IV Моро Бантова Математика 2

Уређује се …

Дељење двоцифреног броја двоцифреним

650_656

Увод

Којим бројем треба помножити број 16 да би се добио број 32?
Којим бројем треба помножити број 23 да би се добио број 92?
51 : 17
Нађимо такав број који помоножен са 17 даје број 51.
Пробамо.
Помножимо најпре са 2: 17 • 2 = 34. Број 2 не одговара.
Помножимо затим са 3: 17 • 3 = 51. Значи, 51 : 17 = 3.

650. Изврши дељења, провери решења множењем:

48 : 2484 : 1487 : 2985 : 17

651. Изврши множења, провери решења дељењем:

19 • 324 • 233 • 315 • 5

652. Колико килограма путера се добија из 75 l млека ако се из 25 l млека добија 1 kg путера?

653. Пешкир кошта 1 рубљу, а 3 салвете 75 копејака. Колико се салвета може купити уместо једног пешкира? Реши задатак, запиши одвојено сваки део рачунања.

654. Састави задатак у којем треба знати колијо пута се 4 садржи у 12.

655.

1. Збир бројева 27 и 15 подели са 6.

2. Производу бројева 12 и 6 додај 8.

3. За колико јединица и колико пута су бројеви горњег реда већи од бројева који су записани испод њих:

4896729157
16324719

656. Израчунај:

3 • 2434 : 17(24 + 56) : 1563 : 9 • 4
4 • 16100 : 25(76 – 16) : 1272 : 8 • 5
5 • 1844 : 22(93 – 9) : 1449 : 7 • 3

657_665

657. Којим бројем треба помножити број 22 да добијемо број 44 (66)?

658. Изврши дељење. Провери решење множењем:

66 : 3388 : 2255 : 11

659.

76 – 96 : 858 : 2 – 17100 – (24 + 76)
89 + 88 : 8836 + 42 : 328 + 37 – 72 : 6
84 : 21 + 9691 : 13 • 935 + 72 : 24 – 17

660.

1. Два књиговесца треба оба да повежу по 96 књига. Један од њих повезивао је дневно по 12 књига, а други по 16 књига. За колико дана је сваки од њих завршио свој посао? Који од њих је први завршио свој посао и за колико дана?

2. Састави задатак сличан претходном за столаре који треба да поправе школске клупе. Запиши задатак кратко у облику таблице и реши га.

661. Израчунај вредност израза a : c за вредности цифара приказане таблицом:

a233484036
c231728811

662.

1. Колико пута је производ бројева 6 и 11 већи од 3?

2. Колико пута је производ бројева 8 и 8 већи од 2?

663. Израчунај вредност израза b • c ако је:

1. b = 46, c = 1; је било

2. b = 51, c = 0.

664.

(78 – x) + 56 = 565 + (x – 24) = 1132 : a = 4

665. Нацртај квадрат такав да је збир његових страница једнак 1 dm 2 cm.

666_672

666.

1. Којим бројевима је дељив број 12 (20, 77)?

2. Којим једноцифреним бројевима је дељив број 42?

3. Којим двоцифреним бројевима је дељив број 96?

667. Један одред окопавао је дневно 14 стабала јабуке и окопао је укупно 42 стабла. Други одред окопавао је сваки дан по 12 стабала јабуке и окопао је 48 стабала. Колико дана више од другог је радио први одред?

668. Руску игру лапта ограло је 14 девојчица и 12 дечака. Они су се поделили на 2 тима. По колико особа је било у сваком тиму?

669. Састави задатак који се решава користећи израз: 72 : 4 • 5.

670.

26 • 3 : 1323 – 85 : 17 + 2246 : 2 • 3
32 : 2 • 546 + 3 • 12 : 488 : 22 • 17
54 : 3 • 472 : 12 + 93 : 392 : 46 • 39

671. Нађи дужину зидног ивичњака собе правоугаоног облика дужине 4 m и ширине 3 m.

672. Замени звездице (*) тако да изрази буду тачни:

24 : 3 > 24 > *72 : 4 < 72 : *36 : 4 = 27 : *
673_678

Дељење са остатком

Посматрај слику, 9 деце постројило се у паровима. Колико парова је обијено? Колико особа је остало без пара?

Решење задатка могуче је записати на следећи начин:

9 : 2 = 4 (са остатком 1).

Одговор: Добијено је 4 пара, 1 особа је остала без пара.

673. Нацртај 14 кругова. Да би се утврдило колико пута се по 3 круга садрже у 14 кругова заокружи по три круга линијом.

Објасни запис:

14 : 3 = 4 (ост. 2).

674. У радионици је било 7 точкова за бицикла. Током оправке три бицикла постављено је по 2 точка на свако од њих. Колико точкова је остало у радионици? Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

 675. Изврши дељење, нацртај одговарајуће слике:

10:312:58:39:2

676.

70 – (50 – x) = 50(60 – x) – 10 = 30

677. Дужина једне странице троугла је 16 cm, друге 12 cm, а трећа је 2 пута краћа од друге. Наћи збир дужина свих страница троугла.

678.

7 • 9 – 8 • 488 : 44 + 66 : 222 : 11 • 49
5 • 8 – 2 • 794 : 2 – 46 : 2374 : 37 • 18
84 : 6 + 7 • 796 : 24 + 95 : 1996 : 16 • 14
679_683
1. Следеће бројеве подели са 2 и за сваки број запиши добијени остатак: 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Који остатак се добија при дељењу са 2?
2. Подели са 3: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Који остаци су добијени?
3. Провери који остаци су добијени при дељењу са 4, са 5, са 6.
4. Може ли се при дељењу са 5 добити остатак 8?
Ако се при дељењу добије остатак, он је увек мањи од делиоца.

679. Једна порција палачинки у школском ресторану саджи 3 палачинке. Код куварице је остало 17 палачинака. Колико порција се може добити од од њих и колико палачинака остаје?

680. Нацртај дуж дужине 11 cm. Колико дужи од 4 cm се садржи у тој дужи и колика је дужина преосталог дела дужи?

681. На аеродрому се припремају за лет 20 авиона. Колико тројки авиона може узлетети? Колико авиона остаје на аеродрому?

682. Изврши дељења и провери решења множењем.

68 : 3481 : 2744 : 278 : 26

683.

34 + 48 – 2056 : 8 + 81 : 924 : 3 • 8
75 : 3 + 6054 : 6 + 7 • 736 : 9 • 6
684_691

 684. Упореди примере сваког пара и реши их:

28 : 756 : 748 : 863 : 9
29 : 759 : 750 : 866 : 9

685. Нацртај дуж дужине 12 cm. Покажи на цртежу колико пута се дуж дужине 5 cm садржи у тој дужи.

686. Да се направе дечије санке потребно је по 8 дрвених дасака за сваку санку. Колико санки се добија од 32 даске (40 дасака, 50 дасака)?

687. За шивење једне хаљине потребно је 3 m тканине. Колико се таквих хаљина може сашити од комада тканине од 15 m (16 m,  18 m, 20 m)?

688.

a76 
b 88
a • b49 48
c32 36
k 84
c : k47 

689. Домаћица је за 12 чаша платила 36 рубаља. Колико коштају 2 такве чаше (6 таквих чаша)?

690.

3 • 33 – 28 : 448 • 1 + 56 • 048 : 6 • 7
2 • 48 + 72 : 240 • 75 + 5 • 1627 : 3 • 5

691.

1. Изврши дељења и провери решења множењем:

56 : 2893 : 3172 : 4

2. Изврши множења и провери решења дељењем:

24 • 348 • 215 • 6
692_707
23 : 4.
Број 23 се не може поделити бројем 4 без остатка.
Највећи број који је мањи од 23 и дељив је са 4 је број 20.
Дакле, број 20 се може поделити са 2, добија се број 5, а 3 јединице остају.
23 : 4 = 5 (остатак 3)

692. Упореди и реши примере:

21 : 745 : 548 : 664 : 8
22 : 747 : 551 : 671 : 8

693.

13 : 263 : 843 : 538 : 8
17 : 378 : 952 : 719 : 4

694. Свеска кошта 2 копејке. Колико свески може купити ученик ако има 10 (14, 15, 17) копејака?

695. Запиши три броја која при дељењу са 7 добију остатак 1 и три броја која при дељењу са 8 добијају остатак 5.

696. Девојчица је за обичну оловку платила 2 копејке, а за 6 оловака у боји 24 копејке. За колико копејака је једна оловка у боји скупља од обичне оловке?

697. Нацртај правоугао тако да је дужина једне његове странице 6 cm, а друга је 3 пута краћа од те странице. Израчунај збир свих страница тог правоугла.

698.

78 + 22 – 6435 • 2 – 38 : 26 • 8 : 4
57 + 34 – 8222 • 4 + 64 : 166 • 9 : 2
43 + 24 + 2516 • 6 – 45 : 1564 : 8 • 3
69 + 31 – 7817 • 3 + 72 : 949 : 7 • 8

699. Радници су асфалтирали сваког дана по 8 m пута. За колико дана су радници асфалтирали деоницу пута од 70 m (48 m, 72 m)?

700.

1. Шта је више и за колико:

45 : 9 или 42 : 6?8 • 8 или 9 • 7?

2. Шта је више и колико пута:

18 : 2 или 27 : 9?56 : 7 или 24 : 6?

701. Састави и реши два примера дељења без остатка са делиоцем 8.

702. Ученик је поделио 19 са 2 на следећи начин:

19 : 2 = 8 (остатак 3).

Објасни какву грешку је направио ученик и реши задатак правилно.

703. Комад жице је тако савијен да је добијен оквир у облику троугла чија је свака страница једнака 9 cm. Може ли се од тог комада жице  направити оквир у облику квадрата са страницом дужине 7 cm?

704.

38 : 975 : 832 : 514 : 3
59 : 644 : 757 : 825 : 4

705. Баба је купила неколико пирошака са купусом по 5 копејака за комад и исто толико пирошака са месом по 10 копејака за комад. За пирошке са купусом она је платила 30 копејака. Колико су коштале пирошке са месом?

706.

39 + 41 : 1 – 2748 : 8 • 227 • 4 + 3 • 3
75 + 15 – 96 : 854 : 6 • 116 • 6 – 4 • 4

707.

(x – 4) + 9 = 49(x + 7) – 9 = 7x • 25 = 25
708_714

708. Означи тачку О. Постави у ту тачку иглу шестара и о окретањем шестара око те тачке нацртај линију.

Та линија – кружница.

Тачка О – центар кружнице.

Кружница – граница круга.

Центар кружнице – центар круга.

709.

1. Нацртај помоћу шестара кружницу са центром у тачки О.

2. Означи на кружници тачку А.

3. Повежи тачку А са центром кружнице. Дуж ОА – пречник кружнице.

4. Означи на кружници другу тачку, означимо је са В, и повежи тачке О и В. Дуж ОВ такође је пречник кружнице. Упореди дужи ОА и ОВ.

710. Нацртај кружницу чији пречник je једнак 3 cm, 4 cm.

711. Саставити два примера дељења двоцифреног броја двоцифреним тако да вреднос количника буде 7.

712.

90 : 4580 : 1644 : (41 – 30)32 : 5
45 : 1590 : 1895 : (59 – 40)46 : 6
68 : 1792 : 2372 : (35 – 17)29 : 3

713. Купац је уплатио за 6 столица, по 4 рубље за сваку столицу, али је затим решио да уместо столица купи фотеље, по 12 рубаља за једну фотељу. Колико фотеља он може купити за тај новац?

714. Међу бројевима 0, 1, 4, 7, 9, 10 изабери такве вредности a и b за које су тачне неједнакости:

a • 8 < 62b + 18 < 20b – 3 > 5.

pdf Видео

МОРО БАНТОВА МАТЕМАТИКА 2

732_739

732.

a5472 100
b3 425
a : b 1219 
a – b    
k2680 18
p3 1312
k – p 7639 
k + p    

733. Изрежи траку папира и преклапањем  је поделите на једнаке делове. Упореди

  и   , запиши на следећи начин:  >  .

Колико четвртина има на изрезаној траци?

Колико четвртина има на половини изрезане траке?

734. Посматрај слику и упореди:

   и  ,  и  ,  и  .

735. Одрасли су сакупљали јабуке у великим корпама, по 16 kg у свакој, а деца у мањим, по по 10 kg у свакој, и имали су исти број корпи као одрасли. Колико килограма јабука су сакупила деца ако су одрасли сакупили 80 kg?

736. Састави задатке према таблицама и реши их:

а.  
ЦенаКоличинаВредност
3 рубље ?Једнако Једнако36 рубаља 60 рубаља
б.  
ЦенаКоличинаВредност
Једнако Једнако5 kg 5 kg1 рубља ?

737. Одреди три вредности променљиве c за које је тачна неједнакост c : 3 > 4.

738. Нацртај два четвороугла тако да један од њих има један прави угао, а други – 2.

739.

(36 + 48) : 1213 • 4 + 11 • 3(37 + 14) : 8
(44 + 32) : 73 • 21 – 96 : 32(26 + 15) : 5
(58 + 27) : 2042 • 2 – 25 • 3(72 – 37) : 4.

740_749

Налажење делова броја

740. Папирну траку дужине 12 cm подели (преклапањем) на 4 једнака дела. Одсеци     траке.  Израчунај дужину   траке.  Како то рачунамо?

741. Нацртај 18 кругова. Како сазнати колико кругова чини   свих тих кругова? Шта је потребно урадити? Колико кругова садржи      од 18 кругова? Нађи     од 18 кругова,    од 18 кругова. 

742. Нађи    од 1 m,     од 1 m,     од 1 dm,     од 12 cm,     од 1 dm.

743. Од конопца дужине 6 m девојчица је одрезала   . Колика је дужина изрезаног дела конопца?

744. Нацртај траку дужине 8 cm. Одрежи     те траке. Колика је дужина одрезане траке?

745. Књига има 60 страница. Дечак је прочитао     књиге. Колико страница књиге да прочита му је остало?

746. Нацртај 15 кругова. Обоји     тих кругова. Још колико кругова треба обојити?

747. Вита је имао 20 копејака. Купио је 2 оловке по 3 копејке, а за преостали новац 8 једнаких свески. Колико кошта свака свеска?

748.

x • 6 = 8 – 2(x + 4) – 6 = 714 – x = 4 + 7
32 : x = 57 – 56(x – 7) + 4 = 812 + x = 19 – 1

749.

(71 – 23) : 1272 : 12 • 9 : 2751 : 3 + 48
(58 + 23) : 2791 : 13 • 8 : 1472 : 4 + 78
(91 – 19) : 2480 : 16 • 9 : 1584 : 6 + 28

750_757

Налажење броја ако је познат његов део

750. Дужина    траке једнака је 4 cm. Колика је дужина целе траке?

751. Нацртај дуж ако знамо де је    дужи једнака 2 cm.

752. Тата је рекао да је већ направио 16 снимака и да је тако потрошена    траке његовог фотоапарата. Колико укупно фотографија се може добити са том траком?

Нисам робот

У задатку 747. у делу … а за преостали новац 8 једнаких свески … треба да стоји 7 једнаких свески. Та грешка се понавља два пута.

Поздрав.

758_767

мерење времена

Година, месец, недеља

758. Погледај календар и одговори:

1. Колико месеци садржи једна година? Којим месецом почиње година?

2. Наведи имена месеци по реду.

3. У којем месецу смо сада? Који месеци су већ прошли у овој години? Који месеци још следе у овој години?

4. Наведи месеце који имају исти број дана као јануар и април.

Фебруар има 28 или 29 дана.

Април, јун, септембар и новембар – по 30 дана.

Сваки од осталих месеци има по 31 дан.

Месеци се при записивању датума означавају римским цифрама, нумеришу се по реду, нумерација почиње од јануара. На пример: 8. II – 8. фебруар.

ЈануарIМајVСептембарIX
ФебруарIIЈунVIОктобарX
МартIIIЈулVIIНовембарXI
АприлIVАвгустVIIIДецембарXII

759. Које дане у недељи ти знаш? Наведи их по реду. Колико свега дана има у недељи?

760.

1. Састави и запиши у свеску календар за текућу годину.

2. Означи у том календару црвеном бојом државне празнике наше земље. Који празници се прослављају тих дана?

Сазнај из календара:

Којег дана недеље је у текућој години 1 јануар, 1 мај, 7 новембар ( Какви су то празници?).

Који по реду у години су месеци јануар, мај и децембар?

Како се зове трећи (девети, једанаести) месец у години?

Који месец следи ако је од почетка године прошло пуних 7 (9, 3) месеци?

Колико пуних месеци је прошло од почетка године ако је почео месец мај (септембар, децембар)?

Колико пуних година ти имаш? У којој својој години си сада?

761. Летњи распуст почиње 1. јуна и траје до 1. септембра. Сазнај уз помоћ календара колико месеци траје летњи распуст.

762. Деца помажу мами у брању краставаца. Тежина     од свих сабраних краставаца је 3 kg. Колико укупно краставаца су сабрала деца?

763. Нађи дужину странице квадрата ако је збир свих његових страница једнак 84 cm (96 cm, 40 cm).

764.

1. Нађи    од 14 јабука.

2. Нацртај дуж ако знаш да је    његове дужине једнака 2 cm.

765. Цена 6 столица је 18 рубаља. Купац је купио 4 такве столице и да на каси 20 рубаља. Колико рубаља кусура треба да добије купац?

766. Састави задатке према једначинама и реши их:

x + 28 = 54100 – x = 20x = 15 • 4

767.

100 – (26 + 74)76 – 24 • 3 • 0(51 + 9) : 5
3 • 27 + 4 • 1248 • 1 – 48 : 6(73 – 45) : 7
28 : 1 – 42 : 2180 : 20 + 19 • 4(32 +-16) : 4

768_774

мерење времена

дан

768. Колико дана је прође од јучерашњег до данашњег јутра? Од данашње до сутрашње вечери?

769. Поређај по реду:

1. Вече, дан, јутро, ноћ.

2. Јуче, прекјуче, сутра, прекосутра, данас.

3. Уторак, четвртак, понедељак, среда, субота, петак.

770. Одштампано је 8 страница неког текста, што чини    од текста који треба одштампати. Још колико страница од тог текста треба одштампати?

771. У понедељак је у продавници продато 24 телевизора, у уторак 6 телевизора више, а у среду 2 пута мање него у уторак. Колико телевизора је продато у среду?

772. Састави и реши задатак у којем је потребно знати колико пута је број 48 већи од броја 12.

773.

92 : 23 • 17(54 + 46) : 50(32 + 27) : 3
72 : 24 • 16(79 – 68) • 9(81 – 54) : 2
96 : 32 • 27(52 – 47) • 6(76 – 18) : 9

774. Нацрај дуж дужине 16 cm и другу 4 пута краћу.

775_782

мерење времена

сат, Минут

Сат. Минут.

Један дан има 24 сата.

Један сат има 60 минута.

Време се одређује по сатима.

Посматрај представљање сати на слици.

Сваки сат у току дана је представљен тако да велика казаљка прелази од једне мале црте до дуге за 1 минут, а мала казаљка од једне веће црте до друге за 1 сат.

Велика казаљка се зове казаљка за минуте, а мала казаљка за сате.

Рачунање времена почиње од поноћи (12 сати ноћу), или од поднева (12 сати дању). Обе казаљке показују тада на 12.

После 1 сата већа казаљка обиђе цео круг, а мала казаљка се помери 12 до следеће веће црте где стоји цифра 1. Часовник показује 1 сат (дана или ноћи).

775. До којег броја можемо стићи бројећи минуте? (Провери на часовнику.)

776. Колико сати има      ,     дана?

777. Колико минута има     ,     сата?

778. Посматрај слику на овој страници.


1. На њој се видe Кремаљски сатови уз чије откуцаје почињу параде и демонстрације на Црвеном тргу у главном граду Русије Москви.

У 12 сати ноћу 31. децембра, под откуцајем кремаљских сатова који се преносе преко радија и телевизије, сви људи Русије дочекују први дан сваке нове године.

2. Које време показују сатови на слици?

779. За колико минута већа казаљка на сату пређе половину круга (четвртину круга)? За колико минута она пређе растојање од једне веће црте до друге?

780. Пирошка кошта 5 копејака. Када је Мише купио једну пирошку потрошио је   новца који је имао. Колико новца је Миша имао?

781. Састави задатке према следећем скраченом запису и реши их:

ЦенаКоличинаВредност
4 рубље 3 рубљеЈеднака80 рубаља ?

782.

58 + 36 – 2956 : 6 • 1236 : 9 • 1830 : 4
44 + 28 – 3924 : 8 • 1754 : 9 • 1329 : 9
56 – 47 + 246 • 7 • 242 : 6 • 1259 : 7

783_793

783. Покажи на моделу часовника 6 сати, 9 сати. Покажи да је прошло још 5 минута, 10 минута, 30 минута.

784. Час је почео у 11 сати и трајао је 45 минута. Покажи на моделу часовника када се час завршио.

785. Ученик је изашао из куће у 8 сати и 30 минута и стигао у школу у 8 сати и 50 минута. Сазнај уз помоћ модела часовника колико времена у путу од куће до школе је он потрошио.

786. Посматрај слику уз овај задатак и кажи које време показује сваки часовник. Саопшти одговарајуће време на различите начине:

1. 7 сати и 45 минута или четвртина до осам.

2. 10 сати и 40 минута или 20 минута до 11.

3. 9 сати и 15 минута или четвртина од 10.

787. Како се још може казати четвртина до девет,  четвртина од пет, половина од два, четвртина до дванаест?

788. Колико минута чини ½ сата, ¼ сата?

789.

1. Бројеве 29, 53, 74 умањи за 7.

2. Бројеве 49, 21, 35 умањи 7 пута.

3. Бројеве 6, 9, 8 увеличај за 7.

4. Бројеве 6, 9, 8 увеличај 7 пута.

790. Из вагона метроа изашло је 6 путника, а остало 9 пута више него што је изашло. Колико путника је било у вагону?

791.

1. За 3 хаљине је кројачица потрошила 12 m материјала. Колико метара материјала је потребно за 2 такве хаљине?

2. Састави задатке са обратним подацима и реши их.

792. Нађи вредности израза a•b и c•k за вредности слова дате следећим таблицама:

a1733023
b52624

c817311
k124329

793. Нађи збир дужина свих страница сваке од следећих фигура:

IV

783_793

783. Покажи на моделу часовника 6 сати, 9 сати. Покажи да је прошло још 5 минута, 10 минута, 30 минута.

784. Час је почео у 11 сати и трајао је 45 минута. Покажи на моделу часовника када се час завршио.

785. Ученик је изашао из куће у 8 сати и 30 минута и стигао у школу у 8 сати и 50 минута. Сазнај уз помоћ модела часовника колико времена у путу од куће до школе је он потрошио.

786. Посматрај слику уз овај задатак и кажи које време показује сваки часовник. Саопшти одговарајуће време на различите начине:

1. 7 сати и 45 минута или четвртина до осам.

2. 10 сати и 40 минута или 20 минута до 11.

3. 9 сати и 15 минута или четвртина од 10.

787. Како се још може казати четвртина до девет,  четвртина од пет, половина од два, четвртина до дванаест?

788. Колико минута чини ½ сата, ¼ сата?

789.

1. Бројеве 29, 53, 74 умањи за 7.

2. Бројеве 49, 21, 35 умањи 7 пута.

3. Бројеве 6, 9, 8 увеличај за 7.

4. Бројеве 6, 9, 8 увеличај 7 пута.

790. Из вагона метроа изашло је 6 путника, а остало 9 пута више него што је изашло. Колико путника је било у вагону?

791.

1. За 3 хаљине је кројачица потрошила 12 m материјала. Колико метара материјала је потребно за 2 такве хаљине?

2. Састави задатке са обратним подацима и реши их.

792. Нађи вредности израза a•b и c•k за вредности слова дате следећим таблицама:

a1733023
b52624
c817311
k124329

793. Нађи збир дужина свих страница сваке од следећих фигура:

                        
                        
                        
                        
                        

794.

I Моро Бантова Математика 2

Литература: М. И. Моро, М. А. Бантова Математика 2

Петнаесто прерађено издање

Мария Игнатьевна Моро — учёный, методист, автор учебников математики издательства «Просвещение». По этим учебникам российские школьники занимаются уже 50 лет. И сегодня учебники для 1-4 классов авторского коллектива, которым руководила Мария Игнатьевна, входят в состав учебно-методического комплекса «Школа России» и включены в ныне действующий Федеральный перечень учебников. Учителя их так и называют — «учебниками Моро».
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/author/480734-mariya-moro

Како би требало решавати задатке:

Први корак: Урадити задатак у свесци.

Други корак: Видети одговарајуће решење у PowerPoint презентацији.

Трећи корак: Прећи на одговарајући видео и такмичити се са рачунаром у брзини решавања задатака.

Садржај:

Сабирање и одузимањеМатематички изразиПровера сабирањаПровера одузимања
Додавање збира збируОдузимање збира од збираОбнављање – Тестови
МножењеДељењеНалажење непознатог множиоцаНалажење непознатог делиоца

Азбука програмирањаРазно

Ново

ТЕСТОВИ

Сабирање и одузимање

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1024x560.png


1 Прочитај бројеве: 15, 38, 42, 24, 83. Означи цифре јединица и цифре десетица сваког броја. Замени сваки број збиром његових цифара. Решење Видео

2 Прочитај бројеве: 7, 2, 22, 77, 27, 72. Које цифре су кориштене за записе тих бројева? Запиши те бројеве редом тако да постепено расту (опадају). Решење Видео

3 Усмено. Збир којих јеноцифрених бројева је једнак 10? 9? Разлика којих једноцифрених бројева је једнака 3? 4? 2? Решење Видео

4 Израчунај:
19 + 19 – (4 + 2)50 + 830 + 40
80 – 18 + (7 – 5)90 + 760 – 50
99 + 1(6 + 4) – 826 – 640 + 60
40 – 1(7 + 2) – 226 – 20100 – 20

Решење Видео

5 У убирању кромпира учествовало је 10 берача кромпира, а камиона за 4 мање. Колико је камиона учествовало у убирању кромпира? Решење Видео

6 Требало је да ученици поставе ограду дужине 23m, а они су поставили 3m мање. Колико метара ограде су поставили ученици? Решење Видео

7 Ученици су помагали у сакупљању шаргарепе на њиви. Првог дана су сакупили 40 корпи, а другог 10 корпи више. Колико корпи су ученици сакупили другог дана, а колико за два дана? Решење Видео

8 Реши примере на погоднији начин:

(10 + 6) + 3(30 + 4) + 20(60 + 2) + 8
(10 + 6) – 3(30 + 4) – 20(40 + 10) – 6

Решење Видео

9 Реши усмено:

25 + 449 – 754 + 2073 – 2080 – 4

Решење

10

16 + 323 + 710 – 3 + 29 + 0
16 + 3020 – 56 + 2 – 56 – 0
48 – 3066 + 47 – 6 + 97 – 7
12 + 840 – 98 – 3 + 50 + 4  

Решење Видео

11 Јура и Волођа отишли су у шуму да сакупљају печурке. Јура је нашао 16 јестивих печурки, а Волођа за 6 мање од Јуре. Колико су печурки дечаци нашли заједно ? Решење Видео

12 У библиотеци је на једној полици стајало 32 књиге, на другој 40 књига. Ученицима је позаjмљено 20 књига. Колико књига је остало?

13 За колико центиметара је плава дуж краћа од црвене?

This image has an empty alt attribute; its file name is 13-1.png

Решење за 12 _ 13 Видео 12_13

14 Дуж дужине 12 cm  умањили смо за 10 cm. Колика је дужина добијене дужи?

Решење

15 Израчунај:

52 + 81 + 3510 + 5440 + 40

Решење Видео

16 Погледај слику и одговарајуће записе и објасни како можемо наћи непознати сабирак ако знамо збир и други сабирак.

This image has an empty alt attribute; its file name is 16.png

17 Израчунај непознати сабирак x:

x + 4 = 97 + x = 8x + 1 = 68 + x = 10

Решење задатака 16 и 17 Видео

***Мали предах:

Таблица сабирања Видео

Таблица одузимања Видео

Напомена: Видео је исувише велик за експортовање када је у питању мој web простор.

Нова напомена: Отворен је нови канал на You Tube-у Matematicke sveske где ћу убудуће постављати сваки видео решених задатака. То је решило проблем простора на овом site-у. Хвала Ратку на овој идеји.

18 У продавници су радили 48 мушкараца и 30 жена, а затим је примљено још десет радника. Колико радника сада има у продавници?

Решење Видео

19 Саставити задатке према њиховим решењима:

1 32 – 2; 2 24 + 6; 3 24 + (24 + 6).

Решење Видео

20 Јесу ли тачни следећи записи:

32 + 40 < 3294 – 50 < 948 dm > 8 cm
48 – 20 > 4827 + 30 > 275 m = 50 dm
Решење  Видео

21 Израчунај:

5 + 4 + 86 + 74 – 862 -20 +42 + 38
7 + 3 – 680 – 6 + 2057 + 3 – 67 + 91

Решење Видео

22 Посматрај слику и кажи како се зову нацртане фигуре:

This image has an empty alt attribute; its file name is 22.png

Решење Видео

Математички изрази

This image has an empty alt attribute; its file name is 23-1024x515.png

23 Прочитај изразе и нађи њихове вредности:

90 – 438 + 2061 – 508 + 4219 – 7

Решење Видео

24 Запиши изразе и наћи њихове вредности:

 1. Збир цифара 2 и 9; 5 и 6; 7 и 7.
 2. Разлика бројева 6 и 7; 14 и 6; 12 и 4.

25 Наћи вредност x:

X + 30 = 10040 + x = 41X + 1 = 70

26 Нађи такве бројеве за које ће изрази бити тачни:

45 – 10  < 45 – □23 + 5 < 23 + □
18 + 40 > 18 + □56 – 4 > 56 – □

27 У спортској секцији има 10 девојчица, а дечака за 2 мање. Колико ученика иде на спортску секцију?

28 У једном воћњаку убрано је 20 корпи јабука, а у другом за 10 корпи мање. Колико корпи јабука је убрано из оба воћњака?

29 Израчунај:
26 + 468 – 232 + 615 – 15 + 21
26 + 1068 – 632 + 819 + 0 – 10
26 + 2068 – 2032 + 1027 – 0 + 30

30 Израчунај на погодан начин:

8 + (2 + 4)12 – (2 + 7)30 – (10 + 8)
15 – (5 + 1)16 + (4 + 3)20 + (10 + 4)
9 + (1 + 6)32 – (2+5)40 – (20 + 3)

31 Попуни празна поља:

Сабирак3 6 9 
Сабирак 6 20 30
Збир82710384046

Решење задатака од броја 24 до броја 31 Видео

32 Запиши изразе и нађи њихове вредности:

 1. Разлика бројева 20 и 7; 44 и 30; 97 и 90.
 2. Збир цифара 9 и 41; 15 и 50; 24 и 6.

33 Тежина бурета са медом је 58 кг. Тежина празног бурета је 8 кг. Колико килограма меда има у том бурету?

34 Оља је одгајила током лета 25 пилића, а њена сестра 20. Колико више пилића од своје сестре је Оља одгајила?

35 Нацртај у свесци квадрат чија страница је једнака 2 см?

36 Израчунај:

7 – 6 + 858 + 30 – 2090 dm =  □ m
5 + 4 – 341 + 9 – 740 сm = □ dm

Решење задатака од 32 до 36 Видео

37 Израчунај непознати број:

a + 8 = 124 + b = 15c + 7 = 20

38 Реши са провером:

7 + 48 + 512 – 614 – 9

39 Реши:

9 + 311 – 32 + 6 +713 – 6 + 4
8 + 612 – 810 – 4 + 515 – 9 + 6
4 + 713 – 710 – 7 + 916 – 8 + 3

40 Запиши све једноцифрене бројеве у растућем поретку. Увеличај сваки од њих за 8. Умањи сваки од добијених бројева за 7.

41 У бурету је било 40 кофа воде. Ујутру је за заливање цвећа потрошено 12 кофа, а увече 15. Колико кофа воде је остало у бурету? Реши задатак на разне начине.

42

1 Нацртати две дужи: Дужина прве дужи је 6cm, а друга дуж је за два сантиметра дужа од прве. Израчунај дужину друге дужи.

2 Нацртај две дужи: Дужина прве дужи је 6 cm, а она је за два сантиметра дужа од друге. Колика је дужина друге дужи?

Решење задатака од 37 до 42 Видео

Провера сабирања

This image has an empty alt attribute; its file name is 43-1024x496.png

43 Реши с провером:

35 + 2421 + 468 + 5

44 Заврши решавање и објасни га:

38 + 7 = 38 + (2 + 5) = (38 + 2) + 5 =
38 + 7 = (30 + 8) + 7 = 30 + (8 + 7) =
52 – 8 = 52 – (2 + 6) = (52 – 2) – 6 =
52 – 8 = (40 + 12) – 8 = 40 + (12 – 8 ) =

 45 Израчунај:

16 + 545 – 638 + 678 + 8
27 + 734 – 856 – 922 – 7

46 Вања има два дела жице. Дужина једног је 6 m, а другог за 2 m дуже. Колико је дуг други део жице?

47 Нацртај две дужи: Дужина прве је 1 dm и 4 cm, а друге за 6 cm краће. Колика је дужина друге дужи?

48 (+, -)?

5 * 3 = 1240 * 8 = 3227 * 3 = 30
16 * 9 = 713 * 5 = 88 * 9 = 17

49 Саставити по 4 примера за сабирање са решењима 12, 15, 14, 13 и за одузимање са решењима 4, 6, 7, 9.

Решење задатака од 43 до 49 Видео

 50 Израчунај:

50 + 2329 – 1732 – 89 + 7
50 – 2310 + 1867 + 718 – 9
76 + 1480 – 6735 – 93 + 8
76 – 1462 + 2616 + 514 – 6

51 Нина је нашла 23 жира, Катја 6 жирова више од Нине, а Оља 9 жирова мање него Катја. Колико жирова је нашла Оља?

 52

 1. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, а из друге 5 kg више. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?
 2. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, 5 kg више него из друге. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?

 53

Умањеник505050505050
Умањилац31014354850
Разлика      

54 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

 1. Од броја 35 одузети збир бројева 10 и 3.

2. Броју 56 додати збир бројева 20 и 4.

55 Наћи на датом цртежу 3 четвороугаоника. Напиши бројеве троуглова од којих су они састављени.

This image has an empty alt attribute; its file name is 55-1.png

Решење задатака од 50 до 55 Видео

56 Посматрај слику и изразе и објасни како се може наћи непознати умањеник, умањилац:

This image has an empty alt attribute; its file name is 56-1.png

 57 Нађи вредности непознатих бројева:

c – 8 = 1020 – x = 718 + x = 2048 – a = 10

58 Млади су у прву леју засадили 10 садница јагода, у другу 6 садница мање него у прву, а у трећу 10 садница више него у другу. Колико садница су млади засадили у трећу леју?

59 На градилишту је радило укупно 20 кранова, затим су пребачени на друго градилиште 4 велика и 6 малих кранова. Колико кранова је остало на градилишту?

60 Саставити задатке према датим изразима:

12 – 712 + (12 – 7)

 61 Израчунај:

11 – (5 + 4)42 – 31 +93 + 3 + 3 + 3
14 – (7 + 2)24 + 36 – 84 + 4 + 4 + 4
13 – (5 + 3)75 – 23 + 75 + 5 + 5 + 5

62 Измери стране нацртаних правоугаоника и нацртај такве правоугаонике у свесци.

This image has an empty alt attribute; its file name is 62-1.png

Решење задатака од 56 до 62 Видео

63 У две кутије има 10 оловака, у  првој 6. Колико оловака има у другој кутији?

Означи број оловака у другој кутији са x, састави према задатку једначину 6 + x = 10. Реши једначину.

64 Реши задатке састављајући једначине:

 1. У букету је било 12 ружа. Неколико ружа је поклоњено. Остало је 8 ружа. Колико ружа је поклоњено?
 2. Када је од целе дужине платна одрезано 3 m остало је још 10 m. Колико метара платна је било у целој дужини платна пре резања?
 3. На крану је радило 28 радника. Када је неколико од њих прешло на други кран остало их је 20. Колико радника је прешло на други кран?

65

 1. Збир бројева 7 и 6 једнак је 13. Напиши све парове једноцифрених бројева чији је збир једнак 13, 16.
 2. Састави 6 примера одузимања једноцифреног броја од двоцифреног чије је решење 8.

 66 Израчунај

54 – 3138 + 76 + 166 +6 + 6 + 6 + 6
45 + 1535 – 98 + 387 + 7 + 7 + 7 + 7
60 – 5242 – 87 + 478 + 8 + 8 + 8 + 8

67 Запамти ова четири слова латинице: M m, N n, P p, R r.

Реши једначине:

m + 8 = 6c – 7 = 56 – b = 2

Провера одузимања

This image has an empty alt attribute; its file name is 68-1024x531.png

68 Реши са провером:

96 – 7532 – 8

69 Реши задатке, састави једначине:

 1. На њиви је радило 7 трактора гусеничара и неколико точкаша, укупно 10 трактора. Колико трактора точкаша је радило на њиви?
 2. Од којег броја треба одузети 9 да би се добило 20?
 3. Умањеник је 16, умањилац је непознат, разлика је 10. Наћи умањилац.

70 Фотеља кошта 25 рубаља, столица 5 рубаља, а сто 10 рубаља више од фотеље и столице заједно. Колико кошта сто?

71 Нацртај дуж која је 2 cm краћа од дате:

 72 Израчунај:

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 972 – 72
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 785 + 15
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 868 – 47

Решење задатака од 68 до 72 Видео

73 Решити примере са објашњењем:

37 + 4873 – 25

 74 Реши:

38 + 145 + 7 – 1240 cm = □ dm
51 – 1260 – (4 + 8)6 dm = □ cm
26 + 2679 + (9 + 2)80 dm = □ m
34 – 1783 – (6 + 8)9 m = □ dm

75 Састави задатке према једначинама:

a – 12 = 3554 – x = 18

Реши задатке.

 76 Нотес, лењир и оловка коштају 20 копејки. Лењир кошта 8 копејки, а оловка 3 копејке. Колико кошта нотес?

 77 Запиши изразе и нађи њихову вредност:

 1. Збиру бројева 18 и 2 додај збир бројева 6 и 4.
 2. Од збира бројева 35 и 5 одузми збир бројева 9 и 1.

 78

 1. Учитељ је поделио 8 свесака на два ученика подједнако. По колико свесака је добио сваки од њих?
 2. Учитељ је поделио 6 свесака, по две сваком ученику. На колико ученика су подељене свеске?

Решења задатака 73_78 Видео

 79

This image has an empty alt attribute; its file name is 79-2.png

a + b – збир бројева a и b;

a – ма који број који може бити први сабирак;

b – ма који број који може бити други сабирак;

7, 12, 6, 0, … ­– вредности слова латинице а;

4, 1, 6, 9, …   – вредности слова латинице b.

Шта означавају слова c и d и израз c – d?

Именуј бројно значење слова c и d и израза c – d?

80 У селу је изграђено 45 нових станова: 8 трособних, 17 двособних, а остали су једнособни. Колико једнособних станова је изграђено?

81 У једној улици у селу има 46 станова, у другој 5 станова више, а у трећој има толико колико у првој и другој улици заједно. Колико станова има у трећој улици?

82 Реши примере са провером:

71 – 48,   67 + 29.

 83 Израчунај:

(14 + 7) + (24 + 6)67 + 9 – 2012 – 4 + 6
(40 + 18) – (31 + 19)68 + 9 – 2013 – 6 + 8
(8 + 32) + (23 + 6)69 + 9 – 2015 – 9 + 5

 84 Реши једначине:

x – 7 = 14c + 9 = 1516 – a = 8

Решења задатака 79_84 Видео

85 Одабери бројеве и реши задатак.

Петја је поклонио једном другу … марака, а    другом … марака. После тога остало му је …  марака.

Колико марака је имао Петја пре него што је поклонио друговима?

86 Шта значи израз b + c? Наћи вредност збира ако је:

b = 46,   c = 18b = 39,   c = 39b = 6,   c = 87

87 Објаснио сваки начин решавања и израчунај резултате:

58 + 25 = 58 + (20 + 5) =
58 + 25 = 58 + (2 + 23) =
58 + 25 = (50 + 8) + 25 =
42 – 17 = 42 – (10 + 7) =
42 – 17 = 42 – (2 + 15) =
42 – 17 = (42 + 2) – 17 =

Решења задатака 85_87 Видео

 88

1 За колико је 8 мање од 30?

2 16 је мање од замишљеног броја за 7. Колики је замишљени број?

89 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

1 Збиру бројева 5 и 15 додати збир бројева 18 и 12.

2 Од збира бројева 31 и 9 одузети збир бројева 7 и 3.

 90 >, < ?

70 + 15 * 70 + 1830 – 6 * 30 – 9
14 + 16 * 12 + 4687 – 15 * 97 – 15

91 Колико четвороуглова и колики троуглова има на овом цртежу?

This image has an empty alt attribute; its file name is 91.png

Решења задатака 88_91 Видео

92 

1. Миша има 20 копејки, а Коља 3 копејке. Колико укупно копејки имају оба дечака?

2. Миша и Коља имају заједно 23 копејке. Миша има 20 копејки. Колико копејки има Коља?

У чему су слични, а у чему су различити ови задаци? Како је добијен други задатак из првог? Да ли је други задатак обрнуто првом.

93 Реши задатке. Саставити задатке обрнуте њима.

 1. Јакна и панталоне коштају скупа 32 рубље. Јакна кошта 22 рубље. Колико коштају панталоне?
 2. У аутопарку је паркирано 90 аутомобила. Ујутру је одвезено 80 аутомобила. Колико аутомобила је остало у аутопарку?

94 Обележи тачке као на цртежу и повежи њихове дужи тако да се добије четвороугао. Како се зове тај четвороугао?

This image has an empty alt attribute; its file name is 94.png

95 Израчунај

a6458 2516 
b91628 912
a + b  4230 51

 96 Израчунај

42 + 17 – 42(39 + 16) + (8 + 22)
16 + 65 – 65(12 + 46) + (7 + 13)

Решења задатака 92_96 Видео

Од ове групе задатака следе задаци за II разред …
This image has an empty alt attribute; its file name is 101-1024x597.png

97

Додавање збира збиру

1 (3 + 2) + (4 + 5) = 5 + 9 = 14

Могу да се израчунају збирови и саберу добијени резултати.

2 (3 + 2) + (4 + 5) = (3 + 4) + (2 + 5) = 7 + 7 = 14

Могу да се саберу први сабирци збирова, затим други сабирци и да се затим саберу добијени резултати.

Како се још може додати збир збиру?

Реши на разне начине: (7 + 2) + (3 + 8).

98 Реши на прикладан начин:

(9 + 6) + (4 + 1)(10 + 5) + (30 + 4)
(8 + 2) + (3 + 4)(20 + 7) + (40 + 5)

99 Из посуде за млеко је попијено 5 чаша, а у њему је остало 3 чаше млека. Колико чаша млека је било у посуди за млеко?

100 Из библиотеке једног одељења је било издато 35 књига. Када је учитељица издала још 8 књига у библиотеци је остало 57 књига.  Колико укупно књига има у библиотеци?

 101 Попуни празна поља:

b83  481711 
c91628 17  
b – c 344012 5 

 102 Израчунај:

(30 + 7) + (10 + 4)9 + 8 – 65 + 48 – 35
(16 + 9) + (21 + 14)7 + 4 89 + 62 – 27

Решења задатака 97_102 Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is 107-1024x572.png

103. Објасни решења примера:

35 + 21 = (30 + 5) + (20 + 1) = (30 + 20) + (5 + 1) = 56
27 + 16 = (20 + 7) + (10 + 6) = (20 + 10) + (7 + 6) = 43.

Код сабирања двоцифрених бројева можемо додавати десетице десетицама, а јединице јединицама.

Реши са објашњењем: 62 + 34,   28 + 35.

104.

37 + 2316 + 16 + 1645 – 15 – 159 + 0
16 + 8218 + 18 + 1851 – 17 – 170 – 0
45 + 4824 + 24 + 2472 – 18 – 180 + 0

105. Састави задатке према датим записима и реши их на разне начине:

  
I дан – 20 и 10,Било – 17 и 10,
II дан – 25 и 15.отишло – 6.
Свега за 2 дана –      ?  Остало –       ?

106. Поштар треба да разнесе 18 часописа. У један дом је доставио 8 часописа, а у други 7.

Колико још часописа треба доставити читаоцима?

107. Колико пута је нацртано по 3 круга?  Колико кругова укупно има?

This image has an empty alt attribute; its file name is 107-а.png

108. Нацртај по 2 заставе 3 пута. Колико је свега застава нацртано?

109. Нацртај 8 кругова у редовима, по 4 круга у сваком. Колико таквих редова је добијено?

110. Одабери такве бројеве да следећи записи буду тачни:

8 + 44 < 8 + □58 – 6 > 58 – □
30 – 5 > □ – 520 – 3 < □ – 3

Решење задатака 103_110 Видео

Одузимање збира од збира

This image has an empty alt attribute; its file name is 111-1024x569.png

111. Објасни разне начине одузимања збира од збира:

1. (7 + 5) – (3 + 4) = 12 – 7 = 5,

2. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 3) + (5 – 4) = 4 + 1 = 5,

3. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 4) + (5 – 3) = 3 + 2 = 5.

Закључи: Како се може одузимати збир од збира?

112. Реши на подобан начин:

(20 + 5) – (10 + 2)(60 + 7) – (40 + 5)

113. У бурету је било 90 l керозина. Продато је 56 l. Колико литара керозина је остало у бурету? Састави два обрнута задатка и реши их састављајући једначине.

114. Било је 80 комада парадајза. За доручак је поједено 10 комада, а за ручак 16 комада парадајза. Колико комада парадајза је остало? Реши на разне начине.

115. Нацртати две дужи. Дужина једне од њих је 5 cm, а друге за 2 cm више.

116. Израчунај:

11 – 2 + 528 + 36(60 + 8) – (10 + 3)
14 – 8 + 973 – 27(70 + 5) – (60 + 2)
13 – 4 + 816 + 45(10 + 7) – (10 + 2)

Решење задатака 111_116 Видео

117. Реши на погодан начин:

(70 + 8) – (30 + 6)(50 + 9) – (20 + 7)

118. Објасни решење:

37 – 14 = (30 + 7) – (10 + 4) = (30 – 10) + (7 – 4) = 23.

119. Израчунај:

76 – 3418 + 459 + 16 – 776 + 24 – 83
89 – 5128 – 268 + 39 – 517 + 38 – 44

120. Серјожи су купљени капут, чизме и капа. Све то је коштало 48 рубаља. За капут је дато 37 рубаља, а за чизме 6 рубаља. Колико кошта капа?

121. У продавницу намештаја довезено је 15 ормара, 25 кауча, а столова за 8 мање од ормара и кауча заједно. Колико столова је довезено у продавницу намештаја?

122. Колико тројки коња има на слици, а колико свега коња?

This image has an empty alt attribute; its file name is troika-1024x405.jpg

123. Ако је шест штапића подељено двема девојчицама подједнако, по колико је штапића добила свака девојчица? Нацртај одговарајућу слику и напиши решење.

124. Увећај за 7 сваки од следећих бројева: 6, 8, 9, 14, 15, 17, 39, 58.

125. Напиши бројеве који су већи од 65, а мањи од 75. Умањи сваки од њих за 47.

Решење задатака 117_125 Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is Магични-квадрат-1-1024x587.png

Магични квадрати

Магични квадрати I Видео

Множење

This image has an empty alt attribute; its file name is Таблица-множења-1024x600.png

Таблица множења Видео

Множење и дељење

126.

Множење

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2•5 = 10

Сабирање једнаких сабирака називамо множењем.

Збир једнаких сабирака 2 + 2 + 2 + 2 + 2 можемо записати на следећи начин:  2 • 5 = 10.

Тачка (•) – знак множења. Читамо: Два пута пет једнако је десет или два помножено са пет једнако је десет.

Прочитај следеће примере и реши их:

7 + 7 + 7 = 213 + 3 =
7 . 3 = 213 . 2 =<

127. Наћи вредност израза c + d и c- d ако је: c = 16, d = 14; c = 33, d = 15; c = 48, d = 48.

128. Нацртај правоугаоник са странама 6 cm и 8 cm. Додај цртежу такву дуж да образује два троугла. Измери странице једног троугла.

129. Ученици су добили задатак да залепе омоте 80 књига из библиотеке. Прво група је залепила 16 књига, друга 18 књига. Колико књига још треба залепити.

130. Из библиотеке одељења ученици су узели 46 књига, а то је 39 књига мање од броја књига које су остале. Колико књига је остало у библиотеци.

131.

1. Умањи за 28 сваки од бројева: 60, 31, 54, 83.

2. Увеличај за 39 сваки од бројева: 8, 17, 43, 26.

Решење задатака 116_131 Видео

132. Замени примере сабирања примерима множења:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =6 + 6 + 6 =

133. Израчунај резултате и замени, тамо где је то могуће, примере сабирања примерима множења:

8 + 8 + 8 + 8 =5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =7 + 4 + 47
12 + 12 + 12 =28 + 82 =4 + 8 + 5 + 9 =

134.  a + b = b + a

1 + 82 + 1716 + 28
8 + 117 + 228 + 16

135. Из пионирског кампа деца су се враћала у два аутобуса: У једном је било 38 деце, у другом исто толико. Вратило се укупно 43 дечака. Колико девијчица се вратило из пионирског кампа?

136. У такмичењу у скоковима у воду учествовало је 9 девојчица, било их је за 2 мање од дечака. Колико дечака је учествовало у такмичењу?

137. Израчунај:

(40 + 7) – (10 + 5)8 + 6 – 1113 + 48
(60 + 9) – (40 + 2)7 + 5 – 1278 – 69

Решење задатака 132_137 Видео

138.

8 • 3Замени множење сабирањм
8 + 8 + 8 = 24Који број је одабран као сабирак?
8 • 3 = 24Колико пута се узима као сабирак број 8?

Замени множење сабирањем и израчунај резултат:

5 • 33 • 210 • 52 • 7

139. Реши други пример сваког пара користећи први:

2 • 5 = 10
2 • 6 =
2 • 7 = 14
2 • 8 =
9 • 4 = 36
9 • 4 =
7 • 6 = 42
7 • 7 =

140. Нацртај према задацима слике и реши их:

1. На сваком тањиру је по 5 јабука. Колико има јабука на три тањира?

2. У сваком паковању има по 10 јаја. Колико има јаја у два паковања?

141. На школском стадиону ученици су први дан рашчитили 45 m стазе за трчање, други дан 6 m мање, а трећи дан 8 m више него други дан. Колико метара стазе је рашчишћено трећи дан?

142. Израчунај:

65 – (15 + 10)75 + 25 – 1456 – 56 + 95
(67 + 8) + 1390 – 34 + 1878 + 9 – 87

143. Израчунај:

8 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 26 + 3 + 3 + 3 +3 + 3

Решење задатака 138_143 Видео

Множење бројем 2

144. Замени примере множења примерима сабирања и израчунати резултате:

   
2 • 2
2 • 3
2 • 4
2 • 5
2 • 6
2 • 7
2 • 8
2 • 9
Таблицу множења са 2 треба запамтити.        
4    
6    
8    
10    
12    
14    
16    
18

145. Једна свеска кошта 2 копејке. Колико коштају 3 (5, 8, 9) такве свеске?

146. Израчунај однос мера:

1 dm 8 cm = □ cm25 dm = □ m □ dm
4 m 2 dm = □ dm38 cm = □ dm □ cm

147. Од калема електропроводне жице најпре је одсечено 18 m, а затим још 9 m. После тога је остало још 7 m жице. Колико метара жице је на почетку било на калему?

148. Саставити задатак према следећем запису:

Било – 32;   Отишло – 8 и 15;   Остало – ?

149. Израчунај:

96 – (46 + 30)25 + 38
96 – 46 + 3085 – 42
96 – 46 – 3090 – 52

Решење задатака 144_149 Видео

ДЕЉЕЊЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is 150_1-1-1024x342.png

Увод

8 поморанџи, подељене на тањириће, по 2 за сваки.

Колико пута су по 2 поморанџе стављене на одговарајући тањирић, колико тањирића је било потребно?

Овај задатак решавамо помоћу дељења.

Две тачке ( : ) – знак дељења.

Решење задатка могуће је записати на следећи начин:

8 : 2 = 4      Одговор: 4 тањирића.

150. Баба је имала 10 шаргарепа. Повезала је у везе по 5 шаргарепа. Колико веза је добијено?

10 : 5 = 2     Одговор: 2 везе.

151. Нађи резултат користећи слике:

This image has an empty alt attribute; its file name is 150_1-Copy-1024x331.png

152. У остави је било 4 флаше сока, по 3 l у свакој. Колико је свега било сока у тим флашама?

153. Запиши и израчунај резултат сабирањем:

4 пута узети по 9.3 пута узети по 10.
6 пута узети по 4.7 пута узети по 2.

154. На фарми за птице радило је 24 човека, а на млечној фарми 38 мушкараца. Колико жена је радило на тим фармама?

155. Израчунај:

2 • 62 • 854 – (17 – 9)41 – (24 + 8)
2 • 52 • 954 – 7 – 941 – 24 + 8

Решење задатака 150_155 Видео

156. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Поделити 6 коцкица шећера на шоље са чајем тако у сваку шољу ставимо по 2 коцкице. На колико шоља је подељен шећер?

2. Од 12 ротквица направљени су гроздови, по 6 у сваком. Колико гроздова смо добили?

157. Оловка кошта 2 копејке. Колико копејака треба платити за  2 (3, 6) оловака?

158.

>, <, =

8 + 8 + 8 + 8 + 8 * 8 • 59 • 6 * 9 + 9 + 9 + 9 + 9

159. На додатне часове певања иде 42 ученика, цртања 5 ученика мање, а на спортске активности толико ученика колико имају додатни часови певања и цртања заједно. Колико додатних часова спортских активности имају ученици?

160.

1.

49 + 18 – 4996 – 26 – 6417 + 6 – 0
56 – 47 + 1875 – 42 + 5724 + 0 – 9

2.

x + 17 = 40a – 16 = 4031 – c = 9

3.

7 m 4 dm = □ dm49 cm = □ dm □ cm
5 dm 7 cm = □ cm87 cm = □ dm □ cm
10 dm = □ m92 cm = □ dm □ cm

161. Нацртај 2 четвороугла као на слици и нацртај на једном од њих дуж такву да добијемо правоугаоник и троугао, а на другом такву да добијемо квадрат и нови четвороугао.

This image has an empty alt attribute; its file name is 161-2.png

Решење задатака 156_161 Видео

162.

This image has an empty alt attribute; its file name is 162.png

Први множилац је 2, други 4. Наћи производ. Шта показује први множилац? Шта показује други множилац?

163. Запиши и израчунај производ бројева 5 и 2, 7 и 3, 2 и 6.

164. У ресторан је довезено три кутије поморанџи, по 9 kg у свакој. Колико килограма поморанџи је довезено?

165. Учитељица је поделила ученицима 12 свесака, по 2 сваком. Колико ученика је добило свеске?

166. Мама је поделила деци 12 јабука, по 4 јабуке сваком. Колико деце је добило јабуке?

167. Саставити задатак према изразу: (17 + 15) – 14. Реши задатак на разне начине.

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

Решење Задаци 162_168 Видео

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

169.

Увод

Милиметар

Покажи на лењиру сантиметар.

Изброј на колико једнаких делова је подељен сантиметар.

Сваки такав део зовемо милиметар.

10 mm = 1 cm

Измери дужи и запиши колика је дужина сваког од њих.

This image has an empty alt attribute; its file name is 169.png

170. Нацртај дужи чија је дужина 8 mm, 5 mm, 7 mm,

2 cm 3 mm, 4 cm 2 mm.

171. Одреди множиоце у следећим производима:

2 • 3, 4 • 4, 9 • 2, 8 • 3, 1 • 6.

172. Израчунај резултате и замени збирове производима:

8 + 8 + 8 + 81 + 1 + 1 + 1 + 114 + 14 + 14

Одреди множиоце и производе.

173. За заливање баште тата је донео 16 ведара воде, при чему је сваки пут доносио по 2 ведра.

Колико пута је тата ишао за воду?

174. За три дана рада радници су ремонтовали 24 тролејбуса: Првог дана 8 тролејбуса, другог – 10. Колико тролејбуса су радници ремонтовали трећег дана?

175. Висина сваког спрата је 4 m. Зграда има 5 спратова.

Колико је висина зграде до крова?

176.

2 • 4 + 6
2 • 7 – 9
2 • 9 + 2
2 • 5 – 7
a50505050
c7121926
a – c    

Решење Задаци 169_176 Видео

177. Три ученика су поделила 12 оловака на једнаке делове. По колико оловака су добили ученици?

178. Узми 6 шољица и подели их на једнаке делове. По колико шољица је у сваком делу?

179. Десет свeсака подели подједнако на 5 ученика. По колико свесака је добио сваки од њих?

180.

1 cm 3 mm = □ mm16 mm = □ cm □ mm
5 cm 8 mm = □ mm74 mm = □ cm □ mm

181. Запиши производе бројева 8 и 4, 10 и 3. Узрачунај производе тако што ћеш их заменити збиром.

182. Љоша је купио 4 пловка за риболов, по 3 копејке сваки. Колико коштају сва четири пловка?

183. Састави задатке према изразима и реши их:

17 + 19,(17 + 19) – 8.

184.

67 – 7 – 2099 – 362 • 8 – 7
67 – (7 + 20))100 – 542 • 9 – 8

Решење задатака 177_184 Видео

185. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Осам шаргарепа подељено је на 4 зеца подједнако. По колико шаргарепа је дато сваком зецу?

2. Зечевима је дато 15 шаргарепа, по 5 сваком. Колико зечева је добило шаргарепе?

186. На сваки дечији капут треба пришити по 4 дугмета. Колико дугмади треба пришити на 6 ( 7 ) капута?

187. Саставити према слици два задатка са дељењем и решити их.

This image has an empty alt attribute; its file name is 187.png

188. У низу бројева 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 нађи оне вредности  слова a за које је тачан израз а – 7 < 5.

189. Нацртај правоугаоник са странама 5 cm 5 mm и 3 cm 5 mm.

190

=?
82 – 54 * 80 – 5445 mm * 4 cm
50 – 27 * 60 – 3776 mm * 8 cm

191. Израчунај:

54 – 20 – 122 • 2 + 78 + 8 + 8 + 8 + 8
54 – (20 – 12)2 • 4 – 89 + 9 + 9 + 9 + 9

Решење задатака 185_191 Видео

192. За украшавање јелки дечаци су изрезали 28 црвених и десет зелених заставица, а девојчице 40 плавих заставица. Колико више заставица су изрезале девојчице?

193. Учионицу су за празник украшавали 12 девојчица и 9 дечака. Затим је 5 девојчица отишло кући. Колико је после тога било више дечака неко девојчица?

194.

1. Први множилац је 10, а други 3. Нађи производ.

2. Запиши производе бројева 8 и 5, 9 и 2. Замени производе збировима и наћи њихову вредност.

195. Нацртај за сваки задатак слику и реши их.

1. У 3 кутије стављено је по 8 краставаца. Колико укупно краставаца има у тим кутијама?

2. Млади су засадили 2 реда бреза, по 10 бреза у сваки. Колико укупно бреза су засадили млади?

196. (Усмено) Увеличај за 8 сваки од следећих бројева: 26, 38, 57, 69.

197.

2 • 7 – 52 • (48 – 40)(38 + 56) – 46
2 • 6 – 72 • (18 – 9)97 – (37 + 20)

Решење задатака 192_197 Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-1024x583.png

198. Замена места множилаца, пермутација

Посматрај слике и записе

1.2.
6 • 3 = 18
3 • 6 = 18
6 • 3 = 3 • 65 • 2 = 10
2 • 5 = 10
5 • 2 = 2 • 5


Ако заменимо места множиоцима производ се неће променити.

199.

2 • 8 = 167 • 9 = 639 • 8 = 72
8 • 2 =9 • 7 =8 • 9 =

200.

aba • bb • a
62  
84  
103  

201.

1   Тата је купио 2 паковања кромпира, по 3 kg свако. Колико килограма кромпира је купио тата?

2   Мама је купила 3 паковања брашна, по 2 kg свако. Колико килограма брашна је купила мама?

202.

b – 8 = 6a + 7 = 1312 – x = 5

203. Нада је имала новчаницу од 50 копејака. Купила је оловку за 35 копејака и свеску за 2 копејке. Колико копејака јој је остало?

204. Убаци пропуштене бројеве и реши задатак:

Мама је дала Васји 1 рубљу да купи хлеб за … копејака и пакет пецива за … копејака. Колико копејака је вратио Васја?

205.

48 + 17 – 2564 – 64 + 0(81 – 72) • 22 • 6
93 – 84 + 7127 – 27 – 0(67 – 59) • 27 • 2

Решење задатака 198_205 Видео

206. Запиши, уметни пропуштени број:

7 • 4 = 4 • □9 • □ = 7 • 913 • 5 = □ • 13
3 • 5 = □•3□ • 6 = 6 • 10□ • 18 = 18 • 2

207. Преместите множиоце из задатка 144

и напиши таблицу множења са 2.

208.

9 • 23 • 22 • 7 + 64(19 – 11) • 2
4 • 26 • 22 • 9 + 72(32 – 25) • 2

209. Израчунај тежину 6 јастука ако је тежина сваког од њих 2 kg.

210. У гаражи је паркирано 20 аутомобила, по 10 у сваком реду. У колико редова су били паркирани аутомобили?

211. На две грађевине отправљено је 20 кранова, подељених на једнаке делове. По колико кранова је отправљено свакој грађевини?

212. Нацртај на чврстом папиру и изрежи један правоугаоник и четири троугла као на слици. Саставити од њих:

1. Троугао;

2. Различите четвороуглове;

3. Шестоугао.

This image has an empty alt attribute; its file name is 212-a.png

Решење задатака 206_212 Видео

213.

Увод

Израчунај производе замењујући их збировима:

8 • 23 • 75 • 7
2 • 87 • 37 • 5

Једноставније ја већи број множити мањим.

Израчунај производе на једноставнији начин:

5 • 32 • 73 • 94 • 62 • 108 • 4

214. Попуни таблицу.

a16161616
b791628
a + b    

Одреди вредности првог сабирка, другог сабирка, збира. Вредност којег сабирка се не мења?

Ову таблицу је могуће записати краће:

b791628
16 + b    

215. Анализирај таблицу и попуни је. Како је могуће записати ту таблицу краће?

c80808080
d6274964
c – d    

216. За дечију хаљину потрши се 2 m материјала. Колико метара треба за 3 ( 4, 6 ) хаљина?

217. У продавницу је довезено 2 пакета шаргарепе, у првом – 15 kg , у другом – 21 kg. Из првог пакета продато је 10 kg шаргарепe. Колико мање шаргарепe је остало у првом пакету него у другом?

218. За колико милиметара је плава дуж краћа од црне?

This image has an empty alt attribute; its file name is 218.png

219. Израчунај:

7 + 28 – 30 + 92 • 7 + 169 • 3
9 + 32 – 41 + 88 • 2 + 208 • 4

Налажење непознатог множиоца

This image has an empty alt attribute; its file name is 220-1024x573.png
2 • 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 • 3 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
5 • 4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5

2 и 3 – множиоци

6 – производ

Ако се производ два броја подели једним множиоцем добијамо други множилац.

220. За сваки пример множења састави два примера дељења као у првој колони:

8 • 2 = 16
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
7 • 22 • 98 • 36 • 3

Како смо добили први множилац? Како смо добии други множилац?

221.

a98765432
c22222222
a • c        

Напиши табелу тако да има два реда и израчунај производ.

222. Ученици су посадили 16 жбунова огрозда, по 4 жбуна у сваком реду. Колико је било редова?

223. Посађено је 15 храстова у 3 једнака реда. По колико храстова је било у сваком реду?

224. Свеска за цртање кошта 6 копејака. Колико новца треба уплатити за 2 ( 3, 5 ) таквих свесака?

225.

5 dm = □ cm2 • 7 – 594 – 8 – 16
5 cm = □ mm2 • 3 + 876 + 24 – 7
5 m = □ dm2 • 2 + 632 – 16 – 16

Решење задатака 220_225 Видео

PDF формат зато што PP презентација прелази дозвољену величину.

226. Први множилац је 2, други је непознат, производ је 8. Наћи други множилац.

227. Наћи вредност непознатог множиоца.

x • 2 = 65 • a = 103 • b = 9k • 3 = 6

228. Реши примере дељења, изабери одговарајуће  примере множења:

42 : 7 =56 : 8 =36 : 4 =48 : 8 =
8 • 6 = 489 • 4 = 367 • 6 = 428 • 7 = 56

229. Упаковано је 12 ножева у кутије, по 6 у сваку. Колико кутија је било потребно?

230. Од 18 паковања вуне добијено је 6 једнаких шалова. Колико паковања вуне је потрошено за сваки шал?

231.  Колико је потребно точкова за 5 бицикала са 2 точка?

232.  Мама је помузла краву Бурјонку. У прву посуду је налила 2 l млека, а остало у другу посуду. Колико литара млека је дала Бурјонка ако је мама у другу посуду налила 3 l више него у прву?

233.  Израчунај:

(59 – 51) • 22 • 9 + 2738 – 38 + 0
(42 – 35) • 22 • 6 + 590 + 56 – 47
(63 – 58) • 22 • 4 + 7186 + 0 – 67

Решење задатака 226_233 Видео

234

Увод

Запамти како зовемо бројеве и изразе при дељењу:

This image has an empty alt attribute; its file name is 234.png

Наћи количнике користећи штапиће:

1   Дељеник 6, делилац 3.

2   Делилац 2, дељеник 8.

3   Нађи количник бројева 12 и 6.

235.

This image has an empty alt attribute; its file name is 235-1024x571.png

1   Дечак је од 16 дасака направио кућице за птице. Потрошио је по 8 дасака за сваку кућицу. Колико кућица је направио дечак?

  Дечак је од 12 дасака направио 4 једнаке хранилице за птице. Колико дасака је потрошио за сваку хранилицу?

236. Служећи се сликама објасни шта показују следећи изрази:

8 + 58 + 25 + 28 + 5 + 2
8 – 25 – 28 – 58 – (5 + 2)
This image has an empty alt attribute; its file name is 236.png

237. Нађи непознате вредности:

x • 10 = 202 • a = 8k • 5 = 104 • a = 8

238

a7074808390929597
k4646464646464646
a – k        

Запиши табелу тако да има два реда и израчунај разлике.

239.  Израчунај:

(32 – 24) • 286 – (46 + 32)0 + 42 – 14
(57 – 48) • 272 – 9 + 1927 – 0 + 27

Решење задатака 234_239 Видео

240. Нацртај према задатку слике и објасни их:

1   Подели подједнако 6 краставаца на два тањира. По  колико краставаца је на сваком тањиру?

2   Подели 6 краставаца на тањире тако да буде по 2 на сваком. Колико је потребно тањира?

241

1   Које примере дељења можемо решити знајући да је:

7 • 2 = 142 • 9 = 185 • 6 = 30

2  

8 • 5 = 403 • 6 = 187 • 9 = 639 • 4 = 36
40 : 8 =18 : 6 =63 : 7 =36 : 9 =

242.  Скије коштају 8 рубаља, 6 рубаља скупље од штапова који иду уз њих. Колико коштају ти штапови?

243.  За реновирање стана је купљено 10 конзерви боје, а седам конзерви је потрошено. Колико више има потрошених конзерви боје од оних које су остале?

Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

244.  Израчунај:

65 – 28 – 302 • 6 + 43(76 + 8) – 76
74 – 35 – 184 • 2 + 5635 – (7 + 8)

Решење задатака 240_244 Видео

245.    Лутка кошта 5 рубаља. Колико коштају три такве лутке?

ЦенаКоличинаВредност
5 рубаља3 лутке­?

246.   Саставити два задатка за налажење вредности неких купљених ствари. Запиши их кратко у таблице и реши их.

247.

1  Дуж дужине 12 cm подели на два једнака дела. Колика је дужина добијенох делова?

2  Дуж дужине 12  cm подели на делове, по 2 cm дужина сваког. Колико делова је добијено?

248.  

а • 7 = 14а + 9 = 12а – 8 = 1710 • x = 20

249.   Реши други пример сваког члана користећи први:

9 • 7 = 637 • 10 = 7015 • 4 = 6014 • 5 = 70
9 • 8 =7 • 9 =15 • 5 =14 • 4 =

250.  Лењир, перница и албум костају 95 копејака. Лењир кошта 12 копејака, перница 48 копејака. Колико кошта албум?

251.   Посматрај фигуре на цртежу. Нацртај у свакој фигури једну дуж тако да се добије квадрат.

This image has an empty alt attribute; its file name is 251.png

252.  

(25 + 29) – 2660 – 15 + 93 • 2 – 6
(35 + 18) – 4232 – 27 + 82 • 5 + 90
37 – (7 + 3)73 – 28 + 97 • 2 – 7
82 – (12 + 30)94 – 87 + 69 • 2 – 9

Решење задатака 245_252 Видео

Азбука програмирања

This image has an empty alt attribute; its file name is Први-програм-1024x580.png

Први програм Видео


Разно


Таблица множења
Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is Таблица-множења-1024x600.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Магични-квадрат-1024x587.png

Магични квадрати I Видео

Мало статистике
This image has an empty alt attribute; its file name is Мало-статистике.png

Неформалан увод у статистику Видео

Геометрија

Припрема за факултет

Извор: К. У. Шахно

Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике

Пример 258

Видео

PDF запис

Пример 259

Видео

PDF запис

Пример 260

Права која пролази кроз теме правог угла троугла образује са мањом катетом AB троугла ABC угао од 30˚ и сече хипотенузу у тачки која је дели у односу 1:2.

Наћи дужину хипотенузе ако је дужина мање катете једнака √3  .

Видео

PDF запис

Пример 261

Три тетиве кружнице полупречника r образују троугао уписан у ту кружницу. Знамо да су дужине две од њих  1/2 r  и r√3  .

Наћи дужину треће тетиве.

Видео

PDF запис

Пример 262

Две странице троугла једнаке су a и b, а угао међу њима 120°.

 Наћи бисектрису тог угла трогла.

Видео

PDF запис

Impressum

Ове странице су прилози за наставу математике и компјутерских наука у основној и средњој школи.

Настале су са намером да дају допринос настави на даљину током Covid 19 пандемије.

Надам се да ће допринети разумевању математике и IT оружења.

Аутор и уредник

Зорица Милатовић, саветник за математику и информатику Министарства просвете РС у пензији