко у таблице и реши их.

247.

1  Дуж дужине 12 cm подели на два једнака дела. Колика је дужина добијенох делова?

2  Дуж дужине 12  cm подели на делове, по 2 cm дужина сваког. Колико делова је добијено?

248.  

а • 7 = 14а + 9 = 12а – 8 = 1710 • x = 20

249.   Реши други пример сваког члана користећи први:

9 • 7 = 637 • 10 = 7015 • 4 = 6014 • 5 = 70
9 • 8 =7 • 9 =15 • 5 =14 • 4 =

250.  Лењир, перница и албум костају 95 копејака. Лењир кошта 12 копејака, перница 48 копејака. Колико кошта албум?

251.   Посматрај фигуре на цртежу. Нацртај у свакој фигури једну дуж тако да се добије квадрат.

252.  

(25 + 29) – 2660 – 15 + 93 • 2 – 6
(35 + 18) – 4232 – 27 + 82 • 5 + 90
37 – (7 + 3)73 – 28 + 97 • 2 – 7
82 – (12 + 30)94 – 87 + 69 • 2 – 9

Решење задатака 245_252 Видео

Азбука програмирања

This image has an empty alt attribute; its file name is Први-програм-1024x580.png

Први програм Видео


Разно


Таблица множења
Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is Таблица-множења-1024x600.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Магични-квадрат-1024x587.png

Магични квадрати I Видео

Мало статистике
This image has an empty alt attribute; its file name is Мало-статистике.png

Неформалан увод у статистику Видео